Komitet do spraw Pożytku Publicznego

polski organ administracji rządowej

Komitet do spraw Pożytku Publicznego – utworzony ustawą z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1284) organ administracji rządowej właściwy w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym programowania, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Państwo  Polska
Data utworzenia 2017
Przewodniczący Piotr Gliński
Wiceprzewodniczący Piotr Mazurek
Adres
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Skład Komitetu oraz zasady funkcjonowaniaEdytuj

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu
 • Wiceprzewodniczący Komitetu
 • Członkowie Rady Ministrów lub wyznaczeni przez nich sekretarze stanu
 • Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W posiedzeniu Komitetu mogą brać udział, z głosem doradczym, również inne zaproszone osoby.

Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał przyjmowanych w głosowaniu jawnym na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Szczegółowy tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Komitet. Obsługę Komitetu oraz przewodniczącego Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku PublicznegoEdytuj

Przewodniczący Komitetu jest członkiem Rady Ministrów. Wśród jego ustawowych zadań są:

Organem doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego są Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

14 listopada 2017 prezydent RP Andrzej Duda powołał na urząd Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego, pełniącego równocześnie także funkcje: Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Beaty Szydło[1]. Został on ponownie powołany na to stanowisko, podobnie jak na dwa pozostałe, w rządzie Mateusza Morawieckiego[2].

Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Powołuje go i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu. Funkcję tę objął Adam Lipiński[3]. W listopadzie 2020 zastąpił go Piotr Mazurek[4].

Zadania KomitetuEdytuj

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1813) określa następujące zadania Komitetu:

 • koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego
 • przygotowywanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • współpraca w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1813).

Linki zewnętrzneEdytuj