Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

międzynarodowy system klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS, GHS ONZ) – system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach poprzez regulację kryteriów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach. Dotychczas wdrożony lub wdrażany w ponad 60 krajach, m.in. w całej Unii Europejskiej[1].

KlasyfikacjaEdytuj

System GHS wprowadza ujednolicone kryteria klasyfikacji chemikaliów pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Klasy zagrożeń fizycznych
 • Materiały wybuchowe
 • Gazy łatwopalne (w tym gazy nietrwałe)
 • Wyroby aerozolowe (rozpylane, spieniane)
 • Gazy utleniające
 • Gazy pod ciśnieniem
 • Substancje ciekłe łatwopalne
 • Substancje stałe łatwopalne
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne
 • Substancje ciekłe piroforyczne
 • Substancje stałe piroforyczne
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne
 • Substancje ciekłe utleniające
 • Substancje stałe utleniające
 • Nadtlenki organiczne
 • Substancje powodujące korozję metali
Klasy zagrożeń dla zdrowia
 • Toksyczność ostra
 • Działanie żrące na skórę
 • Działanie drażniące na skórę
 • Poważne uszkodzenie oczu
 • Działanie drażniące na oczy
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe
 • Działanie uczulające na skórę
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
 • Rakotwórczość
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją
Klasa zagrożeń dla środowiska
 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
Dodatkowa unijna klasa zagrożeń
 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

Informowanie o zagrożeniachEdytuj

Jednolite kryteria informowania o zagrożeniach opierają się na:

Unia EuropejskaEdytuj

W Unii Europejskiej system GHS (nazywany czasem EU GHS) wprowadzony został poprzez Rozporządzenie CLP i zaczął obowiązywać 20 stycznia 2009. Do 1 grudnia 2010 wszystkie substancje muszą być sklasyfikowane i oznakowane zgodnie z kryteriami GHS, a do 1 czerwca 2015 także mieszaniny. Do tego czasu substancje muszą być klasyfikowane według dwóch systemów – DSD i CLP, a oznakowywane i pakowane jedynie według CLP.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj