Rozporządzenie CLP

akt prawny Unii Europejskiej wprowadzający globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging)[1]rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2009 i obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Pełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).
  2. Rozporządzenie CLP. Europejska Agencja Chemikaliów. [dostęp 2017-04-29].

Linki zewnętrzneEdytuj