Rodzajnik – specyficzny rodzaj przedimka, który oprócz właściwej przedimkowi kategorii określoności bądź nieokreśloności, wyznacza dodatkowo kategorię rodzaju gramatycznego, choć nie we wszystkich językach jest to ścisłe wyznaczenie w każdym przypadku – np. formy liczby mnogiej rodzajników niemieckich (die) lub francuskich (les) pełnią wyłącznie funkcję przedimków, gdyż w żaden sposób nie określają rodzaju gramatycznego następującego po nich rzeczownika.

Rodzajnik może występować nie tylko przed rzeczownikiem, lecz także przed konstrukcją rzeczownikową, a niekiedy również przed przymiotnikiem lub liczebnikiem użytym rzeczownikowo.

Występowanie rodzajników w różnych językach

edytuj

Rodzajniki mogą poprzedzać rzeczownik (jak np. w języku niemieckim czy francuskim) bądź też występować po nim (jak w niektórych językach bałkańskichbułgarskim, rumuńskim i albańskim czy językach skandynawskich).

Rodzajniki, podobnie jak przedimki, dzielą się na:

 • określone;
 • nieokreślone.

W językoznawstwie wyróżnia się również tzw. przedimek zerowy, tj. taką sytuację, gdzie przedimka/rodzajnika nie stosuje się, chociaż wynikałoby to ze struktury zdania.

W większości języków (np. polskim, rosyjskim, łacinie, chińskim czy koreańskim) rodzajniki nie występują w ogóle, a ich funkcję pełnią inne części mowy lub sama forma rzeczownika.

W tłumaczeniach na język polski rodzajniki najczęściej są pomijane. Jednak w języku polskim również można zaobserwować proces identyczny do tego, który spowodował powstanie rodzajników w innych językach indoeuropejskich (w języku praindoeuropejskim rodzajników nie było)[1]. W poniższych zdaniach zaimki wskazujące ten/ta/to wyraźnie pełnią funkcję identyczną do przedimka określonego:

Kupiłem książkę. Ta książka została wydrukowana na papierze z makulatury.
Widziałem pewnego kota. Kot ten miał bardzo krótki ogon.

Język bułgarski posiada określone formy rodzajnika.

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
l. poj. -ът, -a, -ят, -тa -тo
l. mn. -тe -тa
 • Dla rzeczowników rodzaju męskiego liczby pojedynczej rodzajnik może przyjmować tzw. postać pełną -ът, -ят bądź krótką -a, . Wynika to przede wszystkim z konwencji ortograficznej, ponieważ w wymowie różnica między formą pełną a krótką rodzajnika ulega zatarciu. Konwencja ortograficzna stanowi, iż rzeczownik przybiera pełną formę rodzajnika wówczas, gdy w zdaniu pełni funkcję podmiotu, w pozostałych przypadkach przybiera formę krótką, np.:
  Учeникът (podmiot) чeтe книгa. – (ten) Uczeń czyta książkę.
  Професорът (podmiot) вижда учeникa (dop. bliższe) – (ten) Profesor widzi ucznia.
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę mają formę rodzajnika -ът, -a, np.:
  нoж „nóż” – нoжът / нoжa, шaл „szal” – шaлът / шaлa, фpизьop „fryzjer” – фpизьopът / фpизьopa
 • Rzeczowniki męskie z przyrostkiem -тeл, -ap, przyjmują rodzajnik w formie -ят, , np.:
  aптeкap „aptekarz” – aптeкapят / aптeкapя, пpиятeл „przyjaciel” – пpиятeлят / пpиятeля, трамвай „tramwaj” – трамваят / трамвая
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego z zakończeniem -a, otrzymują formę rodzajnika -тa, np. баща „ojciec” – бащата, съдия „sędzia” – съдията, podobnie jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego, np. сестра „siostra” – сестрата.
 • Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które kończą się na spółgłoskę , po dodaniu formy rodzajnika zachowują podwójne -тт-, np. младост „młodość” – младостта.
 • W liczbie mnogiej wszystkie rzeczowniki przybierają rodzajnik -те, np. ученик „uczeń” – учениците, жена „kobieta” – жените.
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego, które w liczbie mnogiej kończą się na -a, , otrzymują formę rodzajnika -тa, np. крак „noga” – краката, podobnie jak rzeczowniki rodzaju nijakiego, np. дете „dziecko” – децата.
 • Przymiotniki rodzaju męskiego mają formę rodzajnika -ият, , np. лош „zły” – лошият / лошия.

Użycie form z rodzajnikiem

edytuj

Formy z rodzajnikiem zawsze oznaczają przedmiot dokładnie określony lub znany już poprzednio, np.:

 1. gdy wspomniano przedmiot po raz kolejny w tekście lub rozmowie, np.:
  Cпирам пpeд eднa къщa. Къщaтa e гoлямa. Пpeд нeя имa гpaдинa. Гpaдинaтa e пълнa c кpacиви цвeтя. – Zatrzymuję się przed jakimś domem. Dom (ten) jest duży. Przed nim znajduje się ogród. Ogród (ten) jest pełen ładnych kwiatów.
 2. gdy z sytuacji lub kontekstu wiadomo o jaki przedmiot chodzi, np.:
  Oтвopи пpoзopeцa! – Otwórz okno! (to, które jest przed tobą)
  Moля дaй ми книгaтa! – Proszę cię, daj mi książkę! (tzn. książkę, którą widzisz przed sobą lub o której jest mowa)
 3. gdy przedmiot wysuwa się na plan pierwszy jako przedstawiciel grupy pokrewnych przedmiotów, jest uważany za przedstawiciela rodzaju (gatunku), np.:
  Bълкът e xищнo живoтнo. – Wilk jest zwierzęciem drapieżnym.
  Жeнaтa e oпоpa нa ceмeйcтвoтo. – Kobieta jest ostoją rodziny.
 4. gdy rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, ogarniając wszystkie określone nim pojęcie, np.:
  Eзepaтa ca по-мaлки oт мopeтaтa. – Jeziora (wszystkie) są mniejsze niż morza.
 5. gdy po rzeczownikach występują krótkie formy zaimków dzierżawczych, np.:
  пaлтoтo мy – jego płaszcz, дeцaтa ни – nasze dzieci
  Jeżeli rzeczownik występuje wraz z przymiotnikiem, tworząc grupę imienną, rodzajnik dodawany jest do pierwszego wyrazu grupy imiennej – przymiotnika (w języku bułgarskim przymiotnik stoi przed rzeczownikiem) Добрият студент.

Użycie form bez rodzajnika

edytuj

Nie używa się rodzajników:

a) przy imionach (nazwach) własnych

wyjątki: Дyнaвът – Dunaj, Aлпитe – Alpy, Ватиканът Watykan itd.

b) jeżeli rzeczownik pospolity oznacza tytuł

Дoктop Пeeв нaпpaви oпepaция. – Doktor Peew przeprowadził operację.

c) w różnych wyrażeniach, jak np.:

нa пaзap – po zakupy (na targ), нa paзxoдкa – na spacer, нa yчилищe – do szkoły itd.

W języku francuskim wyróżnia się rodzajniki nieokreślone (fr. articles indéfinis) oraz rodzajniki określone (fr. articles définis).

Rodzajniki nieokreślone

edytuj

Rodzajniki nieokreślone poprzedzają rzeczowniki rodzaju męskiego (un) i żeńskiego (une) w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej (des). Użycie rodzajnika nieokreślonego oznacza, że podmiot, o którym mowa, pozostaje bliżej nieznany mówiącemu.

Rodzajniki nieokreślone w liczbie pojedynczej posiadają tę samą formę co liczebniki główne jeden i jedna. Znaczenie części zdania un i une wynika z jego kontekstu. Przykład:

Une hirondelle est revenue.

Zdanie to przetłumaczyć możemy zarówno Przyleciała jakaś jaskółka, jak również Przyleciała jedna jaskółka, zależnie od kontekstu wypowiedzi.

Rodzajniki określone

edytuj

Rodzajniki określone porzedzają rzeczowniki rodzaju męskiego (le) i żeńskiego (la) w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej (les). Użycie rodzajnika określonego oznacza, że podmiot, o którym mowa, jest mówiącemu znany.

Rodzajniki określone liczby pojedynczej zmieniają się w l', jeśli poprzedzany bezpośrednio rzeczownik zaczyna się fonetycznie od samogłoski:

un pilote → le pilote (pilot)
une raison → la raison (powód, racja)
un oiseau → l’oiseau (ptak)
une âme → l’âme (dusza)
un horison → l’horison (horyzont)

ale:

un haut-parleur → le haut-parleur (głośnik)

Stosowanie rodzajników

edytuj
 • Ze względu na brak możliwości określenia rodzaju lub liczby rzeczownika na podstawie jego formy (odmiennie niż w języku polskim), użycie rodzajnika jest niezbędne dla określenia tych cech, np.:
un Polonaisdes Polonais (Polak – Polacy)
 • Ze względu na jednakową wymowę lub pisownię niektórych rzeczowników, użycie rodzajnika pozwala na ich rozróżnienie, np.:
le postela poste (posterunek, placówka – poczta)
 • Rodzajnik nieokreślony jest używany w zdaniach mających charakter prawdy ogólnej. Zdanie:
Un chien ne trahit jamais son maître.
oznacza Żaden pies nie zdradzi nigdy swojego pana
 • Rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej (des) prawie zawsze zamienia się w de w zdaniu przeczącym:
Michel mange des fruits. / Michel ne mange jamais de fruits. (Michał jada owoce. / Michał nigdy nie jada owoców.)
 • Rodzajnik des zamienia się również w de jeśli pomiędzy nim a rzeczownikiem, który określa, znajduje się część zdania pełniąca również rolę określenia:
un fruit délicieuxdes fruits délicieux (smaczny owocsmaczne owoce)
un délicieux fruit exotiquede délicieux fruits exotiques (smaczny owoc egzotycznysmaczne owoce egzotyczne)
 • Rodzajnik określony w liczbie pojedynczej może służyć określeniu również zbiorowości lub gatunku. W zdaniu:
Le chien est le meilleur ami de l’homme. (Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka)
nie chodzi o pojedynczego psa, lecz o cały gatunek, jak również nie o konkretnego człowieka, lecz cały rodzaj ludzki.
 • Rodzajnik określony jest również używany w celu wyrażenia szacunku dla jakiejś funkcji, np.:
Monsieur le Président (Pan Prezydent).
 • Rodzajniki mogą nie być stosowane przed nazwami własnymi (z wyjątkiem takich, których stanowią integralną część, np.: Le Havre, La Haye), dotyczy to zwłaszcza imion, nazwisk, nazw miast, w przypadku nazw państw, pasm górskich lub rzek zaimki są z kolei zwykle używane. Są również często opuszczane w tytułach i hasłach reklamowych.

Jeśli rodzajniki są używane do nazw własnych, to wyłącznie określone. Użycie nieokreślonych jest możliwe w celu nadania zdaniu specyficznego sensu, np. zdanie:

Jamais fortune n’a trahi une France rassemblée (Charles de Gaulle)
można tłumaczyć jako Szczęście nigdy nie opuściło zjednoczonej Francji, przy czym należy rozumieć, że nie chodzi o „konkretną”, aktualną Francję, lecz o „każdy” kraj, noszący tę nazwę w przeszłości.
 • Rodzajniki nie są stosowane, jeśli rzeczownik jest określany przez niektóre zaimki, które przejmują jego funkcję np.:
une robecette robe ((jakaś) sukienka – ta/tamta sukienka)
 • Specyficzną formą rodzajnika nieokreślonego jest rodzajnik cząstkowy. Składa się on z przyimka de, połączonego z rodzajnikiem określonym le (du), la (de la) lub l’ (de l') i jest używany dla określenia pewnej części (ilości) obiektów niepoliczalnych, zwykle nieożywionych lub abstrakcyjnych, np.:
Je bois du lait. (Piję mleko.),
Elle a de la grâce. (Ona ma (sporo) wdzięku.)
rodzajnik cząstkowy występuje jedynie w liczbie pojedynczej, chyba że określany rzeczownik nie posiada liczby pojedynczej, wtedy rodzajnik cząstkowy przyjmuje formę des. Może to prowadzić do pomyłki z rodzajnikiem nieokreślonym w liczbie mnogiej, który posiada tę samą formę, należy więc pamiętać, że des poprzedzające rzeczownik, który może występować w liczbie pojedynczej jest rodzajnikiem nieokreślonym, a nie sciągniętym.
Inną możliwą pomyłką jest zrozumienie konstrukcji przyimka de + rodzajnik określony jako rodzajnika cząstkowego, np.:
(1) Je parle de l’eau.
(2) Je veux de l’eau.
Zdanie (1) oznacza Mówię o wodzie, zdanie (2) – Chcę (trochę) wody. Rozróżnienie wymaga znajomości reguł konstrukcji zdań z czasownikami parler (mówić) i vouloir (chcieć).
 • Specyficzną formą rodzajnika określonego jest rodzajnik ściągnięty. Rodzajniki le oraz les ulegają ściągnięciu, gdy określane rzeczowniki byłyby poprzedzone przyimkami à lub de:
à z le przechodzi w au, a z les w aux:
Une tarte au potiron. / Une tarte aux pruneaux. (Placek z dynią. / Placek z suszonymi śliwkami.)
de z le przechodzi w du, a z les w des:
La maison du voisin. / La maison des voisins. (Dom sąsiada. / Dom sąsiadów.)
rodzajniki la i l' nie ulegają ściągnięciu.
Rodzajnik ściągnięty du może być pomylony z rodzajnikiem cząstkowym, który ma tę samą formę. Podobnie rodzajnik ściągnięty des może być pomylony zarówno z rodzajnikiem cząstkowym, jak i rodzajnikiem nieokreślonym.:
J’aime le parfum du lilas – J’ai cueilli du lilas. (Lubię zapach bzuZbierałem bez)
J’aime le parfum des fleurs. J’ai cueilli des fleurs. (Lubię zapach kwiatówZbierałem kwiaty.)
Podobnie jak w przypadku rodzajnika cząstkowego, rozróżnienie wymaga znajomości reguł konstrukcji zdań z czasownikami aimer (lubić, kochać) i cueillir (zbierać, gromadzić).
 • Rodzajniki nie są z reguły tłumaczone na język polski, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne dla zachowania zrozumiałości zdania. Zależnie od kontekstu używa się wtedy takich słów jak: jakiś, nieokreślony, jeden dla zaimka nieokreślonego oraz ten, konkretny dla określonego.

Rodzajniki w języku hiszpańskim mogą być:

 • określone (artículo determinado)
 • nieokreślone (artículo indeterminado).

Rzeczowniki w rodzaju męskim posiadają rodzajnik w liczbie pojedynczej el, natomiast w liczbie mnogiej odpowiednikiem jest los.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego posiadają rodzajnik la i odpowiednio dla liczby mnogiej rodzaju żeńskiego las. W przypadku rodzajnika nieokreślonego są to odpowiednio un (r. męski) i una (r. żeński). W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony przyjmuje formy unos dla rodzaju męskiego i unas dla rodzaju żeńskiego[2].

Przykłady:

 • la mentira → kłamstwo
 • la lámpara → lampa
 • el teléfono → telefon

W języku niemieckim wyróżnia się następujące rodzajniki:

 • nieokreślone (niem. der unbestimmte Artikel);
 • określone (niem. der bestimmte Artikel).
 • zerowy.

Pierwsze dwa odmieniają się przez przypadki.

Rodzajnik nieokreślony

edytuj

W języku niemieckim rozróżnia się dwa rodzajniki nieokreślone:

Najczęściej rodzajników tych używa się, gdy

 • mówi się o czymś po raz pierwszy;
 • po wyrażeniu es gibt (jest, są, znajduje się).

Rodzajniki określone

edytuj

Wyróżnia się trzy niemieckie rodzajniki określone:

 • die – jest to rodzajnik oznaczający rodzaj żeński
 • der – rodzajnik rodzaju męskiego.
 • das – rodzajnik rodzaju nijakiego
 • die – rodzajnik oznaczający liczbę mnogą (odmieniany przez przypadki inaczej niż rodzajnik die dla rodzaju żeńskiego)

Zastosowanie

edytuj

Rodzajników określonych używa się, gdy się mówi o danej rzeczy po raz kolejny (za pierwszym razem – rodzajnika nieokreślonego!). Gdy w poprzednim zdaniu mówiło się o ein Mann (jakimś mężczyźnie), mówiąc o nim znowu, powiemy już der Mann (ten mężczyzna). Jak już wspomniano, szczególną rolę w języku niemieckim pełni rodzajnik die. Oznacza on nie tylko rodzaj żeński. Używa się go również, gdy mówi się o rzeczach w liczbie mnogiej, np. der Mann ([ten] mężczyzna), ale die Männer ([ci] mężczyźni).

Rodzajnika określonego używa się również, gdy:

 • mówi się o rzeczach jedynych na świecie, niepowtarzalnych (Księżyc, Słońce);
 • przy większości nazw geograficznych (góry, rzeki, morza).
 • przy nazwach krajów o rodzaju innym niż nijaki lub występującymi w liczbie mnogiej (die Bundesrepublik Deutschland, der Iran, die Vereinigten Staaten)

Rodzajnik zerowy

edytuj

Rodzajnik zerowy, a właściwie przedimek zerowy, jest sztucznym terminem lingwistycznym, określającym sytuację, w której nie stosuje się rodzajnika. Rodzajnik zerowy występuje, gdy nie stosuje się rodzajnika, chociaż wynikałoby to ze struktury zdania. Kiedy „nie” używa się rodzajnika (czyli używa się rodzajnika zerowego):

 • przed Herr (pan) oraz Frau (pani), przed tytułami zawodowymi i naukowymi (np. Professor) oraz szlacheckimi (Herzog, Prinz) i nazwami pełnionych funkcji (Präsident), gdy wyrazy te występują przed nazwiskiem
 • przed większością nazw państw i miast (tj. przed tymi, które posiadają rodzaj nijaki);
 • przed nazwami narodowości i zawodów (profesji) w orzeczniku
 • gdy mówi się o materiałach, z których coś jest wykonane (po przyimku aus, np. aus Papier = „z papieru”);
 • po liczebnikach głównych;
 • po zaimkach nieokreślonych, np. viel (dużo), wenig (mało), etwas (trochę)
 • po zaimkach dzierżawczych, np. mein (mój)
 • gdy mówimy o jednostkach miary (ilość, waga, objętość).

Rodzajnik w języku włoskim występuje w trzech formach: określony (determinativo), nieokreślony (indeterminativo) i cząstkowy (partitivo)[3]. Rodzajników zazwyczaj nie tłumaczy się. Czasami rodzajnik określony oddaje się polskim zaimkiem ten, ta, nieokreślony – jakiś, jakaś, pewien, pewna, zaś cząstkowy – trochę, kilka, niektórzy[4].

Rodzajnik nieokreślony jest używany do oznaczenia rzeczy nieokreślonej, określony wskazuje rzecz już znaną albo unikatową (np. Il Sole – Słońce), a cząstkowy – część całości.

 • Rodzajnik nieokreślony:
  • Rodzaj męski:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 un dei[5] przed spółgłoską, przed samogłoską
 uno degli gdy wyraz zaczyna się na: gn, ps, s + spółgłoska, j, x, y, z

Przykłady:

 • un fiore – (jakiś) kwiat; dei fiori – (jakieś) kwiaty
 • un amico – (jakiś) przyjaciel; degli amici – (jacyś) przyjaciele
 • Rodzaj żeński:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 una delle przed spółgłoską
 un' delle przed samogłoską[6]

Przykłady:

 • una donna – (jakaś) kobieta; delle donne – (jakieś) kobiety
 • un'amica – (jakaś) przyjaciółka; delle amiche – (jakieś) przyjaciółki
 • Rodzajnik określony:
  • Rodzaj męski:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 il i przed spółgłoską
  lo gli gdy wyraz zaczyna się na: gn, ps, s + spółgłoska, j, x, y, z
  l' gli przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę albo h

Przykłady:

 • il cane – pies; i cani – psy
 • lo specchio – lustro; gli specchi – lustra
 • l'elefante – słoń; gli elefanti – słonie
 • Rodzaj żeński:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 la le przed spółgłoską
 l' le przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę

Przykłady:

 • la casa – dom; le case – domy
 • l'amica – przyjaciółka; le amiche – przyjaciółki
 • Rodzajnik cząstkowy:
  • Rodzaj męski:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 del dei przed spółgłoską, przed samogłoską
 dello degli gdy wyraz zaczyna się na: gn, ps, s + spółgłoska, j, x, y, z
 dell' degli przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę albo h

Przykład:

 • del vino – (trochę) wina; degli uomini – niektórzy mężczyźni
 • Rodzaj żeński:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 della delle przed spółgłoską
 dell' delle przed samogłoską

Przykład:

 • dell' acqua – (trochę) wody; delle donne – kilka kobiet

Stosowanie rodzajnika

edytuj

Rodzajnik nie występuje przy:

 • imionach i nazwiskach,
 • nazwach większości miast i państw, ale: Il Cairo – Kair, Gli Stati Uniti – Stany Zjednoczone (liczba mnoga),
 • tytułach,
 • wyliczeniach,
 • zawołaniach[7],
 • rzeczownikach poprzedzonych przysłówkami poco, molto itp.

Przypisy

edytuj
 1. Krzysztof Hwaszcz, Hanna Kędzierska, Studies in Polish Linguistics [online], Vol. 13, 2018, Issue 2, s. 93–121, ejournals.eu, 2018 [dostęp 2023-03-29] (ang.).
 2. Współczesny słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański. Poznań: LektorKlett, 2008, s. 1023. ISBN 978-83-7429-367-9.
 3. Daniela Zawadzka: Język włoski dla Polaków – komentarz gramatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 17. ISBN 83-01-08975-X.
 4. Stanisław Soja, Celeste Zawadzka, Zbigniew Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993, s. 400, 401. ISBN 83-214-0937-7.
 5. Użycie formy rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej, którą jest forma rodzajnika cząstkowego w liczbie mnogiej, nie jest obowiązkowe.
 6. Każda forma rodzajnika (rodzajnik nieokreślony, określony i cząstkowy) przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej zaczynającymi się samogłoską inną niż a może występować w formie pełnej i skróconej; jeżeli rzeczownik zaczynający się samogłoską a przybiera w obu rodzajach w liczbie pojedynczej tę samą formę, forma rodzajnika żeńskiego nie jest skracana.
 7. Daniela Zawadzka: Język włoski dla Polaków – komentarz gramatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 261. ISBN 83-01-08975-X.