Prokurator Generalny (Polska)

naczelnik Prokuratury w Polsce

Prokurator Generalny – naczelny organ prokuratury w Polsce przewidziany w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będący zarazem zwierzchnikiem wszystkich prokuratorów.

Prokurator Generalny
Ilustracja
Obecny Prokurator Generalny, Adam Bodnar (2023)
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

• 9 września 1950 (jako Generalny Prokurator RP)
• 19 maja 1967 (jako Prokurator Generalny PRL)
• 31 marca 1990 (jako Prokurator Generalny)

Pierwszy Prokurator Generalny

Józef Żyta

Długość kadencji

• 6 lat (1950–1990 i 2010–2016)
• jednocześnie z funkcją ministra sprawiedliwości (w II RP, 1990–2010 i od 2016)

Obecny Prokurator Generalny

Adam Bodnar

Obecny od

13 grudnia 2023

Analogicznie do funkcji Naczelnego Prokuratora w II RP oraz Rządzie RP na uchodźstwie, godność ta w III RP w latach 1990–2010 była, a od 2016 r. ponownie jest, zespolona z urzędem Ministra Sprawiedliwości, natomiast w latach 2010–2016 był to niezależny naczelny organ władzy państwowej, z kolei w okresie Polski Ludowej był to organ podlegający Radzie Państwa, jako Generalny Prokurator Rzeczypospolitej Polskiej (1950–1967)[1], a następnie Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1967–1990)[2].

Historia edytuj

II Rzeczpospolita edytuj

W II Rzeczypospolitej i w strukturach Rządu RP na uchodźstwie prokuratorem-zwierzchnikiem całej prokuratury, która była całkowicie rozdzielona na pion cywilny i wojskowy, był od 1919 Naczelny Prokurator. Urząd Naczelnego Prokuratora sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości.

W pionie cywilnym naczelnym organem prokuratury i zwierzchnikiem prokuratorów prokuratur powszechnych był Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego.

Organizacja prokuratury wojskowej została określona w 1919. Naczelnym organem prokuratury w pionie wojskowym i zwierzchnikiem prokuratorów prokuratur wojskowych był Naczelny Prokurator Wojskowy.

Polska Ludowa edytuj

W okresie 1944–1946 zniesiono stanowisko Naczelnego Prokuratora, a na czele prokuratury stały dwa równorzędne organy: I Prokurator Sądu Najwyższego (dla pionu powszechnego) oraz Naczelny Prokurator Wojskowy (dla całkowicie przeorganizowanego pionu wojskowego)[3]). Zarazem jednak dla sądzenia hitlerowskich zbrodniarzy wojennych i kolaborantów ale także prześladowania członków władz II RP, oponentów politycznych i osób uznanych za „wrogów ludu“, ustanowiono całkowicie odrębne od tych pionów specjalne sądy karne, wydające w postępowaniu jednoinstancyjnym ostateczne wyroki (w tym śmierci) bez obowiązku uprzedniego przeprowadzenia śledztwa, a w ich strukturach ustanowiono prokuratorów, przy powoływaniu których decydujący głos miały organy bezpieczeństwa publicznego (UB)[4]. W 1946 roku specjalne sądy karne zostały zastąpione przez Najwyższy Trybunał Narodowy, a w jego strukturze powołano odrębną prokuraturę NTN, kierowaną przez I Prokuratora NTN[5].

Począwszy od 1946 r. prokuratorów z uniwersyteckim wykształceniem prawniczym zastępowano stopniowo osobami bez wyższego wykształcenia, przyuczanymi do pracy w prokuraturze w prawniczych szkołach średnich, a od 1948 r. proces ten znacznie przyspieszył, jako że w pionie powszechnym powoływano osoby szkolone po wytypowaniu przez UB w Centralnej Szkole Prawniczej, a w pionie wojskowym analogicznie powoływano osoby szkolone po wytypowaniu przez Główny Zarząd Informacji w Oficerskiej Szkole Prawniczej[6][7].

W 1950 roku pion w NTN został włączony do pionu powszechnego prokuratury, która jednocześnie została zreorganizowana poprzez wyodrębnienie jej ze struktur organów wymiaru sprawiedliwości (sądów) i ustanowienie odrębnych jednostek organizacyjnych, na czele z Generalną Prokuraturą kierowaną przez Generalnego Prokuratora RP, podlegającego odtąd Radzie Państwa, przy czym utrzymano całkowitą odrębność pionu wojskowego[8]. W 1967 r. nastąpiło przemianowanie Generalnej Prokuratury i Generalnego Prokuratora RP, odpowiednio na: Prokuraturę Generalną oraz Prokuratora Generalnego PRL, a zarazem podporządkowano Prokuratorowi Generalnemu także pion wojskowy, czyniąc go w ten sposób naczelnym organem całej prokuratury, z kolei Naczelnego Prokuratora Wojskowego usytuowano w roli jego zastępcy[9].

Generalni prokuratorzy RP (1950–1967)
oraz prokuratorzy generalni PRL (1967–1990)
Osoba Okres sprawowania urzędu
Stefan Kalinowski 9 września 1950 – 20 kwietnia 1956
Marian Rybicki 28 kwietnia 1956 – 28 lutego 1957
p.o. Marian Mazur 28 lutego 1957 – 8 maja 1957
Andrzej Burda 8 maja 1957 – 24 maja 1961
Kazimierz Kosztirko 1 czerwca 1961 – 10 marca 1972
Lucjan Czubiński 10 marca 1972 – 30 listopada 1981
Franciszek Rusek 1 grudnia 1981 – 31 maja 1984
Józef Żyta 1 czerwca 1984 – 30 marca 1990

III Rzeczpospolita edytuj

Zespolenie funkcji Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości (1990–2010) edytuj

Prokurator Generalny był naczelnym organem całej prokuratury, tym samym podlegali mu wszyscy prokuratorzy. 31 marca 1990 zastąpiono Prokuraturę Generalną Prokuraturą Krajową, a funkcję Prokuratora Generalnego zaczął sprawować z urzędu Minister Sprawiedliwości. Zastępcami Prokuratora Generalnego byli Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz inni prokuratorzy powoływani i odwoływani ze stanowiska zastępcy spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej (przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego).

Prokurator Generalny jako niezależny organ (2010–2016) edytuj

Z dniem 31 marca 2010 nastąpiło rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego oraz zastąpienie Prokuratury Krajowej przez Prokuraturę Generalną. Od tego momentu Prokuratora Generalnego powoływał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury (art. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze). Kadencja Prokuratora Generalnego trwała sześć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie kadencji pełnił on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę, przy czym nie mógł być on ponownie wyznaczony. Po zakończeniu pełnienia obowiązków przechodził w stan spoczynku. Pierwszym i ostatnim Prokuratorem Generalnym powołanym w powyższy sposób został Andrzej Seremet.

Ponowne zespolenie funkcji (od 2016) edytuj

Po wejściu w życie nowej Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. poz. 178), w dniu 4 marca 2016 r. nastąpiło ponowne zespolenie obu funkcji oraz zastąpienie Prokuratury Generalnej[10] Prokuraturą Krajową, która zapewnia obsługę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Do jej zadań należy m.in. zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach regionalnych, koordynacja nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez pozostałe jednostki organizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji prokuratur regionalnych, wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą i prowadzenie centralnej bazy opinii prawnych oraz bazy wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego.

Lista Prokuratorów Generalnych od 1990 edytuj

Prokurator Generalny Okres sprawowania urzędu Uwagi
Aleksander Bentkowski 31 marca 1990 – 14 grudnia 1990
Wiesław Chrzanowski 12 stycznia 1991 – listopad 1991
wakat na urzędzie listopad 1991 – 5 grudnia 1991 p.o. Andrzej Marcinkowski
Zbigniew Dyka 23 grudnia 1991 – 17 marca 1993
Jan Piątkowski 17 marca 1993 – 18 października 1993
Włodzimierz Cimoszewicz 26 października 1993 – 6 marca 1995
Jerzy Jaskiernia 7 marca 1995 – 7 lutego 1996
Leszek Kubicki 7 lutego 1996 – 31 października 1997
Hanna Suchocka 31 października 1997 – 8 czerwca 2000
wakat na urzędzie 8 czerwca 2000 – 12 czerwca 2000 obowiązki Prokuratora Generalnego pełnił z urzędu[11] Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek
Lech Kaczyński 12 czerwca 2000 – 5 lipca 2001
Stanisław Iwanicki 5 lipca 2001 – 19 października 2001
Barbara Piwnik 19 października 2001 – 6 lipca 2002
Grzegorz Kurczuk 6 lipca 2002 – 2 maja 2004
Marek Sadowski 2 maja 2004 – 6 września 2004
Andrzej Kalwas 6 września 2004 – 31 października 2005
Zbigniew Ziobro 31 października 2005 – 7 września 2007
wakat na urzędzie 7 września 2007 – 11 września 2007 obowiązki Prokuratora Generalnego pełnił z urzędu[11] Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński
Zbigniew Ziobro 11 września 2007 – 16 listopada 2007
Zbigniew Ćwiąkalski 16 listopada 2007 – 21 stycznia 2009
wakat na urzędzie 21 stycznia 2009 – 23 stycznia 2009 obowiązki Prokuratora Generalnego z urzędu pełnił[11] Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
Andrzej Czuma 23 stycznia 2009 – 13 października 2009
Krzysztof Kwiatkowski 14 października 2009 – 30 marca 2010[12]
Andrzej Seremet 31 marca 2010[13][14] – 3 marca 2016[15]
Zbigniew Ziobro 4 marca 2016 – 27 listopada 2023[16]
Marcin Warchoł 27 listopada 2023 – 13 grudnia 2023[16]
Adam Bodnar od 13 grudnia 2023[16]

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1950 r. nr 38, poz. 346
 2. Dz.U. z 1967 r. nr 13, poz. 55 oraz Dz.U. z 1985 r. nr 31, poz. 138
 3. Dz.U. z 1944 r. nr 6, poz. 29
 4. Dz.U. z 1944 r. nr 4, poz. 21
 5. Dz.U. z 1946 r. nr 5, poz. 45
 6. Dz.U. z 1946 r. nr 4, poz. 33
 7. Centralna Szkoła Prawnicza- jak wyglądało szkolenie sędziów w PRL-u?
 8. Dz.U. z 1950 r. nr 38, poz. 346
 9. Dz.U. z 1967 r. nr 13, poz. 55
 10. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 178).
 11. a b c Art. 36 Ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. w związku z art. 1 ust. 2 Ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.
 12. Obowiązki Prokuratora Generalnego pełnił do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustrój prokuratury co nastąpiło 31 marca 2010; od 7 października 2009 nadal jako Minister Sprawiedliwości.
 13. Powołany postanowieniem Prezydenta RP z 5 marca 2010.
 14. Ustawowy upływ kadencji 31 marca 2016.
 15. Kadencja skrócona na mocy art. 27 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.
 16. a b c Z urzędu jako Minister Sprawiedliwości.

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 4 marca 2016 r. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.