Permeancja

Permeancja (przewodność magnetyczna) obwodu magnetycznego – miara charakteryzująca stopień, z jakim materiał pozwala na przepływ strumienia magnetycznego. Wyraża się ją stosunkiem całkowitego strumienia magnetycznego do siły magnetomotorycznej (wyrażonej w amperozwojach) w obwodzie magnetycznym. Permeancja jest odwrotnością reluktancji. Jest wprost proporcjonalna do przekroju poprzecznego i odwrotnie proporcjonalna do długości obwodu. Permeancja jest pojęciem analogicznym do konduktancji. Jednostką permeancji w układzie SI jest henr (tak samo jak indukcyjności, ale oba pojęcia są od siebie różne).

Permeancja może być opisana:

gdzie:

– permeancja,
– strumień magnetyczny,
– siła magnetomotoryczna wyrażona w amperozwojach

lub:

gdzie:

– permeancja,
Przenikalność magnetyczna materiału,
– przekrój poprzeczny obwodu wyrażony w metrach kwadratowych,
– długość obwodu w metrach.

Permeancja jako odwrotność reluktancji:

gdzie:

reluktancja.