Chodnik (górnictwo)

Chodnik – w górnictwie podziemnym wyrobisko korytarzowe prowadzone poziomo lub prawie poziomo (do 5° nachylenia), niemające bezpośredniego wyjścia na powierzchnię ziemi. Drążone są w złożu i dają urobek będący kopaliną użyteczną (np. chodniki węglowe).

Chodnik w kopalni soli Wieliczka

W zależności od rodzaju kopalni chodniki dzielą się na:

 • chodnik awaryjny (chodnik ratunkowy, chodnik ucieczkowy) – ma na celu ułatwić obsłudze wyjście z zagrożonej strefy
 • chodnik badawczy (chodnik rozpoznawczy, chodnik wytyczny) – do przeprowadzenia badań pod kątem rozpoznania
 • chodnik boczny – pomocniczy chodnik odgałęziony od chodnika głównego
 • chodnik dojazdowy – wykorzystywany do przewozu urobku, połączony z pochylnią, z upadową lub ze ślepym szybikiem
 • chodnik dojściowy – ślepy przeznaczony do dojścia do określonego celu
 • chodnik dowierzchniowy
 • chodnik drzewny – na potrzeby dostarczania drzewa potrzebnego na obudowy drążonych korytarzy
 • chodnik eksploatacyjny – miejsce wydobywania złoża
 • chodnik filarowy – dzieli pola na filary wybierkowe
 • chodnik główny
 • chodnik graniczny – miejsce, do którego chodnik może być eksploatowany
 • chodnik kamienny – drążony w kamieniu na obszarze całego przekroju korytarza w celu wykonania przekopu
 • chodnik kamienno-węglowy – drążony w podłożu z przewagą kamienia
 • chodnik kierunkowy – część chodnika badawczego, najczęściej łączy przecznice
 • chodnik kieszeniowy – dla umieszczania materiału skalnego z przybierki
 • chodnik kolejowy – przeznaczony do transportu urobku drogą szynową
 • chodnik komunikacyjny – główny chodnik przeznaczony dla ludzi
 • chodnik krzyżowy – o lekkim spadku na połączeniu z chodnikiem transportowym
 • chodnik linowy – przewożenie urobku przy pomocy lin
 • chodnik ładunkowy – miejsce, w którym formowany jest skład pociągu z urobkiem
 • chodnik materiałowy – przeznaczony wyłącznie do dostarczania niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowej eksploatacji
 • chodnik międzyścianowy – chodnik transportowy
 • chodnik międzywarstwowy – prowadzony w poprzek ławy skalnej łączy dwie warstwy złoża
 • chodnik nachylony (chodnik pochyły)
 • chodnik obchodowy – z przeznaczeniem dla ludzi
 • chodnik objazdowy – dla objazdu i połączenia z inną częścią wyrobiska
 • chodnik obsadzony (chodnik czynny, chodnik obłożony) – aktualnie drążony i jest obsadzony obsadą
 • chodnik odstawczy – miejsce, w którym umieszcza się (odstawia) puste wagony
 • chodnik odstawowy – przeznaczony do transportu urobku za pomocą przenośników, zsuwni
 • chodnik odwadniający (chodnik odwodnieniowy) – pełni funkcję odwadniania z miejsc wyrobiskowych
 • chodnik ogniowy – ma na celu dotarcie do ogniska pożaru
 • chodnik okrężny – ma na celu okrążenie przeszkody występującej na danym odcinku
 • chodnik otamowany – miejsce gdzie umieszczono tamę
 • chodnik otwierający – pozwala na dotarcie do określonego miejsca
 • chodnik piętrowy – dzieli chodnik na poszczególne piętra (górne, dolne, śródpiętro)
 • chodnik podebrany – miejsce, w którym już wybrano pokład
 • chodnik podsadzkowy – powstaje w wyniku przybierania stropu lub spągu
 • chodnik podstawowy – do transportu, stanowi dolną granicę poziomu
 • chodnik podstropowy – ulokowany w górnym pokładzie
 • chodnik podścianowy – dolny chodnik odstawowy
 • chodnik podwójny – równoległe i połączone ze sobą w celu równomiernego napowietrzania
 • chodnik pokładowy – główny pokład wydobycia złoża
 • chodnik pomocniczy – wspomaga chodnik główny
 • chodnik pospągowy – prowadzony jest w grubym pokładzie
 • chodnik poszukiwawczy – wykorzystywany do celów badawczych
 • chodnik pośredni – do transportu, który prowadzi pomiędzy piętrami (poziomami)
 • chodnik poziomy (chodnik do wagi)
 • chodnik przekątny (chodnik poprzeczny, chodnik diagonalny) – biegnie przekątnie do nachylenia pokładu
 • chodnik przenośnikowy – do transportu urobku za pomocą przenośników
 • chodnik przewozowy – przeznaczony do transportu ludzi, urobku, o nachyleniu do 4°
 • chodnik przygotowawczy – drążony w złożu, ma na celu przygotowanie miejsca do wyrobiska
 • chodnik przyspągowy – w grubym złożu
 • chodnik przystropowy – w głównym złożu
 • chodnik przyścianowy – jest końcowym chodnikiem dolnej lub górnej strefy wyrobiska
 • chodnik rozdzielczy – oddziela dwa chodniki od siebie
 • chodnik równoległy – pomocniczy chodnika głównego, połączony z nim przejściami
 • chodnik rurowy – dla poprowadzenia rurociągu posadzkowego
 • chodnik rząpowy
 • chodnik schodowy (pochylnia schodowa) – przeznaczona dla ludzi
 • chodnik serpentynowy – o wijącej się trasie ze względu na wysokość
 • chodnik spustowy (chodnik upustowy) – do odprowadzania wody, solanki
 • chodnik stromy – chodnik, w którym następuje samoczynne przetaczanie się materiału
 • chodnik szlamowy – miejsce, w którym woda samoczynnie się oczyszcza przed transportowej jej na powierzchnię ziemi
 • chodnik szybkościowy – dla osiągnięcia jak największego dobowego drążenia
 • chodnik ścianowy (przecinka ścianowa) – ma na celu połączyć chodniki przyścianowe
 • chodnik ślepy – odosobniony, nie połączony z żadnym innym wyrobiskiem
 • chodnik środkowy – prowadzony jest z grubym złożu pomiędzy stropem a spągiem
 • chodnik śródpiętrowy – oddziela poszczególne piętra od podpięter
 • chodnik taśmowy – transportowy, w którym znajduje się przenośnik transportujący urobek
 • chodnik transportowy
 • chodnik udostępniający – umożliwia przygotowanie chodnika do rozpoczęcia wydobywania
 • chodnik warstwowy – poprowadzony w danej warstwie
 • chodnik wentylacyjny (chodnik powietrzny) – do odprowadzenia zużytego powietrza
 • chodnik węglowy – główny chodnik drążony przez pokład
 • chodnik wodny (chodnik odpływowy) – dla odprowadzania wody
 • chodnik wodozbiorczy – miejsce, w którym zbierana jest woda do odpompowania jej na powierzchnię
 • chodnik wybierkowy (chodnik wydobywczy) – do bezpośredniego urobku
 • chodnik wydechowy (chodnik odlotowy, chodnik odlotowy) – dla odpływu zużytego powietrza
 • chodnik wyprzedzający – równoległy i pomocniczy wykorzystywany w celu zbadania występowania w chodniku głównym jakiś zaburzeń
 • chodnik załadowczy – miejsce, w którym stoją wagony przed ich załadunkiem
 • chodnik zastawiony – miejsce zaniechania dalszego wydobywania
 • chodnik zbiorczy – do formowania składu pociągu z urobkiem
 • chodnik złożowy – drążony chodnik w głównym złożu


Bibliografia edytuj