Parametr skali

Parametr skali – parametr rozkładów prawdopodobieństwa, którego zwiększenie razy powoduje następujące przekształcenie:

  • punkty na osi odciętych wykresów dystrybuanty i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa danego rozkładu zwiększają odległość od punktu razy,
  • dla funkcji rozkładu prawdopodobieństwa oś rzędnych kurczy się razy względem środka układu współrzędnych. Jest to konieczne, aby całka z funkcji prawdopodobieństwa rozkładu była nadal równa jeden.

Definicja formalnaEdytuj

Jeśli w rodzinie jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa dystrybuanta parametryzowana jest przez dodatnią liczbę rzeczywistą   (obok ewentualnych innych parametrów) i zachodzi:

 

gdzie:

  – dystrybuanta parametryzowana przez  
 parametr położenia, pewna funkcja parametrów   (zazwyczaj równa wartości oczekiwanej),
  – liczba rzeczywista,

to   jest nazywane parametrem skali.

Analogicznie można zdefiniować parametr skali dla rozkładów  -wymiarowych – jest on wówczas  -elementowym wektorem. W szerszym znaczeniu parametrem skali można nazwać także dowolną liczbę, z której da się obliczyć parametr   zdefiniowany tak jak powyżej.

W niektórych przypadkach (np. rozkład normalny, rozkład Cauchy’ego) rozkład z parametrem położenia 0 i parametrem skali 1 nazywany jest „standardowym”.

PrzykładyEdytuj

  • Dla rozkładu normalnego parametrem skali jest odchylenie standardowe, a wartością   wartość oczekiwana. Czasem jednak zamiast odchylenia używa się jego kwadratu (wariancji), również nazywając ją parametrem skali (co jest uzasadnione, gdyż odchylenie standardowe da się z niej obliczyć).
  • Rozkład gamma ma parametr skali   choć czasem używa się jego odwrotności.

Zobacz teżEdytuj