Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe − rodzaj postępowania administracyjnego, które przeprowadzane jest przez organ podatkowy pierwszej instancji (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa). Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Jeśli rozpoczyna się z urzędu, odpowiedni organ wydaje postanowienie, którego doręczenie rozpoczyna procedurę. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zakres postępowania i tryb jego przeprowadzania określone są w Ordynacji podatkowej.

Celem postępowania podatkowego jest określenie wymiaru podatku. Procedura postępowania podatkowego rozpoczyna się najczęściej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym określonych na podstawie przeprowadzonej kontroli podatkowej.

Strony postępowania podatkowego edytuj

  • podatnik,
  • płatnik podatku,
  • inkasent,
  • następca prawny wyżej wymienionych podmiotów,
  • osoby trzecie, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Przebieg postępowania podatkowego edytuj

  1. Postępowanie wyjaśniające – polega na ustaleniu stanu faktycznego sprawy, przeprowadzeniu postępowania dowodowego, podatnik ma obowiązek brać czynny udział w postępowaniu dowodowym, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  2. Ustalenie obowiązku podatkowego – ustaleniu rzeczywistej wielkości zobowiązania podatkowego oraz podmiotu zobowiązanego do uiszczenia kwoty podatku.
  3. Wydanie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego – decyzja zawiera powołanie podstawy prawnej, treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie odwoławczym, doręczana jest na piśmie
  4. Postępowanie odwoławcze – odwołanie podatnik może wnieść w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji lub doręczenia odwołanie do organu odwoławczego, istnieją decyzje, od których podatnikowi nie przysługuje odwołanie, takie decyzje są ostateczne.