Grzęda Horodelska

Grzęda Horodelska (851.11) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, stanowiący pas płaskich wzniesień na obszarze Wyżyny Wołyńskiej. Grzęda Horodelska oddziela Kotlinę Hrubieszowską od Obniżenia Dubieńskiego. Od zachodu grzęda przylega do Działów Grabowieckich.

Grzęda Horodelska
Mapa regionu
Megaregion Niż Wschodnioeuropejski
Prowincja Wyżyny Ukraińskie
Podprowincja Wyżyna Wołyńsko-Podolska
Makroregion Wyżyna Wołyńska
Mezoregion Grzęda Horodelska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. lubelskie
Ukraina
Miąższość lessów we wschodniej części Grzędy Horodelskiej[1]

Region jest grzędą osiągającą wysokość od 220 do 230 m n.p.m., zbudowaną z margli kredowych pokrytych lessem, osiągającym miąższość do 30 metrów[2][3]. Teren jest porozcinany licznymi suchymi dolinami. Występują tu czarnoziemy co nadaje regionowi charakter rolniczy[1].

Główną miejscowością na obszarze Grzędy Horodelskiej jest Horodło. Wschodni fragment mezoregionu leży na obszarze Ukrainy. Naturalna granicą pomiędzy polską a ukraińską częścią grzędy jest rzeka Bug.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Mroczek P., Jary Z., Krawczyk M., 2015: Walory przyrodnicze i kulturowe zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej. [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin; 143-160.
  2. Dolecki, L., 1995: Litologia i stratygrafia mezoplejstoceńskicjh utworów lessowych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  3. Dolecki L., 2002: Podstawowe profile lessowe neoplejstoceńskich Grzędy Horodelskiej i ich interpretacja litologiczno-stratygraficzna. Wyd. UMCS, Lublin.