Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy oraz pomocniczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (od 2017[1], a wcześniej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) ustanowiony przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[2].

Zadania edytuj

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach
 • uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych
 • tworzenie, we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów.

Lista członków RDPP I kadencji 2003–2006 edytuj

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych
 1. Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej;
 2. Jarosław Neneman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (od 14 września 2004);
 3. Henryk Gołębiewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (od 19 października 2004);
 4. Tadeusz Matusiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 5. Jerzy Żuralski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 1. Robert Choma – prezydent Przemyśla, przedstawiciel Związku Miast Polskich;
 2. Tomasz Bystroński – przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Andrzej Kościelny – burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich;
 4. Ludwik Węgrzyn – prezes Związku Powiatów Polskich;
 5. Sławomir Piechota – radny Miasta Wrocławia, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy
 1. Krzysztof Balon – członek Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS;
 2. Urszula Burkot – prezes okręgu mazowieckiego organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Krakowi
 3. Teresa Hernik – Związek Harcerstwa Polskiego;
 4. Ewa Kulik-Bielińska – Fundacja im. Stefana Batorego;
 5. Marek Masalski – Polska rada Ekumeniczna;
 6. Krystyna Mrugalska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
 7. Tomasz Sadowski – Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Poznaniu;
 8. Ks. Stanisław Słowik – Caritas Kielce;
 9. Kazimierz Wawrzyniak – Naczelna Organizacja Techniczna;
 10. Jan Jakub Wygnański – Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Lista członków RDPP II kadencji 2006–2009 edytuj

Strona pozarządowa
 1. Tomasz Bilicki – dyrektor ds. programowych Centrum Służby Rodzinie w Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Maciej Żywno – założyciel i członek zarządu fundacji Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, trener Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trenerów STOP w Warszawie, ekspert Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 3. Tomasz Sadowski – prezes Zarządu i założyciel Fundacji “Barka”.
 4. Marcin Dadel – prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szef Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
 5. Tomasz Schimanek – wicedyrektor ds. programowych w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
 6. Teresa Hernik – naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego.
 7. Marzena Mendza-Drozd – prezes Stowarzyszenia Dialog, członek Stowarzyszenia Klon/Jawor, członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 8. Ks. Sławomir Sikora – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie.
 9. Ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.
 10. Witold Monkiewicz – dyrektor programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Strona samorządowa
 1. Tomasz Bystroński – wójt gminy Nowosolna, przedstawiciel Związku Gmin Polskich,
 2. Robert Choma – prezydent Przemyśla, przedstawiciel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów
 3. Grażyna Frister – dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, reprezentantka Związku Województw RP
 4. Andrzej Kościelny – burmistrz Podkowy Leśnej, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich
 5. Ludwik Węgrzyn – starosta Bochni, członek Związku Powiatów Polskich
Strona rządowa
 1. Jerzy Kwieciński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 2. Maria Nowakowska – radca ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi
 3. Paweł Soloch – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lista członków RDPP III kadencji 2009–2012 edytuj

Strona pozarządowa
 1. Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 2. Marek Borowski – Federacja Polskich Banków Żywności
 3. Marcin Dadel – Centrum Inicjatyw Obywatelskich W Słupsku, Sieć SPLOT
 4. Teresa Hernik – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 5. Maciej Lis – Polska Rada Ekumeniczna
 6. Anna Sienicka – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES), reprezentowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
 7. Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego;
 8. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
 9. Wojciech Ratyński – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 10. Jan Jakub Wygnański – Stowarzyszenie Klon/Jawor (współprzewodniczący)
Strona rządowa
 1. Agnieszka Sędrowska – szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Gospodarki (od 19 lipca 2010); Agnieszka Buła-Kopańska – szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Gospodarki (do 19 lipca 2010);
 2. Elżbieta Chojna-Duch – Ministerstwo Finansów (do 15 lutego 2010); Maciej Grabowski – podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów (od 15 lutego 2010);
 3. Jarosław Duda – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (współprzewodniczący);
 4. Adam Giersz – Ministerstwo Sportu i Turystyki (do 29 marca 2010);
 5. Tomasz Siemoniak – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Strona samorządowa
 1. Tomasz Bystroński – Związek Gmin Wiejskich
 2. Robert Choma – Związek Powiatów Polskich
 3. Michał Guć – Związek Miast Polskich
 4. Andrzej Kościelny – Unia Miasteczek Polskich
 5. Aldona Wiktorska-Święcka – Unia Metropolii Polskich

Lista członków RDPP IV kadencji 2012–2015 edytuj

Strona pozarządowa
 1. Krzysztof Balon – WRZOS
 2. Paweł Dębek – Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
 3. Michał Ludwikowski – Fundacja Rozwoju
 4. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 5. Ks. Robert Sitarek – Polska Rada Ekumeniczna
 6. Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego
 7. Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
 8. Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 9. Łukasz Waszak – Sieć SPLOT
 10. Jan Jakub WygnańskiFundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Strona samorządowa
 1. Michał Guć – Związek Miast Polskich
 2. Marek Mazur – Związek Województw RP
 3. Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP
 4. Marek Tramś – Związek Powiatów Polskich
 5. Marcin Wojdat – Unia Metropolii Polskich
Strona rządowa
 1. Lucyna Bogusz – doradca premiera Waldemara Pawlaka w Gabinecie Politycznym Ministerstwa Gospodarki;
 2. Jarosław Duda – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 3. Małgorzata Omilanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 4. Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
 5. Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Lista członków RDPP V kadencji 2015–2018 edytuj

Skład na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[3]

Strona pozarządowa
 1. Agata Gawska – Fundacja Aktywizacja.
 2. Anna Hejducka – Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.
 3. Ewa Mańkiewicz-Cudny – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT).
 4. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.
 5. Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego.
 6. Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Bohdan Aniszczyk – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.
 8. Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 9. Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Współprzewodniczący ze strony pozarządowej.
 10. Marek Borowski – Federacja Polskich Banków Żywności.
 11. Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości.
 12. Paweł Dębek – Instytut Edukacji Społecznej.
 13. Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 14. Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne.
 15. Przemysław Jaśkiewicz – Fundacja Niepodległości.
 16. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.
 17. Adam Niemkiewicz – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
 18. Marek Olechnowicz – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.
 19. ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej.
 20. Dariusz Suszyński – Związek Młodzieży Wiejskiej.
 21. Grzegorz Wojtanowski – Fundacja AKME.
 22. Witold Zakrzewski – Fundacja OPOR – Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich.
 23. Maciej Andrzej Zarębski – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne.
Strona rządowa
 1. Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Współprzewodniczący ze strony rządowo-samorządowej.
 2. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Ewa Adamiak – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów.
 4. Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 5. Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 6. Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 7. Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 8. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Strona samorządowa
 1. Anna Grygierek – Związek Gmin Wiejskich RP.
 2. Marek Mazur – Związek Województw RP.
 3. Andrzej Nowicki – Związek Powiatów Polskich.
 4. Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich.
 5. Piotr Drygała – Związek Miast Polskich.

Lista członków RDPP VI kadencji 2018–2021 edytuj

Skład powołany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego w 2018[4].

Strona rządowa
 1. Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska (od 18 lutego 2021)
 2. Paweł Hut – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej (od 18 lutego 2021)
 3. Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – współprzewodniczący Rady
 4. Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 9 czerwca 2020)
 5. Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS, przedstawiciel Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
 6. Anna Krupka – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (od 7 stycznia 2019)
 7. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki
 8. Piotr Mazurek - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego (od 10 listopada 2020)
 9. Iwona Michałek – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (od 18 lutego 2021)
 10. Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Zdrowia (od 18 lutego 2021)
 11. Beata Orlik – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciel Ministra Infrastruktury (od 18 lutego 2021)
 12. Filip Karol Ostrowski – Dyrektor Biura do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych (od 18 lutego 2021)
 13. Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 18 lutego 2021)
 14. Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości (od 18 lutego 2021)
 15. Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (od 8 września 2020)
 16. Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych
 17. Andżelika Wardęga – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawiciel Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (od 24 listopada 2020)
Strona samorządowa
 1. Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich.
 2. Piotr Drygała – Związek Miast Polskich.
 3. Anna Grygierek – Związek Gmin Wiejskich RP.
 4. Bożena Lisowska – Związek Województw RP.
 5. Andrzej Nowicki – Związek Powiatów Polskich.
Strona pozarządowa
 1. Bohdan Aniszczyk – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.
 2. Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 3. Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.
 4. Zbigniew Barciński – Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.
 5. Mariusz Bulski – Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza.
 6. Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej.
 7. Wojciech Dec – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
 8. Łukasz Domagała – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 9. Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 10. Łukasz Tomasz Gojke – Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego.
 11. Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – współprzewodniczący Rady.
 12. Przemysław Jaśkiewicz – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.
 13. Maciej Dawid Kunysz – Stowarzyszenie EKOSKOP.
 14. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.
 15. Justyna Kalina Ochędzan – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.
 16. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Federacja Polskich Banków Żywności.
 17. Mariusz Pruszyński – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ściana Wschodnia.
 18. Adam Ptasiński – Fundacja Generator Inspiracji.
 19. Kamil Sieratowski – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta.
 20. Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej.
 21. Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 22. Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 23. Waldemar Weihs – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 24. Mirosława Widurek – Stowarzyszenie „Dla Równości”.
 25. Maciej Andrzej Zarębski – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne.
 26. Łukasz Samborski – przedstawiciel Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych[5].
 27. Piotr Wasilewski – przedstawiciel Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego[5].

Lista członków RDPP VII kadencji 2021–2024 edytuj

Skład powołany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego w 2021[6].

Strona rządowa
 1. Jakub Bydłoń - Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, przedstawiciel Ministra Zdrowia
 2. Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 3. Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska
 4. Paweł Hut – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej
 5. Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – współprzewodniczący Rady
 7. Beata Karbownik - Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, przedstawiciel Ministerstwa Finansów
 8. Piotr Krygiel - Przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 9. Jacek Kurzępa - Poseł na Sejm IX Kadencji, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 10. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki
 11. Piotr Mazurek - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 12. Aneta Piątkowska - Zastępca Dyrektora, przedstawiciel Ministerstwa Technologii i Rozwoju
 13. Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 14. Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
 15. Anna Sulińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, przedstawiciel Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 16. Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych
 17. Andżelika Wardęga – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawiciel Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Strona samorządowa
 1. Grzegorz Borek – Związek Województw RP
 2. Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich
 3. Bożena Lisowska – Związek Województw RP
 4. Katarzyna Piórkowska - Związek Gmin Wiejskich RP
Strona pozarządowa
 1. Tadeusz Mikołaj Albiński - Instytut Rzeczpospolitej im. Pawła Włodkowica
 2. Michał Budny - Fundacja Inicjatyw Lokalnych im. Prof. Waleriana Pańki
 3. Patryk Czech - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 4. Weronika Czyżewska-Waglowska - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 5. Wojciech Dec – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 6. Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 7. Jakub Horbacz - Fundacja Artemedia
 8. Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
 9. Natalia Janikowska - Stowarzyszenie Projekt Poznań
 10. Edgar Kobos - Fundacja Polski Instytut Liderów
 11. Jakub Kosowski - Akademicki Związek Sportowy
 12. Marta Kowalczyk - Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 13. Tomasz Kujaczyński - Związek Harcerstwa Polskiego
 14. Maciej Dawid Kunysz – Stowarzyszenie EKOSKOP
 15. Paweł Kwaśniak - Konfederacja Inicjatyw Pozarządowej Rzeczpospolitej
 16. Arkadiusz Malik - Fundacja im. Błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego
 17. Marek Masalski – Polska Rada Ekumeniczna
 18. Ewelina Nycz - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 19. Jarosław Nyk - Fundacja Kulskich na rzecz Relacji Polsko - Amerykańskich
 20. Justyna Kalina Ochędzan – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 21. Piotr Palutkiewicz - Warsaw Enterprise Institute
 22. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Federacja Polskich Banków Żywności
 23. Łukasz Samborski – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych - współprzewodniczący Rady
 24. Maciej Seweryn - Fundacja Polska Wielki Projekt
 25. Jan Walczuk - Instytut Suwerennej
 26. Agnieszka Wesołowska - Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup
 27. Błażej Żuk - Fundacja im. Wojciecha Szczepaniaka

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj