Średnie odchylenie bezwzględne

Średnie odchylenie bezwzględne (inaczej: odchylenie przeciętne) to średnia arytmetyczna z odchyleń bezwzględnych dla wszystkich elementów zbioru danych statystycznych.

gdzie:

  • xi – wartość dla i-tego elementu zbioru danych
  • – pewien ustalony punkt, zazwyczaj mediana lub średnia arytmetyczna
  • n – liczebność zbioru danych

Odchylenie bezwzględne jest wykorzystywane jako miara zróżnicowania rozkładu. Ponieważ wykorzystuje wartości wszystkich elementów w zbiorze, jest miarą klasyczną.

Zobacz teżEdytuj