Teologia moralna

Ten artykuł dotyczy katolickiej teologii moralnej. Zobacz też: etykę chrześcijańską w ogólniejszym ujęciu.

Teologia moralna (czasami etyka chrześcijańska) – dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia.

Zakres i zadania teologii moralnejEdytuj

Według encykliki „Blask prawdy” (Veritatis splendor) 29 papieża Jana Pawła II, teologia moralna to dyscyplina teologiczna, a więc nauka spełniająca wymogi ludzkiego rozumu, badająca Objawienie Boże w odniesieniu do dobra i zła, czyli moralności ludzkich czynów oraz do osoby, która ich dokonuje. Według encykliki teologia moralna zajmuje się życiem ludzkim, ale wychodzi z przesłanki, że źródłem moralnego działania jest Bóg.

Jest także „teologią”, jako że za początek i cel moralnego działania uznaje Tego, który „jeden tylko jest Dobry” (Mt 19,17) i który ofiarując się człowiekowi w Jezusie Chrystusie, obdarza go szczęściem Boskiego życia /Veritatis splendor 29/[1].

DefinicjeEdytuj

We wszystkich definicjach teologii moralnej można znaleźć pewne elementy przyjęte przez wszystkich moralistów, nawet jeśli różnie je oni pojmują. Tak więc wszyscy zgodzą się ze stwierdzeniem, że teologia moralna to część teologii rozpatrująca ludzkie czyny w świetle Objawienia. W ten sposób wyróżniamy cztery definicje teologii moralnej:

  1. Pierwsza definicja mówi, że teologia moralna jest częścią teologii rozpatrującą ludzkie czyny w takiej mierze, w jakiej są one podporządkowane prawu moralnemu, jego przykazaniom i powinnościom przez te przykazania określanym, w świetle Objawienia.
  2. Druga definicja wyjaśnia, że teologia moralna jest częścią teologii rozpatrującą ludzkie czyny po to, aby dostosować je do obowiązku i do norm, jakie narzucają nam rozum i wola Boża, w świetle Objawienia.
  3. Następna definicja obrazuje, iż teologia moralna jest częścią teologii rozpatrującą ludzkie czyny, aby je podporządkować prawdziwemu szczęściu i celowi ostatecznemu człowieka za pośrednictwem cnót, a to w świetle Objawienia.
  4. Czwarta definicja mówi, że teologia moralna jest częścią teologii rozpatrującą ludzkie czyny, aby je dostosować do wartości przyczyniających się do rozwoju człowieka, a to w świetle Objawienia.

Teologia moralna a etyka teologicznaEdytuj

Termin „teologia moralna” bywa utożsamiany z terminem „etyka teologiczna”, niektórzy teolodzy katoliccy opowiadają się jednak za rozróżnieniem tych terminów jako nazw odrębnych dyscyplin[2]. Teolodzy protestanccy posługują się głównie drugim terminem, kładąc przy tym nacisk na odrębność etyki teologicznej od etyki filozoficznej[3].

Teologia moralna a etyka filozoficznaEdytuj

Teologia moralna ma zawsze charakter normatywny - określa jakie czyny są dobre, a jakie złe przez refleksję naukową na podstawie Objawienia. Etyka zaś jako dział filozofii zajmujący się badaniem moralności, może, ale nie musi wyprowadzać zasady moralne.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Paweł II: VERITATIS SPLENDOR. Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. W: vatican.va [on-line]. 6 sierpnia 1993 r. [dostęp 2019-11-22].
  2. Wojciech Giertych: Etyka teologiczna czy teologia moralna?. Opoka.org.pl. [dostęp 2010-08-30].
  3. Etyka teologiczna a etyka filozoficzna. W: Witold Benetyktowicz: Co powinniśmy czynić. Zarys ewangelickiej etyki teologicznej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1993, s. 9–10.

BibliografiaEdytuj

  • Klaus Demmer, Wprowadzenie do teologii moralnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996.
  • Servais Theodore Pinckaers OP, Źródła moralności chrześcijańskiej, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1994.

Linki zewnętrzneEdytuj