Akademia Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie) – uczelnia kościelna prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe posiadająca państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Wydziały Filozoficzny i Pedagogiczny posiadają prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Na Wydziale Filozoficznym prowadzone jest pięć kierunków studiów: filozofia, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo oraz turystyka i rekreacja, a na Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, filologia angielska, nauki o polityce, praca socjalna, administracja i polityka publiczna oraz zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. W ofercie kształcenia na wszystkich Wydziałach znajduje się także szereg studiów podyplomowych. Stan prawny „Ignatianum” określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r.[1].

Akademia Ignatianum w Krakowie
Schola Universitaria "Ignatianum", Cracoviæ
Jesuit University Ignatianum in Krakow
Ilustracja
Budynek Główny
Data założenia 8 września 1932
Państwo  Polska
Adres ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Liczba studentów 4314 (2011)
Rektor prof. dr hab. Józef Bremer SJ
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Ziemia50°03′43,96″N 19°56′57,73″E/50,062210 19,949370
Strona internetowa

Skrótowa nazwa uczelni – „Ignatianum” – wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku, nawiązuje do obchodzonych przez jezuitów jubileuszy: pięćsetnej rocznicy urodzin świętego Ignacego Loyoli (1491–1991), założyciela zakonu oraz czterystu pięćdziesięciu lat istnienia Towarzystwa Jezusowego (1540–1990). 1 października 2011 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” zmieniła nazwę na Akademia Ignatianum.

HistoriaEdytuj

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (Acta Romana Societatis Iesu, t. VII (1932), s. 62-64). Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną (Tamże, s. 607.).

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z 25 lutego 1973 r. (N. 924/71/12) uznała i zatwierdziła na okres próbny nowy Statut Wydziału, zredagowany zgodnie z dokumentem Normae quaedam, wraz z prawem nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii (art. 29). Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana opracowano nowy statut, zatwierdzony przez Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego najpierw na okres próbny (w 1984 r.), a definitywnie w 1990 r.

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został w 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd podlegał przepisom Umowy zawartej 30 czerwca 1989 r. pomiędzy Rządem Polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (Monitor Polski, Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.). Zainspirowani Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (art. 3, § 1 i 2; art. 84, pkt c, d) oraz pragnąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa polskiego, jezuici zainaugurowali w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w październiku 1989 roku, Instytut Kultury Religijnej – dwuletnie studium filozoficzno-teologiczne, którego głównym celem było pogłębienie formacji religijnej przede wszystkim laikatu. W roku akademickim 1990/1991 zainaugurowano w Wydziale Filozoficznym pedagogiczne studia stacjonarne. W roku akademickim 1993/1994 otwarto także studia niestacjonarne. Zważywszy, że rok 1990–1991 był rokiem wielkiego jubileuszu ignacjańskiego: 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450 lat istnienia Zakonu (1540–1990) – zaczęto uczelnię nazywać Ignatianum.

W ciągu prawie 10 lat Wydział poszerzył swoją działalność do tego stopnia, że dotychczasowy Statut, a także nazwa uczelni przestały odpowiadać stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne było dokonanie zmian. Jako pierwszy krok w tym kierunku, w związku z przygotowywaną Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych, zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z 7 czerwca 1999 r. (Prot. N. 400/99) zaaprobowała zmianę nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. Wspomniana Umowa podpisana 1 lipca 1999 r. przyjęła zmianę nazwy Uczelni i uznała osobowość prawną Ignatianum.

18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że Ignatianum spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na kierunku pedagogika. 8 grudnia 2000 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego erygowała w Ignatianum Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut całej Uczelni. Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 3 maja 2010 uprawomocnił i zatwierdził nowy Statut Uczelni.

Decyzją z 22 lutego 2010 r., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, nadała uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu „Ignatianum” w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie – pedagogika.

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, wypełniając normy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm, art 3 ust. 5) spełniła warunek do posługiwania się nazwą – akademia. W związku z powyższym od 1 października 2011 r. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie posługuje się nazwą - Akademia Ignatianum w Krakowie.

Decyzją z 30 stycznia 2012 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała uprawnienia Wydziałowi Filozoficznemu Akademii Ignatianum w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie nauki o polityce.

24 lutego 2015 r. uchwałą 9/2014/2015 Senatu Akademickiego został utworzony Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach. W 2018 r. rozpoczęto jego likwidację. Od 1 października 2018 r. - po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - funkcjonował jako Filia w Mysłowicach. Filia została zamknięta 30 września 2019 r.

W „Ignatianum” prowadzone są kierunki studiów:

Poza studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi, w trybie stacjonarnym jak też niestacjonarnym, uczelnia stwarza studentom możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.

Władze uczelniEdytuj

 • Wielki Kanclerz[2] - Ojciec Generał Arturo Sosa Abascal SJ
 • Wicekanclerz[3] - Ojciec Prowincjał Jarosław Paszyński SJ
 • Rektor - ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
 • Prorektor ds. Cyfryzacji i Rozwoju Uczelni - ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ
 • Prorektor ds. Nauki - ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK
 • Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem - dr hab. Artur Wołek, prof. AIK
 • Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć
 • Dziekan Wydziału Filozoficznego - ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego - ks. dr Krzysztof Biel SJ
 • Kanclerz - mgr inż. Sylwia Momot-Luzara, MBA

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Organizacja uczelniEdytuj

Instytucje Wydziałowe
 • Instytut Filozoficzny
 • Instytut Kulturoznawstwa 
 • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Instytut Psychologii
 • Centrum Kultury i Dialogu 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Akademia Dziecięca
Jednostki uczelniane działające na uczelni
 • Koło Naukowe Turystyki Kulturowej
 • Koło Naukowe Studentów Wydziału Filozoficznego
 • Dziennikarskie Koło Naukowe
 • Studium Pedagogiczne
 • Koło Naukowe Doktorantów ''Navitas''
 • Koło Naukowe Doktorantów Ignis
Uczelnia posiada
 • Bibliotekę
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej (Program Erasmus)
 • Platformę e-learnigową
 • Fundację Ignatianum
 • Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Koła naukowe dla studentów
 • Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
 • Biuro Stypendialne
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Biuro Promocji
 • Akademickie Biuro Karier
 • Chór Akademicki
 • Kawiarnia studencka

Wydział FilozoficznyEdytuj

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje program filozofii na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Jako uczelnia jezuicka korzysta z dorobku pedagogiki Ignacjańskiej, z jezuickiego zaangażowania na rzecz promowania sprawiedliwości społecznej, dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i międzykulturowego, ale też rozbudowuje program w kierunku pogłębienia refleksji w dziedzinie zarządzania, coachingu, komunikacji społecznej i mass mediów oraz różnych specjalistycznych zagadnień z etyki szczegółowej.

Struktura Wydziału
 • Instytut Filozofii
 • Instytut Kulturoznawstwa
 • Instytut Psychologii
Kierunki studiów

Kierunek: filozofia
(Stacjonarne I i II stopnia):

Specjalności:

 • filozofia klasyczna i współczesna
 • etyka i coaching
 • filozofia nowych mediów

Studia doktoranckie III stopnia

Kierunek: psychologia
(Stacjonarne studia jednolite magisterskie):

Specjalności:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia kliniczna

Kierunek: kulturoznawstwo
(Stacjonarne I stopnia):

 • dziennikarstwo kulturowe
 • kultura artystyczna
 • media
 • turystyka kulturowa
 • zarządzanie kulturą

(Stacjonarne II stopnia):

 • historia kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
 • komunikacja międzykulturowa
 • medioznawstwo
 • publicystyka kulturalna

Studia niestacjonarne I i II stopnia specjalność ogólna.

Studia doktoranckie III stopnia

Studia podyplomowe Wydziału Filozoficznego:

 • etyka
 • zarządzanie i marketing w kulturze
 • retoryka stosowana i public relations
 • wiedza o kulturze i filozofii

Kierunki działalności badawczejEdytuj

Główne dziedziny działalności naukowo-badawczej:

 • Ogólna metodologia nauk a metodologia nauk filozoficznych.
 • Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu (problem: umysł-ciało) oraz z filozofii analitycznej, analityczna filozofia religii.
 • Nurty personalistyczne we współczesnej filozofii.
 • Typologia argumentów za istnieniem pierwiastka duchowego człowieka.
 • Psychologia przeżyć religijnych oraz ich powiązanie z osobowością.
 • Wybrane kwestie z parapsychologii.
 • Religia a kultura.
 • Typologia ateizmu.
 • Filozofia dialogu i filozofia spotkania.
 • Chrześcijańska nauka społeczna, zwłaszcza zasady współżycia narodowego i międzynarodowego.
 • Etyka narodu i filozofia obywatelska, problemy integracji europejskiej.
 • Etyka lekarska, etyczne aspekty kary śmierci, etyczne aspekty ekologii.
 • Filozofia Boga a nauki przyrodnicze.
 • Filozoficzne aspekty matematyki, fizyki, informatyki oraz kosmologii.
 • Teoria zjawisk biologicznych, interpretacja danych paleo-biologicznych, ontologia bytu ożywionego.
 • Filozofia okresu patrystycznego: antropologia i kosmologia Ojców Kościoła, argumentacja za jedynością Boga.
 • Filozofia w Polsce, zwłaszcza jezuitów.
 • Wybrane wątki z filozofii rosyjskiej.

Na Wydziale przykłada się dużą wagę do uprawiania filozofii systematycznej[4].

Wydział PedagogicznyEdytuj

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie odwołuje się do wielowiekowej tradycji edukacyjnej jezuitów opartej w głównej mierze na pedagogice ignacjańskiej, na której oparte są programy kształcenia studentów. W toku studiów wiele uwagi poświęca się rozbudzaniu potrzeby troski o własny rozwój oparty na antropologii chrześcijańskiej. Cele kształcenia i rozwoju osoby uzupełnia formacja duchowa prowadzona przez działające przy Ignatianum Duszpasterstwo Akademickie.

Struktura Wydziału
 • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kierunki studiów

Kierunek: Pedagogika
(Stacjonarne i niestacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

(Stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

Specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek: Praca socjalna
(Stacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Kierunek: Nauki o Polityce
(Stacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • cyberbezpieczeństwo
 • logistyka bezpieczeństwa
 • dziennikarstwo polityczne i zarządzanie infromacją
 • public relations i marketing polityczny
 • international politics and communications

(Niestacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • dziennikarstwo polityczne i zarządzanie infromacją
 • public relations i marketing polityczny

(Stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia):

Specjalności:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • media, reklama i promocja w polityce

Kierunek: Administracja i polityka publiczna
(Stacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • public policy and administration

(Niestacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji

Studia podyplomowe Wydziału Pedagogicznego:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • asystent rodziny
 • wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Kierunek: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Specjalności:

infobrokering i zarządzanie informacją

zarządzanie w administracji publicznej[5].

KontrowersjeEdytuj

W grudniu 2009 r. Trybunał Konstytucyjny RP rozpatrywał zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego, mające związek z finansowaniem „Ignatianum”, kwestionowanym przez grupę posłów[6].

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa, o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie z budżetu państwa są zgodne z art. 25 ust. 1-3 i art. 32 konstytucji, a także z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.[7].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1999 r. nr 63, poz. 727.
 2. Każdorazowy Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego.
 3. Każdorazowy Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
 4. Ignatianum - nowoczesne studia / Wydział Filozoficzny, ignatianum.edu.pl [dostęp 2017-05-24] (pol.).
 5. Ignatianum - nowoczesne studia / Struktura Wydziału Pedagogicznego, ignatianum.edu.pl [dostęp 2017-05-24] (pol.).
 6. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/Dz_Ustaw/k_55s07.htm
 7. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/k_55_07.htm