Spółka wodnaosoba prawna, tworzona na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

Tworzenie spółkiEdytuj

Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru zarządu i innych organów spółki. Spółki wodne podlegają nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą wypracowywać zysk netto, który musi być przeznaczony na cele statutowe spółki.

DziałalnośćEdytuj

Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

  • zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody,
  • ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • ochrony przeciwpowodziowej,
  • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
  • wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
  • utrzymywania wód.

Spółki wodne nie mogą prowadzić działalności w zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem natomiast członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Finansowanie działalności spółkiEdytuj

  • Spółka wodna powinna być finansowana ze składek członków.
  • Spółka wodna może generować zysk który powinien zostać przeznaczony tylko i wyłącznie na działania statutowe spółki.
  • Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz dotacji jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do wymagań przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

BibliografiaEdytuj

  • Aleksander Lipiński. Prawne podstawy ochrony środowiska. Zakamycze 2002 ISBN 83-7333-070-4

Linki zewnętrzneEdytuj