Kasacja (Polska)

Kasacja – nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego.

Kasacja w PolsceEdytuj

W Polsce kasacje, środki zaskarżenia wyroków zapadłych w postępowaniu karnym, rozpoznaje Sąd Najwyższy. W postępowaniu cywilnym jej odpowiednikiem jest skarga kasacyjna, która przysługuje wyłącznie od niektórych orzeczeń prawomocnych.

Podmioty uprawnioneEdytuj

Kasację ma prawo wnieść:

  • strona (kasacja tzw. zwyczajna) – tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie; jeżeli jednak nie zaskarżyła ona wyroku sądu I instancji, a sąd odwoławczy wyrok ten utrzymał w mocy albo zmienił na jej korzyść, kasacja nie przysługuje (nie dotyczy kasacji opartej na tzw. bezwzględnych przesłankach odwoławczych z art. 439 k.p.k.),
  • Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich (kasacja tzw. nadzwyczajna) – od każdego prawomocnego orzeczenia sądu, kończącego postępowanie. Jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie może wnieść Rzecznik Praw Dziecka.

Wymogi co do formy i treściEdytuj

Kasacja powinna odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego, a ponadto należy w niej wskazać, na czym polega zarzucane uchybienie. Może ono dotyczyć wyłącznie:

  • zaistnienia tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej (z art. 439 k.p.k.),
  • innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary, chyba że kasację wnosi Prokurator Generalny w sprawach o zbrodnie. Dodatkowo kasacja na korzyść przysługuje tylko wtedy, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a na niekorzyść – tylko gdy został on uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone. Ograniczenie to nie ma zastosowania w razie oparcia kasacji na bezwzględnych przesłankach odwoławczych.

Kasacja wnoszona przez stronę musi być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (przymus adwokacki). Strona wnosi kasację do SN za pośrednictwem sądu odwoławczego, pozostałe podmioty uprawnione – bezpośrednio. Strona niezwolniona od opłaty sądowej musi załączyć do kasacji dowód uiszczenia tej opłaty.

TerminEdytuj

Zgodnie z art. 524 k.p.k. termin do wniesienia kasacji to 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Termin ten nie wiąże Prokuratora Generalnego, Zastępcy Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, ale kasacja na niekorzyść oskarżonego, wniesiona po upływie 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia, nie może zostać uwzględniona.

Postępowanie wykroczenioweEdytuj

W postępowaniu wykroczeniowym występuje wyłącznie tzw. kasacja nadzwyczajna. Można uwzględnić kasację na niekorzyść obwinionego, jeżeli nie upłynęły jeszcze 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Do kasacji stosuje się odpowiednio (tj. z koniecznością wprowadzenia stosownych zmian) wskazane przez Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przepisy k.p.k[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Krzysztof Dąbkiewicz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer Polska, 2017.