Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR

organ ustawodawczy w ZSRR w latach 1989-1991

Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR (ros. Съезд народных депутатов СССР) - w latach 1989-1991 organ ustawodawczy w Związku Radzieckim. Jego deputowani wybierali najwyższy organ ustawodawczy państwa - Radę Najwyższą, która sprawowała władzę ustawodawczą w czasie przerw między jego sesjami.

W ZDL zasiadało 2250 deputowanych. 1500 z nich wybierano w bezpośrednich wyborach powszechnych, kolejnych 750 miejsc zarezerwowanych było dla kontrolowanych przez KPZR "organizacji społecznych" (jak np. Komsomoł), w tym 100 dla samej partii komunistycznej.