Prace geodezyjne – zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne[1] do zakresu prac geodezyjnych należą:

Szczegółowy podział prac geodezyjnych ze względu na zakres edytuj

Pomiary osnów geodezyjnych, oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych obejmują:

 • pomiary i opracowania wyników tych pomiarów w zakresie astronomii geodezyjnej i obserwacji sztucznych satelitów Ziemi,
 • zakładanie sieci, pomiary i opracowanie wyników tych pomiarów w zakresie grawimetrii geodezyjnej i pola magnetycznego Ziemi,
 • zakładanie sieci, pomiar, wyrównanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
 • prowadzenie geodezyjnego systemu informatycznego w zakresie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • utrzymanie w aktualności osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych poprzez przeglądy, konserwacje i odtwarzanie punktów.

Pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, wykonywane poprzez bezpośredni pomiar geodezyjny w terenie lub pośredni pomiar metodami fotogrametrycznymi obejmują:

 • zakładanie, pomiar i obliczenia geodezyjnych osnów pomiarowych poziomych i wysokościowych,
 • pomiar i opracowanie wyników pomiaru szczegółów sytuacyjnych,
 • pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu pomiary granic podziału administracyjnego,
 • pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu w urządzenia techniczne nadziemne, naziemne i podziemne,
 • pomiary rzeźby terenu, czyli naturalnych i sztucznych form ukształtowania powierzchni terenu,
 • pomiary uzupełniające,
 • prowadzenie geodezyjnych systemów informatycznych w zakresie sytuacji terenowej, zagospodarowanie, ewidencji uzbrojenia terenu itp.

Pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji obejmują:

 • zakładanie, pomiar i obliczenia osnów realizacyjnych,
 • wyznaczanie w terenie lokalizacji obiektów budowlanych,
 • obsługę geodezyjną budowy i montażu,
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
 • pomiary i opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Prace w geodezyjne w zakresie ewidencji gruntów obejmują:

 • ustalenie stanu i pomiar granic władania gruntami,
 • pomiar konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych gruntów,
 • sporządzenie operatów ewidencji gruntów, czyli map ewidencji gruntów, rejestrów i wykazów,
 • prowadzenie systemu informatycznego ewidencji gruntów.

Inne prace geodezyjne wykonywane dla określonych potrzeb gospodarczych, a w szczególności:

 • opracowania geodezyjne planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wyznaczenie i podział terenów pod budownictwo osiedlowe, zagrodowe i jednorodzinne,
 • prace geodezyjne związane z eksploatacją zakładów przemysłowych,
 • prace miernictwa górniczego,
 • prace geodezyjne urządzeniowo-rolne i urządzeniowo-leśne,
 • prace geodezyjne związane z eksploatacją kolei i dróg publicznych,
 • prace geodezyjne związane z regulacją sieci wodnych i budownictwa hydrotechnicznego,
 • pomiary i opracowania fotogrametryczne dokumentacji obiektów zabytkowych,
 • opracowania geodezyjne obrazów lotniczych i satelitarnych,
 • różne prace geodezyjne wykonywane metodami pomiarów bezpośrednich, metodami fotogrametrycznymi oraz opracowania ich wyników[2].

Szczegółowy podział prac geodezyjnych ze względu typ pomiaru edytuj

 1. Pomiar terenowy – geodezyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy wykonywany w terenie
  • pomiar sytuacyjny – identyfikacja i określenie położenia obiektów w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych
  • pomiar wysokościowy – pomiar różnic wysokości między punktami obiektów umożliwiający określenie wysokości punktów w obowiązującym układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych
 2. Pomiar fotogrametryczny – pomiar wykonany na modelu terenu utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych lub satelitarnych
 3. Pomiar kartometryczny – pomiar wykonany na mapie analogowej lub jej skalibrowanym obrazie numerycznym oraz na ortofotomapie[3]

Przypisy edytuj