Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa – instytucja prawa rodzinnego. Według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo może być unieważnione konstytutywnym wyrokiem sądu. Dopóki nie stanie się on prawomocny, małżeństwo zawarte wbrew zakazowi istnieje i korzysta z pełnej ochrony prawnej. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie.

Przyczyny unieważnienia edytuj

Przyczyny unieważnienia małżeństwa można podzielić na trzy grupy:

Przeszkody małżeńskie
Osobny artykuł: Przeszkody małżeńskie.
Wady oświadczeń woli
Niedostatki pełnomocnictwa

Niedostatki pełnomocnictwa udzielonego do zawarcia małżeństwa:

 • brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika
 • pełnomocnictwo nieważne
 • pełnomocnictwo skutecznie odwołane

Legitymacja czynna w procesie o unieważnienie edytuj

Legitymacja czynna w procesie o unieważnienie małżeństwa, uzależniona jest od przyczyny unieważnienia.

 • w przypadku unieważnienia małżeństwa z powodu przeszkody wieku, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej, powinowactwa i przysposobienia – tylko małżonkowie
 • w przypadku bigamii i pokrewieństwa – każdy, kto ma w tym interes prawny (np. małżonek i dzieci z poprzedniego małżeństwa w przypadku bigamii)
 • w przypadku przeszkody wieku, gdy kobieta zaszła w ciążę – tylko ona
 • w przypadku wadliwości związanych z pełnomocnictwem – tylko małżonek, który udzielił tego pełnomocnictwa
 • w przypadku wad oświadczeń woli – tylko małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

Ponadto powództwo o unieważnienie małżeństwa w każdym przypadku może wytoczyć prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka (odpowiednio: na podstawie art. 22 k.r.o., art. 14 pkt 4 ustawy o RPO i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o RPD).

Konwalidacja małżeństwa edytuj

Gdy okoliczność, ze względu na którą małżeństwo było zakazane ustała, występuje konwalidacja małżeństwa. Powoduje to, iż małżeństwo zawarte mimo istnienia przeszkody nie może być unieważnione[1]. Okoliczności prowadzące do konwalidacji można podzielić na cztery grupy:

 1. Ustanie przeszkód małżeńskich
  • wiek – osiągnięcie wymaganego wieku przed wytoczeniem powództwa
  • ubezwłasnowolnienie – gdy zostało uchylone
  • bigamia – jeśli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione (z wyjątkiem sytuacji gdy małżeństwo ustało przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo)
  • przysposobienie – gdy stosunek przysposobienia ustał
 2. Fakt nawiązania przez małżonków pożycia, mimo wadliwości związanych z pełnomocnictwem
 3. Upływ terminów do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 6 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli albo od wykrycia błędu albo od ustania stanu obawy wywołanej groźbą, a w każdym wypadku 3 lata od zawarcia małżeństwa
 4. Zakaz unieważnienia małżeństwa po jego ustaniu. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki – można unieważnić małżeństwo mimo jego ustania:
  • gdy zostało zawarte pomimo występowania przeszkody pokrewieństwa lub bigamii
  • gdy ustało z powodu śmierci jednego z małżonków, jeżeli śmierć nastąpiła w czasie po wytoczeniu powództwa o unieważnienie

Zobacz też edytuj

Wykaz literatury uzupełniającej: Unieważnienie małżeństwa.

Przypisy edytuj

 1. Michał Pełka, Unieważnienie małżeństwa [online], poradniasalomon.pl, 18 lipca 2016.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 30 czerwca 2006. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.