Trzeci moment centralny

Trzeci moment centralny (inaczej moment centralny rzędu k=3) to, zgodnie z definicją momentu centralnego, suma trzecich potęg odchyleń wartości cechy statystycznej od wartości średniej arytmetycznej, podzielona przez n, gdzie n – liczba obserwacji:

gdzie xi to kolejne wartości cechy, zaś m to wartość średniej arytmetycznej.

Dla danych z szeregu rozdzielczego, wzór przyjmuje postać:

gdzie ni to liczebności dla kolejnych wartości cechy.

Trzeci moment centralny przyjmuje wartość zero dla rozkładu symetrycznego, wartości ujemne dla rozkładów o lewostronnej asymetrii (wydłużone lewe ramię rozkładu) i wartości dodatnie dla rozkładów o prawostronnej asymetrii (wydłużone prawe ramię rozkładu).

Zobacz teżEdytuj