Otwórz menu główne

Dolina Kanału Bydgoskiego

Dolina Kanału Bydgoskiego (315.351) – mikroregion fizycznogeograficzny, stanowiący zachodnią część mezoregionu Kotliny Toruńskiej[1].

Dolina Kanału Bydgoskiego
Ilustracja
Prowincja Nizina Środkowoeuropejska
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
Mezoregion Kotlina Toruńska
Mikroregion(y) Dolina Kanału Bydgoskiego
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. kujawsko-pomorskie
Staw Kardynalski

PołożenieEdytuj

Mikroregion zajmuje zachodnią część Kotliny Toruńskiej na odcinku od zachodnich granic Bydgoszczy do Nakła nad Notecią.

CharakterystykaEdytuj

Mikroregion obejmuje dno Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, położone na wysokości 50–60 m n.p.m., w którym znajduje się koryto Kanału Bydgoskiego[1]. Północną granicą jednostki jest Zbocze Kruszyńskie oddzielające pradolinę od makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, natomiast granicą południową jest zbocze wyższej terasy pradolinnej. Granica wschodnia mikroregionu przebiega na zachodnich rubieżach Bydgoszczy w obrębie osiedli Prądy i Osowa Góra.

Dolina Kanału Bydgoskiego zbudowana jest z osadów wodno-lodowcowych (piaski, żwiry) przewarstwionych namułami. Warstwy te sięgają kilkunastu metrów głębokości i zalegają na zerodowanej glinie morenowej lub na osadach trzeciorzędowych. Lokalnie w osadach piaszczystych oraz na powierzchni występują osady organiczne (torfy niskie) o miąższości do kilkunastu metrów[1]. W Lisim Ogonie prowadzi się eksploatację torfu na cele gospodarcze. W obrębie mikroregionu występuje dział wodny między dorzeczem Odry i Wisły, których łącznikiem jest Kanał Bydgoski o lustrze wody podniesionym przez śluzy.

W dolinie główną formą użytkowania ziemi są łąki. Stosunki wodne są uregulowane przez sieć rowów melioracyjnych, a woda podziemna zalega stosunkowo płytko (0,5 -1,0 m). W rejonie Ślesina utworzono system stawów rybnych, z których największy nazywa się Staw Kardynalski[1]. Na niepielęgnowanych łąkach występuje zjawisko sukcesji, przede wszystkim różnych gatunków wierzb oraz topoli czarnej, topoli osiki i olszy czarnej.

Ochrona przyrodyEdytuj

Mikroregion stanowi fragment korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym (sieć European Ecological Network). Jest ważnym ogniwem w systemie ochrony, ptaków, szczególnie wodnych (m.in. czapla siwa, żuraw), przede wszystkim na trasie przelotów. Jego obszar włączono w sieć Natura 2000: Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego i Dolina Noteci[2]. W obrębie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Łąki Ślesińskie o powierzchni 42 ha z chronioną brzozą niską[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
  2. Program Ochrony Środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012 http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/na_skroty/polityki_i_programy/Program_ochrony_srodowiska_dla_Miasta_Bydgoszczy_na_lata_2005_-_2012/ dostęp 20-04-2010
  3. Marcysiak Katarzyna: Ochrona przyrody – Bydgoszcz i okolice. [w.] Banaszak Józef red.: Przyroda Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004. ​ISBN 83-7096-531-8

BibliografiaEdytuj

  • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
Koryto Kanału Bydgoskiego w dolinie