Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – jeden z trzech ośrodków szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim.

Centralny Ośrodek Szkolenia
Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Logo
Państwo  Polska
Data utworzenia 19 marca 1992
Siedziba Koszalin
Komendant Ośrodka płk SG dr Piotr Boćko[1]
Adres
75-531 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”
Ziemia54°11′53,6″N 16°12′38,0″E/54,198222 16,210556
Strona internetowa

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Do 1992 roku kompleks budynków wykorzystywany był przez Bałtycki Oddział Straży Granicznej. Powołanie przez Komendanta Głównego zarządzeniem nr 019 z dnia 19 marca 1992 roku Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej[a] było początkiem podjęcia przez stan osobowy jednostki w Koszalinie tworzenia nowych warunków do szkolenia na potrzeby pododdziałów granicznych[2].

W 1993 roku w Ośrodku w opracowano „Ramowy program szkolenia funkcjonariuszy służby kandydackiej”, który stał się również podstawą do opracowywania szczegółowych programów szkolenia we wszystkich pododdziałach granicznych. Szkolenie poszczególnych specjalistów rozpoczęto w oparciu o istniejącą dobrą bazę szkoleniową ze strażnicą szkolną w Łazach[2].

16 kwietnia 1993 roku, decyzją nr 17, komendant główny SG nadał Ośrodkowi sztandar, który uroczyście wręczony został 19 czerwca 1993 roku.

W listopadzie 1993 roku rozpoczęto pierwszy kurs podoficerski dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej, m.in. w specjalnościach łączności i logistyki[3].

W 1995 roku rozpoczęto kształcenie oficerów o profilu operacyjno–rozpoznawczym w pozyskanym z Morskiego Oddziału SG obiekcie po byłej strażnicy w Mielnie–Unieściu[4].

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie otrzymał ufundowany przez społeczeństwo województwa zachodniopomorskiego nowy sztandar[5], nadany 23 lutego 2007 roku przez Ministra Straw Wewnętrznych i Administracji[6]. Jego uroczyste wręczenie odbyło się 19 marca 2007 roku podczas obchodów piętnastolecia powstania Ośrodka, połączone z nadaniem imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego[7]. Odbyło się również pożegnanie sztandaru, pod którym Ośrodek występował od 1993 roku[8].

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie[9].

Od 10 marca 2014 roku funkcjonowanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie reguluje Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie[10].

Zadania OśrodkaEdytuj

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań Straży Granicznej.

Do zadań Ośrodka należy w szczególnościEdytuj

 1. prowadzenie szkolenia podstawowego;
 2. prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej;
 3. prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych;
 4. prowadzenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego;
 5. realizowanie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z uwzględnieniem podziału obszarów szkoleń zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 6. kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 7. wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy;
 8. kształtowanie u słuchaczy poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i poszanowanie praw człowieka;
 9. udzielanie pomocy szkoleniowej i innej jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zapewnienia realizacji zadań przez te jednostki i komórki;
 10. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
 11. organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej;
 12. zaopatrywanie nowo przyjmowanych do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w elementy umundurowania wyjściowego.

Źródło[10]

Ośrodek może prowadzić szkolenia dlaEdytuj

 1. służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 2. innych niż wymienione w pkt. 1 organów i podmiotów krajowych;
 3. zagranicznych służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Źródło[10]

Struktura organizacyjna OśrodkaEdytuj

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

 • Kierownictwo, w tym:
  • Komendant Ośrodka,
  • Zastępcy Komendanta Ośrodka,
  • Główny Księgowy,
  • Zespół Stanowisk Samodzielnych,
  • Referat Kontroli;
 • komórki organizacyjne:
  • Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych,
  • Zakład Operacyjno–Rozpoznawczy,
  • Zakład Ogólnozawodowy,
  • Zakład Organizacji Dydaktyki,
  • Wydział Kadr i Organizacji,
  • Wydział Ochrony Informacji,
  • Pion Głównego Księgowego,
  • Wydział Łączności i Informatyki,
  • Wydział Techniki i Zaopatrzenia,
  • Wydział Gospodarki Mundurowej-Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej,
  • Służba Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie.

Komendant Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nadEdytuj

 1. Zastępcami Komendanta Ośrodka;
 2. Głównym Księgowym;
 3. Zespołem Stanowisk Samodzielnych, z wyłączeniem specjalisty lub inspektora do spraw przeciwpożarowych;
 4. Referatem Kontroli;
 5. Wydziałem Kadr i Organizacji;
 6. Wydziałem Ochrony Informacji.

Komendant Ośrodka kieruje Ośrodkiem przy pomocyEdytuj

 1. Zastępców Komendanta Ośrodka;
 2. Głównego Księgowego;
 3. kierowników zakładów;
 4. naczelników wydziałów;
 5. kierownika Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie;
 6. Zespołu Stanowisk Samodzielnych;
 7. starszego specjalisty-koordynatora Referatu Kontroli.

Źródło[10] [11]

Komendanci COSSGEdytuj

 • gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych (1992–2003)
 • płk SG Przemysław Schielke (2003–2013)
 • płk SG Grzegorz Skorupski (2013–2018)
 • płk SG dr Piotr Boćko (2018–)

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Początkowo jako Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. → Gacek 2007 ↓, s. 79

PrzypisyEdytuj

 1. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.
 2. a b Frydrych 2012 ↓, s. 144.
 3. Frydrych 2012 ↓, s. 151.
 4. Frydrych 2012 ↓, s. 155.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. (Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541).
 6. Gacek 2007 ↓, s. 90.
 7. Gacek 2007 ↓, s. 78-79.
 8. Gacek 2007 ↓, s. 87-88.
 9. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2010.11, poz. 53)
 10. a b c d Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2014.57 Ogłoszony: 2014-03-07)
 11. Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2015.23 Ogłoszony: 2015-04-14)

BibliografiaEdytuj

 • Tadeusz Frydrych: Podstawy Szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. W: Biuletyn 4/2012. T. Z historii Ochrony Granic. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2012, s. 142-163. ISSN 1492-2505. (pol.)
 • Jarosław Gacek: Nowy sztandar dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W: Biuletyn 2/2007. T. Ośrodki szkolenia. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2007, s. 78-99. ISSN 1492-2505. (pol.)