Marcin Chomętowski

Marcin Ludwik Chomętowski herbu Lis (zm. w 1706 roku) – wojewoda bracławski od 1694 roku, wojewoda mazowiecki w 1704 roku, kasztelan żarnowski od 1680 roku, łowczy sandomierski od 1670 roku, starosta złotoryjski od 1685 roku, starosta drohobycki od 1696 roku, dyplomata.

Syn Stefana podczaszego bełskiego i Katarzyny Kochanowskiej. Żonaty z Anną Wierzbowską. Miał synów: Stanisława wojewodę mazowieckiego, hetmana polnego koronnego, Jakuba kasztelana czechowskiego,

Studiował na Uniwersytecie w Padwie w 1664 roku. Poseł na sejm 1673 roku i sejm elekcyjny 1674 roku z województwa sandomierskiego[1]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa sandomierskiego[2].

W 1683 roku wyznaczony do pertraktacji pokojowych z Moskwą, w 1703 roku do ustalenia granicy z Turcją. Brał udział w wyprawach bukowińskiej w 1685 i mołdawskiej w 1686. Jego chorągiew pancerna wchodziła w skład pułku królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego. Poseł sejmiku województwa chełmińskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[3]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[4]. Stronnik Augusta II Mocnego i jego elektor w 1697 roku[5].

Był członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku[6].

Właściciel Jasieńca, części Broniowic i Gniazdkowa w powiecie radomskim. Ufundował kolegium jezuickie w Samorze[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Zofia Trawicka, Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572-1696, Kielce 1985, s. 271.
  2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  3. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 113.
  4. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  5. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 457.
  6. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s.].
  7. Zofia Trawicka, Życie polityczne szlachty województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVII w., [w:] Między monarchą a demokracją. Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Żaryn, Warszawa 1994, s. 316

BibliografiaEdytuj