Don Stephen Senanayake

Don Stephen Senanayake (syng. දොන් ස්ටීවන් සේනානායක; tamil. டி. எஸ். சேனநாயக்கா, ur. 20 października 1884, zm. 22 marca 1952) był pierwszym premierem niepodległego Cejlonu (obecnie Sri Lanka) od 14 października 1947 do swej śmierci.

Don Stephen Senanayake
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 20 października 1884
Negombo
Data i miejsce śmierci 22 marca 1952
Kolombo
Premier Cejlonu
Okres od 14 października 1947
do 22 marca 1952
Przynależność polityczna Zjednoczona Partia Narodowa
Poprzednik nowy urząd
Następca Dudley Shelton Senanayake