Program „Uczenie się przez całe życie”

Program „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme, LLP) – program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007–2013. Miał na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cele programu:

  • powiększenie osobistych doświadczeń nauczanych o wiedzę na temat innych krajów Europy
  • rozwijanie poczucia jedności z Europą
  • wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy
  • szanowanie odmienności kulturowej, wyznaniowej, społecznej, narodowościowej itd.
  • promocję kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju przedsiębiorczości,
  • przyczynienie się do zwiększonego uczestnictwa w programie przez dzieci, młodzież, nauczycieli i kadrę edukacyjną oraz osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i grupy upośledzone ze względów socjalno-ekonomicznych,
  • promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej na wszystkich poziomach nauczania,
  • wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
  • zrozumienie i szacunek dla praw człowieka, demokracji oraz zachęcanie do tolerancji i szacunku do innych ludzi i kultur.

W skład pakietu LLP wchodziły:

W programie i pakietach LLP uczestniczyło 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i kraje EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz kraj kandydujący do członkostwa w UE: Turcja.

BibliografiaEdytuj

  • Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (CELEX: 32006D1720) (pol.)