Otwórz menu główne

Eklezjologia (gr. ekklesia - Kościół, logos - słowo, nauka) – nauka o Kościele, nazywana także teologią Kościoła. Twórcą tego terminu jest Angelus Silesius. W ujęciu naukowym oznacza naukę o genezie, istocie, cechach, strukturach, zadaniach i celach Kościoła.

Spis treści

KatolickaEdytuj

W teologii katolickiej jest jednym z podstawowych traktatów.

Rodzaje

 • dogmatyczna - czyli właściwa. Ujmuje Kościół z punktu widzenia dogmatyki.
 • apologetyczna - niekiedy nie odróżniana od dogmatycznej. Próbuje udowodnić boskie pochodzenie Kościoła.
 • kanonistyczna - dopatruje się relacji między Kościołem jako misterium a jego prawem.
 • pastoralna - widzi Kościół jako misterium miłości Boga urzeczywistniające się przez przepowiadanie słowa Bożego, katechizację i sakramenty.
 • socjalna - podkreśla społeczny i publiczny wymiar Kościoła.
 • liturgiczna - widzi realizację Kościoła w życiu chrześcijan przez liturgię, przede wszystkim przez Eucharystię.
 • moralna - ujmuje Kościół w kluczu etyczno-moralnym jako miernik norm postępowania człowieka.

Metody

 • aprioryczna - inaczej pisteologiczna (gr. pistis - wiara). Wychodzi od wiary, w jej świetle bada Biblię i Tradycję i na tej podstawie próbuje wydobyć prawdziwy obraz Kościoła.
 • znamion - identyfikuje Kościół na podstawie jego cech (znamion): jedności, świętości, powszechności i apostolskości.
 • fenomenologiczna - albo empiryczna. Próbuje ujmować Kościół tak, jak jawił się on pierwszym chrześcijanom.
 • historyczna - widzi Kościół w kontekście wszystkich wymiarów historii ludzkiej i dziejów zbawienia. Wychodzi od historycznego fenomenu Jezusa Chrystusa oraz obecności Ducha Świętego w historii ludzkiej.
 • personalistyczna - widzi Kościół jako wielkość osobową, która realizuje się w przestrzeni osobowej i międzyosobowej.

PrawosławnaEdytuj

Z prawosławnego punktu widzenia, Cerkiew jest jedna, choć występuje pod wieloma postaciami. Eklezjologia operuje pojęciami wielopostaciowości i jedności w tej wielości. Według teologów prawosławnych, nie powinno się dążyć do ujednolicenia tej wielopostaciowości (model rzymskokatolicki), ani do jej dalszego rozdrobnienia (model protestancki). Stąd, w kanonicznym sensie, można mówić o Cerkwi (Kościele) jak i o Kościołach.

Nie ma zgody między Patriarchą Moskwy i Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola w kwestii separacji eklezjologicznego i teologicznego zwierzchnictwa:

ProtestanckaEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

BibliografiaEdytuj

Cz. Bartnik Eklezjologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, kol. 773-781.

Position of the Moscow Patriarchate on the problem of primacy in the Universal Church First without Equals.

A Response to the Text on Primacy of the Moscow Patriarchate, by Elpidophoros Lambriniadis, Metropolitan of Bursa