Karta rowerowa

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem[a]. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły. Osobie, która ukończyła szkołę podstawową, kartę wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo.

Wzór karty rowerowej obowiązujący od 2013 r.

Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. Taka osoba powinna posiadać dokument potwierdzający osiągnięcie 18. roku życia – dokument tożsamości (np. dowód osobisty) czy prawo jazdy.

Karta rowerowa uprawnia również, po ukończeniu 15 lat, do kierowania pojazdem zaprzęgowym (np. furmanką).

Szczegóły dotyczące egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej i jej wzór określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 512).

Zgodnie z uchyloną ustawą z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992 r. nr 11, poz. 41) i poprzednimi aktami prawnymi regulującymi zasady ruchu drogowego, osoba, która osiągnęła 18. rok życia także była obowiązana posiadać kartę rowerową. Nie dotyczyło to posiadaczy prawa jazdy[1]. Przewidywano także możliwość zatrzymania karty rowerowej i utraty uprawnień do kierowania rowerem w trybie administracyjnym.

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 78 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992 r. nr 11, poz. 41).

UwagiEdytuj

  1. Do kierowania rowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat uprawnia także prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T i karta motorowerowa. Posiadacz któregoś z tych dokumentów nie musi uzyskiwać osobnej karty rowerowej.

BibliografiaEdytuj