Caps Lock

Caps Lock – jeden z klawiszy klawiatury komputerowej. Naciśnięcie go włącza tryb pisania wielkimi literami (twardy shift). Sygnalizowany jest on zazwyczaj zapaleniem diody na klawiaturze, a w niektórych aplikacjach może również powodować wyświetlenie powiadomienia (na przykład CAPS) na pasku stanu. Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza go. W systemach Windows oferowana jest funkcja tzw. klawiszy trwałych, która umożliwia zastąpienie funkcjonalności klawisza Caps Lock innymi sekwencjami. Z założenia, ma to ułatwić osobom niepełnosprawnym użytkowanie klawiatury. Caps jest skrótem od capital letters co znaczy "wielkie litery".

  • W m.in. czeskiej klawiaturze wciśnięcie klawisza í (9 na polskiej klawiaturze programisty) z włączonym Caps Lock spowoduje wpisanie Í, a nie 9.
Widok klawisza Caps Lock na klawiaturze komputerowej (po lewej stronie)


Zobacz teżEdytuj