Zamek w Bąkowej Górze

Zamek w Bąkowej Górze – zamek z połowy XV wieku, położony we wsi Bąkowa Góra w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim[2].

Zamek w Bąkowej Górze
Symbol zabytku nr rej. 193/X-3 z 12.08.1948 i z 1.02.1962 oraz 214 z 27.12.1967[1]
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Bąkowa Góra

Kondygnacje

2

Ukończenie budowy

XV wiek

Ważniejsze przebudowy

XVI wiek

Pierwszy właściciel

Zbigniew Bąk her­bu Za­do­ra

Kolejni właściciele

Jarosław Łaski herbu Korab oraz Piotr z Bnina Moszyński i Andrzej Bniński, Małachowscy, inni właściciele,

Obecny właściciel

własność prywatna

Położenie na mapie gminy Ręczno
Mapa konturowa gminy Ręczno, na dole znajduje się ikonka zamku z wieżą z opisem „Zamek w Bąkowej Górze”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na dole znajduje się ikonka zamku z wieżą z opisem „Zamek w Bąkowej Górze”
Położenie na mapie województwa łódzkiego
Mapa konturowa województwa łódzkiego, na dole nieco na prawo znajduje się ikonka zamku z wieżą z opisem „Zamek w Bąkowej Górze”
Położenie na mapie powiatu piotrkowskiego
Mapa konturowa powiatu piotrkowskiego, na dole nieco na prawo znajduje się ikonka zamku z wieżą z opisem „Zamek w Bąkowej Górze”
Ziemia51°08′23,4″N 19°51′37,2″E/51,139833 19,860333

Historia edytuj

Zamek został wybudowany przez Zbigniewa Bąka her­bu Za­do­ra, który służył na dworze Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły. Po śmierci właściciela w 1489 został oddany trzem osobom: Jarosławowi Łaskiemu herbu Korab oraz Piotrowi z Bnina i Andrzejowi Bnińskiemu. W XVI stu­le­ciu dwór prze­szedł w po­sia­da­nie ro­dzi­ny Ma­ła­chow­ski­ch, któ­rzy dokonali jego prze­bu­do­wy i odnowienia. Nałożono na ściany de­ko­ra­cyj­ny tyn­k oraz zdo­bie­nia okien. Własność wielokrotnie zmieniała właściciela aż do po­cząt­ku XVIII wie­ku kiedy obiekt zo­stał opusz­czo­ny. Przy­czy­ną tego wydarzenia prawdopodobnie by­ły zbyt gru­be mury i nie­wiel­kie okn­a, co było skutkiem niskich temperatur i pół­mroku. W la­tach 20. XX wie­ku rodzina Potockich, jako wła­ści­cie­le Bą­ko­wej Gó­ry podjęli wysiłek od­na­lezienia zam­ko­wych lo­chów. Prace te zakończyły się niepowodzeniem, a jednocześnie po­gor­szy­ły stan zruj­no­wa­ne­go obiek­tu. W la­tach 80. XX wieku na te­re­nie zamkowym prze­pro­wa­dzo­no ba­da­nia ar­che­olo­gicz­ne po­łą­czo­ne z jego od­gru­zo­wa­niem i od­chwasz­cza­niem, po czym trafił on do osoby prywatnej[2].

Stan obecny to do­brze za­kon­ser­wo­wa­ne, wzno­szą­ce się na wy­so­kość kil­ku me­trów gru­be mu­ry, w wyż­szych par­tiach po re­kon­struk­cji. Ru­inę moż­na obej­rzeć od ze­wnątrz[2].

Architektura edytuj

Muro­wa­ny dwór usy­tu­owa­no na cy­plu wznie­sie­nia, na miej­scu drew­nia­ne­go gród­ka, we­wnątrz do­okol­ne­go wa­łu. Zbu­do­wa­ny z pia­skow­ca gmach o wy­mia­rach 32 x 14 me­trów miał dwa ry­za­li­ty, z któ­rych wschod­ni sta­no­wił wjazd do zam­ku. Bu­dy­nek był co naj­mniej dwu­kon­dy­gna­cyj­ny. Ist­nie­je przy­pusz­cze­nie, że je­den z ry­za­li­tów był wyż­szy i peł­nił fun­kcję wie­ży[2].

Przypisy edytuj

  1. NID: Rejestr zabytków nieruchomych, województwo łódzkie. [dostęp 2008-09-18].
  2. a b c d *** Bąkowa Góra *** Zamek W Bąkowej Górze *** Bąkowa Góra *** [online], www.zamkipolskie.com [dostęp 2019-12-13] (pol.).

Bibliografia edytuj

  • R. A. Sypek: Zamki i warownie ziemi sandomierskiej, TRIO 2003