Zwroty wskazujące środki ostrożności

oznaczenie opisujące środki ostrożności przy pracy z niebezpieczną substancją lub mieszaniną chemiczną i postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia, będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikal

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang. P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „P”
 • cyfry określającej środek ostrożności
  • „1” – ogólne
  • „2” – zapobieganie
  • „3” – reagowanie
  • „4” – przechowywanie
  • „5” – usuwanie
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

Zwroty P występują również w postaci zwrotów łączonych, przy czym niektóre zwroty P nigdy nie występują samodzielnie w oznakowaniu GHS, a stosowane są wyłącznie do tworzenia odpowiednich zwrotów łączonych.

Lista zwrotów P
Kod Tekst zwrotu Uwagi
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić [a]
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
P212 Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego [b]
P220 Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych [c]
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/... [d]
P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem
P223 Nie dopuszczać do kontaktu z wodą [e]
P230 Przechowywać produkt zwilżony...
P231 Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/... [f]
P232 Chronić przed wilgocią
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu [g]
P235 Przechowywać w chłodnym miejscu
P240 Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy [h]
P241 Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../] przeciwwybuchowego sprzętu [i]
P242 Używać nieiskrzących narzędzi [j]
P243 Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym [k]
P244 Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem [l]
P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/... [m]
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu [n]
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią [o]
P264 Dokładnie umyć ... po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej [p]
P282 Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu [q]
P283 Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie [r]
P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych [s]
P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg [p]
P231+P232 Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/... Chronić przed wilgocią [f]
P235+P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym [d]
P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P302 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
P303 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
P304 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P306 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ:
P307 W przypadku narażenia: [p]
P308 W przypadku narażenia lub styczności:
P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: [p]
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... [t]
P311 Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... [u]
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... [v]
P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie)
P321 Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie)
P322 Środki szczególne (patrz ... na etykiecie) [p]
P330 Wypłukać usta
P331 NIE wywoływać wymiotów
P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P334 Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem] [w]
P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry
P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru
P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy
P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P340 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania [x]
P341 W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie [p]
P342 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
P350 Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem [p]
P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut
P352 Umyć dużą ilością wody/... [y]
P353 Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem] [z]
P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży
P361 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież [aa]
P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież [ab]
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem
P364 I wyprać przed ponownym użyciem [ac]
P370 W przypadku pożaru:
P371 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
P372 Zagrożenie wybuchem [ad]
P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe
P374 Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności [d]
P375 Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
P376 Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: ... Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P378 Użyć... do gaszenia [ae]
P380 Ewakuować teren
P381 W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu [af]
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym
P391 Zebrać wyciek
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... [t]
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... [v]
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów [d]
P302+P334 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem [w]
P302+P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem [p]
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/... [y]
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem [aa][d]
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania [x]
P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie [p]
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć [d]
P306+P360 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży
P307+P311 W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/...
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P309+P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem [p]
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P335+P334 Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem [d]
P336+P315 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza [ag]
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... [u]
P361+P364 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem [ac]
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem [ac]
P370+P376 W przypadku pożaru: ... Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć ... do gaszenia [ae]
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów [ag]
P302+P335+P334 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem] [ag]
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem] [ag]
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać [ag]
P370+P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren [d]
P370+P380+P375 W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
P370+P372+P380+P373 W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe [ag]
P370+P380+P375[+P378] W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odlegijości. [Użyć ... do gaszenia] [ag]
P371+P380+P375 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
P401 Przechowywać zgodnie z... [ah]
P402 Przechowywać w suchym miejscu
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/... o odpornej powłoce wewnętrznej
P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami [ai]
P410 Chronić przed światłem słonecznym
P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C/... °F
P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F
P413 Przechowywać luzem masy przekraczające ... kg/... funtów w temperaturze nieprzekraczającej ... °C/... °F
P420 Przechowywać oddzielnie [aj]
P422 Przechowywać zawartość w... [d]
P402+P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F
P411+P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C/... °F. Przechowywać w chłodnym miejscu [d]
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do...
P502 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania [ak]

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione” na „Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić”.
 2. Zwrot został dodany w 12. ATP 2019 ↓.
 3. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/.../materiałów zapalnych” na „Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych”.
 4. a b c d e f g h i j Zwrot został usunięty w 8. ATP 2016 ↓.
 5. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru” na „Nie dopuszczać do kontaktu z wodą”.
 6. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Używać w atmosferze obojętnego gazu” na „Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/...”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P231+P232.
 7. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku” na „Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu”.
 8. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy” na „Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy”.
 9. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../przeciwwybuchowego sprzętu” na „Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu”.
 10. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi” na „Używać nieiskrzących narzędzi”.
 11. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu” na „Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym”.
 12. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem” na „Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem”.
 13. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/.../tarciu” na „Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/...”.
 14. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu” na „Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu”.
 15. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią” na „Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią”.
 16. a b c d e f g h i j Zwrot został usunięty w 4. ATP 2013 ↓.
 17. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu” na „Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu”.
 18. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie” na „Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie”.
 19. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ ze „Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych” na „[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych”.
 20. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem” na „Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P301+P310.
 21. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ ze „Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem” na „Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...”. Odpowiednio zmienione zostały również zwroty łączone P307+P311 i P342+P311.
 22. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem” na „W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P301+P312.
 23. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem” na „Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P302+P334.
 24. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie” na „Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P304+P340.
 25. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Umyć dużą ilością wody z mydłem” na „Umyć dużą ilością wody/...”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P302+P352.
 26. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ ze „Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem” na „Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]”.
 27. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież” na „Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P303+P361+P353.
 28. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem” na „Zdjąć zanieczyszczoną odzież”.
 29. a b c Zwrot został dodany w 4. ATP 2013 ↓.
 30. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Ryzyko wybuchu w razie pożaru:” na „Zagrożenie wybuchem”.
 31. a b Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „Użyć... do gaszenia...” na „Użyć... do gaszenia”. Odpowiednio zmieniony został również zwrot łączony P370+P378.
 32. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne” na „W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu”.
 33. a b c d e f g Zwrot został dodany w 8. ATP 2016 ↓.
 34. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Przechowywać...” na „Przechowywać zgodnie z...”.
 35. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami” na „Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami”.
 36. Tekst zwrotu został zmieniony w 8. ATP 2016 ↓ z „Przechowywać z dala od innych materiałów” na „Przechowywać oddzielnie”.
 37. Zwrot został dodany w 2. ATP 2011 ↓.

Bibliografia edytuj

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 51, 31 grudnia 2008, Dz. Urz. UE L 353 z 16.12.2008, CELEX: 32008R1272.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 54, 30 marca 2011, Dz. Urz. UE L 83 z 30.3.2011, CELEX: 32011R0286.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 56, 1 czerwca 2013, Dz. Urz. UE L 149 z 01.06.2013, CELEX: 32013R0487.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 59, 14 czerwca 2016, Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2016, CELEX: 32016R0918.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 62, 28 marca 2019, Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2019, CELEX: 32019R0521.