Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Współczynnik przesączania kłębuszkowego, wskaźnik filtracji kłębuszkowej, GFR (z ang. glomerular filtration rate) – ilość osocza przefiltrowana w jednostce czasu przez kłębuszki nerkowe do tak zwanego moczu pierwotnego. Zwykle podawany jest w ml/min lub w ml/(min×1,72 m²) (czyli po przeliczeniu na standardową powierzchnię ciała). Współczynnik GFR pozwala na ocenę stopnia wydolności nerek.

Przesączanie kłębuszkowe zależy od wielu czynników, między innymi od napięcia zwieracza przedkłębuszkowego, zwieracza zakłębuszkowego (co w dużej mierze wpływa na frakcję przesączania), ciśnienia onkotycznego, ciśnienia tętniczego, a przede wszystkim od liczby czynnych nefronów i ściśle z tym związanego nerkowego przepływu krwi (RBF, z ang. renal blood flow).

ZastosowanieEdytuj

W praktyce klinicznej stosowany jest jako orientacyjny wskaźnik ilości funkcjonujących nefronów i stanowi podstawowe kryterium kwalifikacji stadium – jednego z pięciu – przewlekłej niewydolności nerek (przewlekłej choroby nerek)[1].

Stadia przewlekłej niewydolności nerek
Stadium Nazwy opisowe Charakterystyka[a] GFR [ml/min/1,73 m²] Częstość występowania w Stanach Zjednoczonych[b]
I choroba nerek z prawidłowym GFR uszkodzenie nerek z prawidłowym lub zwiększonym GFR ≥ 90 3,32%
II wczesna PNN[c] utajona PNN uszkodzenie nerek z niewielkim lub zmniejszonym GFR 60–89 3%
III umiarkowana PNN wyrównana PNN umiarkowane zmniejszenie GFR 30–59 4,32%
IV ciężka PNN niewyrównana PNN duże zmniejszenie GFR 15–29 0,2%
V schyłkowa niewydolność nerek[d] mocznica drastyczne zmniejszenie GFR <15 lub leczenie dializami 0,15%

U człowieka prawidłowe są wartości współczynnika przesączania kłębuszkowego od 110 do 150 ml/(min×1,72 m²).

W niektórych sytuacjach przesączanie kłębuszkowe jest patologicznie zwiększone, na przykład we wczesnych stadiach cukrzycowej choroby nerek, kiedy GFR osiąga 400 ml/(min×1,72 m²), co jest stanem wysoce niepożądanym, powodującym szybką utratę funkcjonujących nefronów, wyraźnie przyspieszającym rozwój przewlekłej choroby nerek.

OznaczanieEdytuj

Może być oznaczany metodą klasyczną na podstawie klirensu inuliny (obecnie rzadko stosowana metoda, zwykle w badaniach naukowych).

Z uwagi na konieczność szybkiej oceny czynności wydalniczej nerek stosuje się klirens kreatyniny oznaczany metodą bezpośrednią (w praktyce dość uciążliwe), lub szacunkowy GFR (eGFR) oznaczany na podstawie łatwo dostępnych wielkości. W tym celu powszechnie stosuje się dwie formuły:

 1. wzór MDRD, stworzony na podstawie wyników badań Hunsickera i współpracowników z 1997 roku[2]. W stosunku do wzoru Cockcrofta-Gaulta lepiej szacuje niskie wartości GFR.
 2. wzór Cockcrofta-Gaulta[3]. Cockcroft i Gault w 1976 roku[4] zaproponowali wzór, który pozwala dość łatwo oszacować klirens kreatyniny endogennej:
 

gdzie:

 • CCr – klirens kreatyniny
 • SCr – stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl]
 • wiek – wiek pacjenta [lata]
 • m.c. – masa ciała [kg]
 • W – wskaźnik płci: 0,85 (dla kobiet) lub 1,0 (dla mężczyzn).

W praktyce oznacza się również szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej: eGFR[5].

UwagiEdytuj

 1. według Kidney Disease Outcomes Quality Institute
 2. według NHANES II
 3. przewlekła niewydolność nerek
 4. ang. kidney failure.

PrzypisyEdytuj

 1. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom II. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, s. 1263. ISBN 83-7430-031-0.
 2. L.G. Hunsicker, S. Adler, A. Caggiula, B.K. England i inni. Predictors of the progression of renal disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. „Kidney Int”. 51 (6), s. 1908–1919, 1997. PMID: 9186882. 
 3. Gault MH, Longerich LL, Harnett JD, Wesolowski C. Predicting glomerular function from adjusted serum creatinine. „Nephron”. 3 (62), s. 249–256, 1992. PMID: 1436333. 
 4. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. „Nephron”. 1 (16), s. 31–41, 1976. PMID: 1244564. 
 5. Badania laboratoryjne w chorobach nerek. W: Michał Myśliwiec: Choroby nerek. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s. 85–97. ISBN 978-83-200-3528-5.