Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

oznaczenie opisujące możliwe zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę chemiczną będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty H (od ang. H-statements, czyli hazard statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty H zastąpiły wcześniejsze zwroty R (zwroty ryzyka), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „H”
 • cyfry określającej rodzaj zagrożenia
  • „2” – zagrożenie fizyczne
  • „3” – zagrożenie dla zdrowia
  • „4” – zagrożenie dla środowiska
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

Zwroty HEdytuj

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznegoEdytuj

H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H221 Gaz łatwopalny.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223 Łatwopalny aerozol.
H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H228 Substancja stała łatwopalna.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.
H231 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.
H240 Ogrzanie grozi wybuchem.
H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290 Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowiaEdytuj

H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340 Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H350i Wdychanie może spowodować raka.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H360F Może działać szkodliwie na płodność.
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H371 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy><podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy>poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy>poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H300+H310 Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H300+H330 Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H310+H330 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H300+H310+H330 Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H301+H311 Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H301+H331 Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H311+H331 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H302+H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H304+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiskaEdytuj

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
H420 Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery.

Zwroty EUHEdytuj

Zwroty EUH wskazują zagrożenia nieuwzględnione obecnie w GHS. Są to zwroty R przeniesione z systemu unijnego.

Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniachEdytuj

Właściwości fizyczneEdytuj

EUH001 Wybuchowy w stanie suchym.
EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza. (zwrot wycofany)[1]
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

Wpływ na zdrowieEdytuj

EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Wpływ na środowiskoEdytuj

EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej. (zwrot zastąpiony przez H420)

Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninachEdytuj

EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.
EUH201A Uwaga! Zawiera ołów.
EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
EUH203 Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
EUH208 Zawiera <podać nazwę substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH209 Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.
EUH209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Dz. Urz. UE L 149 z 1.6.2013, CELEX: 32013R0487.

BibliografiaEdytuj

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 16.12.2008, CELEX: 32008R1272).