Indywidualne konto emerytalne

Indywidualne konto emerytalne (IKE) – dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.

Indywidualne konta emerytalneEdytuj

Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Posiadacz konta IKE może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. Rachunki IKE są oferowane przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387), pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Wysokość wpłat na IKE do 2008 roku była ograniczona do 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Obecnie limit wpłat wynosi 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej. W roku 2019 kwota ta wynosi 14 295 zł [1]. 15 kwietnia 2019 roku rząd Mateusza Morawieckiego zaprezentował plan przeniesienia oszczędność z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS[2].

Pracownicze programy emerytalneEdytuj

PPE są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Sam pracowniczy program emerytalny jest tylko umową (zespołem umów) określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu.

PPE nie jest zatem instytucją finansową – środki w ramach programu trafiają do już istniejących instytucji finansowych, działających według właściwych sobie zasad – zakładu ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego lub są zarządzane przez zarządzającego zagranicznego. Wyjątkiem jest pracowniczy fundusz emerytalny (PFE), który jest podmiotem tworzonym specjalnie dla gromadzenia środków w ramach PPE, zwykle tworzony jest wspólnie dla kilku programów. PFE jest zarządzany przez wyłącznie w tym celu tworzone Pracownicze Towarzystwo Emerytalne – analogicznie jak w przypadku OFE i zarządzających nimi PTE. W tym wypadku mamy do czynienia z instytucją finansową powołaną specjalnie do obsługi PPE.

Maksymalna kwota wpłatEdytuj

Maksymalna wpłata w poszczególnych latach[1]
Rok Kwota [PLN] Krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia
2020 15681,00 3
2019 14295,00 3
2018 13329,00 3
2017 12789,00 3
2016 12165,00 3
2015 11877,00 3
2014 11238,00 3
2013 11139,00 3
2012 10578,00 3
2011 10077,00 3
2010 9579,00 3
2009 9579,00 3
2008 4055,12 1,5
2007 3697,00 1,5
2006 3521,00 1,5
2005 3635,00 1,5

PrzypisyEdytuj

  1. a b Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2019-11-1616 listopada 2019].
  2. Rząd: oszczędności zgromadzone w OFE do IKE lub do ZUS, pap.pl, 15 kwietnia 2019.

Linki zewnętrzneEdytuj