Otwórz menu główne

Wikiprojekt:Transport szynowy/Zalecenia edycyjne

Nazewnictwo artykułówEdytuj

Nazewnictwo linii kolejowychEdytuj

Linie zagraniczne i linie krajowe nie będące pod zarządem PLKEdytuj

Artykuły na temat zagranicznych linii kolejowych lub innych linii nie będących pod zarządem PLK S.A., np. prywatnych lub historycznych, nazywamy w następującym formacie:

  • Linia kolejowa A – B (półpauza ze spacjami po bokach), przy czym A i B to nazwy stacji – początkowej i końcowej. Zamiast nazwy stacji używane mogą być nazwy miejscowości, jeśli linia obejmuje wszystkie stacje danej miejscowości lub najważniejszą jednoznaczną stację (np. dworzec główny) danej miejscowości.

Sortowanie linii w kategoriach realizowane jest w następujący sposób:

[[Kategoria:Nazwa kategorii|A – B]]

Dodatkowo utworzyć można następujące przekierowania:

  • Linia kolejowa B – A (z półpauzą),
  • i ewentualnie Linia kolejowa A - B i Linia kolejowa B - A (z dywizem) jako alternatywne pisownie.

Linie PKP PLKEdytuj

Artykuły o liniach będących w gestii PKP PLK nazywane są w następującym formacie: Linia kolejowa nr x. Gdzie w miejsce x wstawiamy numer linii, np. wg Wykaz linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub wg Instrukcja Id-12 (D-29) Wykaz linii. Tam też sprawdzić można dokładną nazwę i numer linii. Do artykułów linkujemy klasycznie lub z użyciem nazwy stacji początkowej i końcowej linii, np.:

[[Linia kolejowa nr 2|linia kolejowa Warszawa Centralna – Terespol]]

Dodatkowo utworzyć można następujące przekierowania:

  • Linia kolejowa A – B i Linia kolejowa B – A (z półpauzą),
  • i ewentualnie Linia kolejowa A - B i Linia kolejowa B - A (z dywizem) jako alternatywne pisownie.

Jeżeli linia jest przywoływana w jej historycznym znaczeniu, linkujemy do historycznej nazwy, na stronie której powinno być przekierowanie do artykułu o linii (jeżeli taki istnieje), np.:

[[Kolej Warszawsko-Terespolska]]

Nazewnictwo stacji i przystanków kolejowychEdytuj

Artykuły na temat stacji i przystanków kolejowych nazywane są w oryginalnej pisowni stosowanej przez odpowiedniego zarządcę infrastruktury, o ile nazwy te zapisywane są w alfabecie łacińskim, np. w przypadku PKP PLK według: Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych.

W większości przypadków nazwy te są nazwami pochodnymi od innych nazw własnych, np. miejscowości, dzielnic lub też innych obiektów. O ile nazwa stacji nie ma specyficznie „kolejowego” charakteru, np. zawierając przymiotniki „Główny”, czy „Wąskotorowy”, potrzebne może być w tych przypadkach ujednoznacznienie tych nazw poprzez uściślenie w nawiasie, np. odpowiednio w formie „(stacja kolejowa)” lub „(przystanek kolejowy)”.

W przypadku stacji i przystanków w Niemczech nazwy, typy i oznaczenia (RL 100) tych obiektów zdefiniowane są w wykazie de:Betriebsstellenverzeichnis (Infrastrukturregister – DB Netz, Übersicht der Betriebsstellen und deren Abkürzungen aus der Richtlinie 100, ewentualnie Abkürzungen der Betriebsstellen).

W przypadku stacji i przystanków w Austrii jest to wykaz DB640 Verzeichnis der Betriebsstellencodes lub też wyszukiwarka stacji w Austrii dostępna w [1].

Nazewnictwo stacji metraEdytuj

Artykułu o stacjach metra nazywane są zgodnie z oryginalną pisownią stosowaną przez odpowiedniego zarządcę infrastruktury (o ile nazwy te zapisywane są w alfabecie łacińskim) - np. Ratusz Arsenał . Tam gdzie nazwa jest zajęta przez artykuł (np. o dzielnicy czy obiekcie od którego nazwę wzięła stacja metra) dodajemy dopisek (stacja metra) – np. Piccadilly Circus (stacja metra). W przypadku kiedy stacja o podanej nazwie istnieje w więcej niż jednym mieście, to nazwa artykułu powinna się kończyć na (stacja metra w x), np. Studienczeskaja (stacja metra w Moskwie) i Studienczeskaja (stacja metra w Nowosybirsku).

Nazewnictwo taboru kolejowegoEdytuj

Artykuły na temat współcześnie produkowanego taboru kolejowego, który eksploatowany jest przy tym jednocześnie przez wielu przewoźników kolejowych i ewentualnie w wielu różnych krajach i każdorazowo pod różnymi własnymi oznaczeniami poszczególnych przewoźników, nazywać je należy w pierwszej kolejności według oznaczeń fabrycznych lub nazw produktów nadawanych przez producentów tego taboru, np. Bombardier Traxx, Stadler FLIRT, Pesa Elf itp.

Nazewnictwo węzłów kolejowychEdytuj

Ze względu na brak rozstrzygających źródeł odnośnie granic węzłów kolejowych, nie tworzymy im artykułów. Zamiast tego zaleca się tworzenie artykułów takich jak: Transport kolejowy w Gliwicach (dla miast na prawach powiatu) lub Transport kolejowy w powiecie kościerskim (dla powiatów ziemskich).

Nazewnictwo systemów tramwajowychEdytuj

Artykuły opisujące systemy tramwajowe nazywam zgodnie z konwencją Tramwaje w x, gdzie x to nazwa miasta lub aglomeracji. Np. Tramwaje w konurbacji górnośląskiej, Tramwaje w Warszawie.

KategoryzacjaEdytuj

Kategoryzacja elementów infrastrukturyEdytuj

Niepożądana jest kategoryzacja linii kolejowych, jak też stacji i przystanków według ich bieżącego (zmiennego) statusu eksploatacji (np. tego czy są aktualnie czynne czy nie), jak też ewentualnych innych (zbyt) szczegółowych i zmiennych w czasie parametrów technicznych lub cech eksploatacyjnych tych elementów infrastruktury.

Trwale zlikwidowane linie jak też stacje i przystanki kolejowe kategoryzowane są równolegle w gałęziach kategoryzacyjnych Kategoria:Zlikwidowane linie kolejowe i Kategoria:Zlikwidowane stacje i przystanki kolejowe.

Kategoryzacja linii kolejowychEdytuj

Ze względu na ponadwojewódzki zasięg znacznej części, a w szczególności najważniejszych pod względem transportowym, linii kolejowych, niepożądane jest tworzenie odrębnych kategorii dla linii kolejowych w podziale według województw lub też według innych jednostek podziału administracyjnego niższego rzędu.

Kategoryzacja stacji i przystanków kolejowychEdytuj

Stacje i przystanki kolejowe kategoryzowane mogą być według powiatu w którym się znajdują lub miejscowości (pod warunkiem, że jest to uzasadnione wystarczającą minimalną liczbą istniejących już artykułów na ten temat).

Kategoryzacja taboru kolejowegoEdytuj

Tabor kolejowy kategoryzowany jest według rodzaju trakcji i według państw eksploatacji. Niezalecana jest tu kategoryzacja według poszczególnych przewoźników kolejowych. A w szczególności niepożądana jest tu kategoryzacja według poszczególnych przewoźników kolejowych w przypadku taboru eksploatowanego więcej niż przez jednego przewoźnika.