Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – obowiązek administracyjnoprawny dotyczący przedsiębiorców.

W Polsce od 30 kwietnia 2018 r. wynika on z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do CEIDG wpisuje się następujące dane[1]:

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL
  • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa
  • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu
  • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy
  • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe
  • inne dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG
  • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541).