Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Siedzibą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i większości jednostek Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dawny gmach Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.

Organ został powołany na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko[1]. Wykonuje zadania określone w art. 127 tej ustawy, jest także organem w zakresie ochrony przyrody w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[2], organem w zakresie ochrony środowiska w rozumieniu art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska[3], a także uczestnikiem krajowego systemu ekozarządzania i audytu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)[4].

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska[5]. Powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na to stanowisko. W gestii premiera leży także odwołanie Generalnego Dyrektora. Funkcję tę może pełnić osoba spełniająca warunki ustawowe, dotyczące m.in. obywatelstwa, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, niekaralności za przestępstwa umyślne[6].

Generalni dyrektorzy ochrony środowiska edytuj

Zastępcy generalnego dyrektora ochrony środowiska edytuj

 • Marek Kajs od 2014[13]
 • Anna Ronikier-Dolańska od 11 kwietnia 2024[14]

Zadania i ich realizacja edytuj

Do ogólnych zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy w szczególności[15]:

 • współudział w realizacji polityki ochrony środowiska,
 • kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę,
 • zbieranie danych i opracowywanie informacji dotyczących m.in. programu Natura 2000
 • współpraca z organami ochrony środowiska innych państw, organizacjami międzynarodowymi, Komisją Europejską, Głównym Konserwatorem Przyrody, Państwową Radą Ochrony Przyrody, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami ekologicznymi,
 • udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000 oraz z systemem ekozarządzania i audytu, zgodnie ze stosownymi przepisami.

Powierzone mu zadania organ ten wykonuje m.in. poprzez[16]:

 • opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • kierowanie wystąpień w sprawach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym wniosków o stwierdzenie ich nieważności, jak również występowanie w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • uczestniczenie w tzw. postępowaniu transgranicznym,
 • sporządzenie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz projektu programu działań,
 • prowadzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody,
 • wydawanie określonych zezwoleń dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków i innych,
 • decydowanie o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,
 • przy uwzględnieniu przepisów Unii Europejskiej opracowywanie projektu listy obszarów Natura 2000, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji odpowiednich danych, składanie Komisji Europejskiej raportów i notyfikacji,
 • opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 • wydawanie zezwoleń na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt,
 • prowadzenie rejestru krajowego organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS oraz rejestru weryfikatorów środowiskowych.

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska edytuj

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, realizuje zadania przewidziane w ustawach na obszarze województwa. W zakresie swoich kompetencji wydaje akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń[17]. Obsługę jego urzędu zapewnia regionalna dyrekcja ochrony środowiska, zgodnie z podziałem terytorialnym Polski powołano 16 tego typu jednostek budżetowych[18]. Regionalnego dyrektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska[19]. Zadania przypisane temu organowi na obszarze właściwości w zasadzie odpowiadają zadaniom zleconym Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094
 2. Dz.U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973
 4. Dz.U. z 2022 r. poz. 2013
 5. Art. 121 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 6. Art. 126 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 7. Michał Kiełsznia Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. mos.gov.pl. [dostęp 2018-02-12].
 8. Jakub Dziubecki Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. gdos.gov.pl. [dostęp 2016-06-29].
 9. Krzysztof Lissowski Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. gdos.gov.pl. [dostęp 2017-02-12].
 10. Andrzej Szweda-Lewandowski Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - Aktualności - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.gdos.gov.pl. [dostęp 2018-06-05].
 11. https://rk.pkw.gov.pl/1_Rejestr_korzysci/1/1/3141/118
 12. Piotr Otawski Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska [online], gov.pl [dostęp 2024-02-28] (pol.).
 13. Marek Kajs [online], gov.pl [dostęp 2024-04-13].
 14. Anna Ronikier-Dolańska Zastępcą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [online], gov.pl [dostęp 2024-04-13].
 15. Art. 127 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 16. Zob. m.in. art. 57, art. 76, art. 108 i nast. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, art. 15, art. 27, art. 32, art. 57, art. 67, art. 75, art. 111, art. 113 , art. 119a, art. 120, art. 121 ustawy o ochronie przyrody, art. 3 ustawy o systemie EMAS
 17. Art. 123 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 18. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – lista na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 19. Art. 131 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

Linki zewnętrzne edytuj