Narodowy Bank Polski

polski bank centralny

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Narodowy Bank Polski
Ilustracja
Ilustracja
Główne wejście do centrali NBP w Warszawie
Data założenia

1945

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Prezes

Adam Glapiński

Rodzaj banku

bank centralny

Strona internetowa
Tablica informacyjna z genezą NBP przy wejściu do gmachu centrali Banku przy Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie
Gmach centrali i oddziału NBP w Warszawie
Główny dziedziniec gmachu centrali NBP w Warszawie
Gmach oddziału NBP w Krakowie (1925)
Gmach oddziału NBP we Wrocławiu
Gmach oddziału NBP w Łodzi
Gmach oddziału NBP w Gdańsku (1906)
Gmach oddziału NBP w Bydgoszczy (1864)

NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do głównych obszarów działalności NBP należą:

Historia edytuj

Narodowy Bank Polski został utworzony 15 stycznia 1945 dekretem Krajowej Rady Narodowej[2], zastępując Bank Polski Spółkę Akcyjną. Początkowo funkcjonował jako bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Do końca lat 80. zajmował się działalnością ogólnobankową: był monopolistą nie tylko w dziedzinie emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. W czasie przemian ustrojowych wydzielone zostały z niego banki regionalne i komercyjne, a sam NBP zajął się emisją pieniądza i polityką pieniężną państwa (funkcja monetarna).

Banki wydzielone z NBP[3]:

1 stycznia 1995 NBP przeprowadził denominację złotego.

Organizacja edytuj

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997[6] oraz ustawa o Narodowym Banku Polskim[7][8] zapewniają NBP mocną pozycję w systemie instytucji publicznych. Ustawowymi organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP.

W 2020 przeciętne zatrudnienie w NBP w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3355 osób[9].

Struktura organizacyjna edytuj

 • Departament Generalny[10]
 • Departament Administracji
 • Departament Analiz Ekonomicznych
 • Departament Audytu Wewnętrznego
 • Departament Badań i Innowacji Finansowych
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Departament Edukacji i Wydawnictw
 • Departament Emisyjno-Skarbcowy
 • Departament Informatyki i Telekomunikacji
 • Departament Innowacji Finansowych
 • Departament Kadr
 • Departament Komunikacji
 • Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Departament Operacji Krajowych
 • Departament Operacji Zagranicznych
 • Departament Prawny
 • Departament Promocji
 • Departament Rachunkowości i Finansów
 • Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej
 • Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych
 • Departament Stabilności Finansowej
 • Departament Statystyki
 • Departament Systemu Płatniczego
 • Departament Zagraniczny
 • Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Prezes NBP edytuj

Prezes NBP jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na wniosek Prezydenta RP.

Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej oraz Zarządowi NBP. Prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu. Jest on obowiązany do przedstawienia informacji i udzielenia wyjaśnień dotyczących polityki pieniężnej i działalności NBP przed Sejmem i Senatem oraz ich komisjami. Prezes NBP w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedstawia Sejmowi roczne sprawozdanie z działalności NBP. W imieniu Rady Polityki Pieniężnej przedstawia tym organom kwartalne informacje o bilansie płatniczym oraz roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. Ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Prezes NBP w swej działalności jest apolityczny, czyli nie może należeć do żadnej partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Lista Prezesów NBP edytuj

Adam Glapiński
 
I kadencja: 21 czerwca 2016 – 21 czerwca 2022;

II kadencja: od 22 czerwca 2022

Marek Belka   kadencja: 11 czerwca 2010 – 11 czerwca 2016;

p.o. prezesa: 12 czerwca – 20 czerwca 2016

Piotr Wiesiołek   p.o. prezesa: 10 kwietnia 2010 – 11 czerwca 2010
Sławomir Skrzypek   10 stycznia 2007 – †10 kwietnia 2010
Leszek Balcerowicz   10 stycznia 2001 – 10 stycznia 2007
Hanna Gronkiewicz-Waltz   I kadencja: 5 marca 1992 – 19 lutego 1998;

II kadencja: 19 lutego 1998 – 31 grudnia 2000 (rezygnacja)[11]

Andrzej Topiński p.o. prezesa: 10 sierpnia 1991 – 4 marca 1992
Grzegorz Wójtowicz 25 stycznia 1991 – 31 sierpnia 1991 (odwołany przez Sejm)[12]
Władysław Baka 12 września 1989 – 24 stycznia 1991
Zdzisław Pakuła 13 lipca 1988 – 11 września 1989
Władysław Baka 13 listopada 1985 – 13 lipca 1988
Zdzisław Pakuła kierujący NBP: 12 kwietnia 1985 – 12 listopada 1985
Stanisław Majewski 1 stycznia 1981 – †29 lipca 1985
Witold Bień 2 kwietnia 1973 – 31 grudnia 1980
Leonard Siemiątkowski 17 września 1968 – 29 grudnia 1972
Stanisław Majewski 20 stycznia 1965 – 17 września 1968
Adam Żebrowski 3 czerwca 1961 – 20 stycznia 1965
Edward Drożniak   28 grudnia 1956 – 3 czerwca 1961
Witold Trąmpczyński   27 września 1950 – 18 grudnia 1956
Edward Drożniak   1 lutego 1945 – 17 marca 1949

Rada Polityki Pieniężnej edytuj

 
RPP IV kadencji
Osobny artykuł: Rada Polityki Pieniężnej.

Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

Zarząd NBP edytuj

Zarząd kieruje działalnością NBP. W jego skład wchodzi prezes oraz 6–8 członków, w tym 2 wiceprezesów. Członków powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Do kompetencji zarządu należą:

 • okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego
 • nadzorowanie operacji otwartego rynku
 • ocena funkcjonowania systemu bankowego
 • przygotowanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady.

Obecny skład Zarządu NBP[13]

Nadzór bankowy edytuj

Od 1 stycznia 2008 funkcje nadzorcze nad polskim sektorem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, w której skład wchodzi przedstawiciel NBP.

Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych edytuj

Szczególną rolę przypisano wewnętrznemu organowi banku – Komitetowi Inwestycyjnemu Rezerw Dewizowych.

Działalność edytuj

Funkcje podstawowe edytuj

Narodowy Bank Polski, jak większość banków centralnych w gospodarkach rynkowych, pełni trzy podstawowe funkcje:

Bank emisyjny – NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Bank banków – NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

NBP działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego. W ramach tych działań NBP analizuje i ocenia zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, monitoruje jego rozwój oraz współpracuje z innymi instytucjami państwowymi tworzącymi wspólnie tzw. sieć bezpieczeństwa finansowego. Prezes NBP jest jednym z czterech (obok Ministra Finansów, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) członków Komitetu Stabilności Finansowej.

Centralny bank państwa – NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

NBP zarządza także polskimi rezerwami złota. W 2019 r. Zarząd NBP podjął decyzję o zwiększeniu zasobu złota o 100 ton (do 228,6 ton) i przeniesieniu 100 ton tego kruszcu z Banku Anglii do skarbców NBP na terytorium Polski[15].

Pozostała działalność edytuj

 • Działalność statystyczna – w ramach działalności statystycznej zbierane, przetwarzane i publikowane są m.in. dane dotyczące: bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, statystyka pieniężna i bankowa, oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, inflacja bazowa.
 • Analizy i badania ekonomiczne – NBP prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii i finansów. Wyniki tej działalności publikowane są m.in. w następujących opracowaniach:
  • Raport o inflacji – kwartalna ocena sytuacji gospodarczej przez Radę Polityki Pieniężnej,
  • Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury – raport kwartalny opracowywany na podstawie wyników badań ankietowych przedsiębiorstw,
  • Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki kwartalnej ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych,
  • Raport o stabilności systemu finansowego – publikacja roczna,
  • Bank i Kredyt – recenzowane pismo naukowe o ekonomii i finansach, ukazujące się w cyklu dwumiesięcznym,
  • Materiały i Studia – nieperiodyczne zeszyty prezentujące badania i opracowania naukowe (tzw. working papers)
 • Edukacja ekonomiczna – w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej podejmowane są działania służące upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, promocji przedsiębiorczości. Celem działań jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli NBP, ale także popularyzacja wiedzy o szeroko rozumianej ekonomii i finansach. Dotarcie do powszechnego odbiorcy następuje poprzez media, szkolenia, publikacje, konkursy, stypendia, Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal oraz serwisy ObserwatorFinansowy.pl i FinancialObserver.eu. W siedzibie NBP mieści się placówka ekspozycyjno-edukacyjna Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.
 • Dofinansowania – jednym z wielu zadań NBP jest kreowanie i realizacja inicjatyw edukacyjnych z zakresu ekonomii i historii pieniądza. W tym celu bank centralny podejmuje działania własne oraz wspiera użyteczne społecznie przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekonomicznej.
 • Podpis elektroniczny – bank prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji, pełniące funkcję głównego urzędu certyfikacji w ramach infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce.

Zgodnie z art. 70 ustawy o Narodowym Banku Polskim, Prezes NBP w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedstawia Sejmowi roczne sprawozdanie z działalności Banku. Sprawozdanie jest publikowane w postaci druku sejmowego.

Niezależność NBP edytuj

Narodowy Bank Polski jako bank centralny powinien być niezależny od wpływów politycznych. Stanowisko to podziela również Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając w wyroku z 28 czerwca 2000 r. wydanym w pełnym składzie (sygn. akt K 25/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 141):

specyficzna pozycja ustrojowa NBP jako centralnego banku państwa polega z jednej strony na niezależności wobec organów państwowych, z drugiej zaś na „apolityczności” tego banku.

W odróżnieniu od swojego poprzednika, Banku Polskiego S.A., oraz niektórych innych banków centralnych jak Fed, NBP nie znajduje się w żadnym stopniu w prywatnych rękach ani nie ma prywatnych udziałowców.

Nagrody i wyróżnienia edytuj

Narodowy Bank Polski został wielokrotnie wyróżniony za swoją działalność. Otrzymał m.in.:

 • 2011 r. – nagroda przyznana podczas targów numizmatycznych w Berlinie „World Money Fair” za srebrną monetę NBP o nominale 10 zł, poświęconą Polskiemu Państwu Podziemnemu[16].
 • 2012 r. – I miejsce na międzynarodowym konkursie Coin of the Year (COTY) oraz tytuł najbardziej interesującej monety roku 2011 dla monety NBP „Europa bez barier”[17].
 • 2016 r. – tytuł najbardziej interesującej monety świata w prestiżowym konkursie numizmatycznym Coin of the Year 2016 dla monety wyemitowanej przez NBP, upamiętniającej 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego[18].
 • 2016 r. – Narodowy Bank Polski otrzymał nagrodę „Mecenasa edukacji finansowej” przyznaną przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK” podczas gali finałowej XXI edycji rankingu „50 największych banków w Polsce” [19]
 • 2017 r. – moneta kolekcjonerska, z okazji 250. rocznicy założenia Mennicy Warszawskiej, zdobyła trzecie miejsce w kategorii Moneta Roku w międzynarodowym konkursie „Coin Constellation – 2017”[20]
 • 2017 r. – wyróżnienie na Currency Conference za banknot kolekcjonerski „1050-lecie Chrztu Polski” wyemitowany przez NBP[21]
 • 2018 r. – moneta kolekcjonerska NBP Mikołaj Kopernik z serii „Wielcy polscy ekonomiści” z 2017 r. zdobyła główną nagrodę w kategorii Moneta klasyczna w międzynarodowym konkursie „Coin Constellation – 2018”[22]
 • 2021 r. – srebrna moneta kolekcjonerska NBP – szóstak Jana Sobieskiego – została uznana za jedną z najlepszych na świecie monet klasycznych w XIV Międzynarodowym Konkursie „Coin Constellation 2020” [24]
 • 2021 r. – Prezes NBP został uhonorowany nagrodą specjalną Byki i Niedźwiedzie w kategorii Osobowość Rynku Finansowego [25]
 • 2021 r. – Narodowy Bank Polski z nagrodą „Dźwigacze Kultury 2020”, jaka została przyznana w uznaniu działań Narodowego Banki Polskiego na rzecz rozwoju kultury i dla społeczności Krakowa [26]
 • 2021 r. – Narodowy Bank Polski z nagrodą „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku” (Best Central Bank Governance Europe 2021) [27]
 • 2021 r. – Nagroda Specjalna dla Prezesa NBP w ramach Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego [28]
 • 2021 r. – Prezes NBP został uhonorowany nagrodą główną „Polski Kompas 2021” przyznawaną przez Gazetę Bankową wspólnie z portalem wGospodarce.pl[29]
 • 2021 r. – Specjalna Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla Prezesa NBP za utrzymanie stabilności systemu bankowego w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-coV-2 [30]
 • 2021 r. – Prezes NBP znalazł się na 6. pozycji rankingu 200 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej gospodarce, stworzonego przez RMF FM oraz portale Money.pl i 300Gospodarka [31]
 • 2022 r. – banknot z Lechem Kaczyńskim został uznany najlepszym banknotem kolekcjonerskim 2021 roku przez Reconnaissance International podczas gali High Security Printing EMEA w Tallinie [32]
 • 2022 r. – Narodowy Bank Polski zwycięzcą prestiżowej, międzynarodowej nagrody „Excellence in Currency” [33]
 • 2022 r. – Prezes NBP został uhonorowany przez Grupę medialną Polska Press nagrodą za wybitne zarządzanie bankiem centralnym w czasach pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. Nagroda została przyznana podczas gali „Giganci Polska Press 2022” [34]

Przypisy edytuj

 1. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny. www.nbp.pl. [dostęp 2020-06-15].
 2. Dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim. (Dz.U. z 1945 r. nr 4, poz. 14).
 3. prof. Tomasz Zieliński: Geneza współczesnego sektora bankowego w Polsce. Akademia Ekonomiczna w Katowicach. [dostęp 2017-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-13)].
 4. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany, „Język Polski”, 99 (4), 2020, s. 16–29, DOI10.31286/jp.99.4.2, ISSN 0021-6941 [dostęp 2020-06-15].
 5. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, grudzień 2001 [dostęp 2017-01-29].
 6. Art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 7. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 938)
 8. Piotr Stanisławiszyn, POWOŁANIE I ODWOŁANIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I USTAWIE O NARODOWYM BANKU POLSKIM, „Ekonomia i Prawo”, 7 (1), 2011, DOI10.12775/eip.2011.009, ISSN 1898-2255 [dostęp 2020-06-15].
 9. Druk nr 1246. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku. sejm.gov.pl, 28 maja 2021. s. 97. [dostęp 2021-08-09].
 10. Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny. www.nbp.pl. [dostęp 2023-01-11].
 11. Rezygnacja prezes NBP w złym momencie, Parkiet [dostęp 2023-03-01] (pol.).
 12. Odszedł pierwszy prezes NBP po 1989 r., Rzeczpospolita [dostęp 2023-03-01] (pol.).
 13. Narodowy Bank Polski – Zarząd Narodowego Banku Polskiego. www.nbp.pl. [dostęp 2020-06-20].
 14. Prezydent wręczył akty powołania członkom zarządu NBP. prezydent.pl. [dostęp 2021-01-04].
 15. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku. Druk nr 394. sejm.gov.pl, 28 maja 2020. s. 8. [dostęp 2020-08-30].
 16. Najbardziej inspirująca moneta na świecie. Portal Taxfin, 2011-02-08. [dostęp 2020-10-13].
 17. Polska moneta wygrała prestiżowy konkurs, Onet.pl, 7 grudnia 2012 [dostęp 2020-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2015-06-04].
 18. Polska moneta zachwyciła świat. Co upamiętnia?. www.tvp.info. [dostęp 2020-10-13].
 19. Horyzonty Bankowości 2016. Związek Banków Polskich, 20 czerwca 2016. [dostęp 2023-03-07].
 20. Moneta NBP nagrodzona w konkursie „Moneta Roku 2017”. wgospodarce.pl, 26 września 2017. [dostęp 2023-03-07].
 21. Sukces NBP i PWPW. Polski banknot z prestiżową nagrodą. Biznes Wprost, 2017-05-16. [dostęp 2020-10-13].
 22. Moneta NBP z wizerunkiem Mikołaja Kopernika nagrodzona w konkursie „Moneta Roku 2018”. biznes.interia.pl, 15 listopada 2018. [dostęp 2023-03-07].
 23. NBP nagrodzony za wspieranie przedsiębiorców. wgospodarce.pl. [dostęp 2020-10-13].
 24. Moneta NBP Szóstak Jana Sobieskiego nagrodzona w konkursie. biznes.interia.pl, 20 stycznia 2021. [dostęp 2023-03-07].
 25. Prezes NBP prof. Adam Glapiński laureatem nagrody Byki i Niedźwiedzie. bank.pl, 24 marca 2021. [dostęp 2023-03-07].
 26. NBP uhonorowany prestiżową nagrodą Dźwigacze Kultury. radiokrakow.pl, 13 maja 2021. [dostęp 2023-03-07].
 27. NBP z nagrodą za najlepiej zarządzany bank centralny w Europie. dorzeczy.pl, 30 kwietnia 2021. [dostęp 2023-03-07].
 28. Nagroda Specjalna dla Prezesa NBP. wgospodarce.pl, 3 września 2021. [dostęp 2023-03-07].
 29. Polski Kompas 2021. gb.pl, 13 października 2021. [dostęp 2023-03-07].
 30. Adam Glapiński laureatem specjalnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. tvp.info, 4 listopada 2021. [dostęp 2023-03-07].
 31. Glapiński na czele rankingu najbardziej wpływowych osób w gospodarce. wgospodarce.pl, 30 listopada 2021. [dostęp 2023-03-07].
 32. NBP: banknot z Lechem Kaczyńskim najlepszym banknotem kolekcjonerskim roku 2021. bankier.pl, 15 czerwca 2022. [dostęp 2023-03-07].
 33. NBP zdobywcą prestiżowej, międzynarodowej nagrody. regiony.tvp.pl, 24 października 2022. [dostęp 2023-03-07].
 34. Glapiński "Gigantem Polska Press" za "wybitne zarządzanie bankiem centralnym". bankier.pl, 12 grudnia 2022. [dostęp 2023-03-07].

Linki zewnętrzne edytuj