Metoda wariacyjna

Metoda wariacyjna – w mechanice kwantowej jedna z dwóch podstawowych (obok rachunku zaburzeń), przybliżonych metod rozwiązywania równania Schrödingera.

Opis metodyEdytuj

W porównaniu z rachunkiem zaburzeń, metoda wariacyjna ma pewną przewagę – może ona być użyta praktycznie do dowolnego układu, nie trzeba na nią nakładać żadnych dodatkowych ograniczeń. Równanie Schrödingera przedstawia się następująco:

 

Nie można go rozwiązać ściśle, jednak można znaleźć jego przybliżone funkcje i wartości własne. W stanie podstawowym energię można oznaczyć jako   czyli:

 

Można teraz założyć, że istnieje pewna funkcja   w tej samej przestrzeni co   i za jej pomocą można zdefiniować parametr  

 

Ponieważ funkcje   tworzą układ zupełny funkcji ortonormalnych, funkcję   można przedstawić w postaci szeregu:

 

Jeżeli funkcja   jest także znormalizowana, to powyższe równania można przedstawić w postaci:

 

a zatem parametr   będzie miał postać:

 

Jeśli od obu stron równania odjąć wartość   otrzyma się:

 

Wobec zawsze dodatniej prawej strony równania (iloczyn     oraz różnica energii są zawsze dodatnie), lewa strona równania także jest dodatnia. Skoro:

 

to:

 

Dla danego hamiltonianu parametr   obliczony za pomocą funkcji   jest większy od wartości ścisłej energii. W przypadku, gdy funkcja   byłaby ścisłą funkcją własną stanu podstawowego, to wówczas   Jest to tzw. zasada wariacyjna.

Wynik ten w połączeniu ze wzorem jest podstawą metody wariacyjnej. Aby wyznaczyć wartość energii, należy wziąć kilka funkcji   i obliczyć ich wartości oczekiwane   Wówczas najniższa wartość   będzie najbliższa dla energii stanu podstawowego. W celu wyznaczenie tych wartości często bierze się funkcję   zależną od współrzędnych   oraz od tzw. parametrów wariacyjnych  

 

Dla różnych wartości   otrzymuje się różne funkcje. Następnie należy obliczyć wielkość   zależną od parametrów  

 

Znajdując minimum względem parametrów   można znaleźć najmniejszą wartość   która będzie najlepszym przybliżeniem energii stanu podstawowego.

Szczególnym przypadkiem metody wariacyjnej jest metoda Ritza.

BibliografiaEdytuj