Rentowność, dochodowość – parametr odzwierciedlający efektywność posiadanych przez przedsiębiorcę kapitałów oraz efektywność[1] gospodarowania aktywami. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Mierzą one ekonomiczność wyrażaną relacją efektów do nakładów.

Miarą efektów w przypadku wskaźników rentowności jest zysk operacyjny lub zysk netto. Tak więc to wypracowywany zysk decyduje o poziomie rentowności (efektywności) wykorzystywanych zasobów. Z kolei pojęcie zyskowności rezerwowane jest zazwyczaj do określania efektywności działań przedsiębiorstwa przejawiającej się uzyskiwanymi przez przedsiębiorstwo przychodami ze sprzedaży. Tak więc zyskowność odnosi się do strumienia, podczas gdy rentowność do stanu. Wielkości osiągniętej rentowności powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem, z innymi przedsiębiorstwami, bezpośrednimi konkurentami czy wskaźnikami branżowymi.

Rodzaje rentowności:

  • rentowność aktywów (ROA),
  • rentowność kapitałów własnych (ROE),
  • rentowność – zwrot z inwestycji (ROI),
  • wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS).

Przypisy

edytuj
  1. Efektywność jest kategorią ekonomiczną wykorzystywaną przede wszystkim jako kryterium oceny działalności zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa, jak i w poszczególnych jego obszarach. Można wyróżnić dwie odmiany efektywności, tj. efektywność organizacyjną oraz ekonomiczną, która bazuje na podejściu wskaźnikowym, parametrycznym. Efektywność należy do właściwości przesądzających o istocie przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarującego, którego celem jest generowanie zysku o wzrost wartości rynkowej, warunkując tym samym jego funkcjonowanie oraz determinując jego rozwój. W przypadku oceny rentowności efektywność rozumie się w ujęciu ekonomicznym.

Bibliografia

edytuj
  • R. Machała: Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Unimex, 2011.
  • M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN, 2011.