Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

wydział Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z jedenastu wydziałów tej uczelni. Posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (w dyscyplinach rybactwo oraz technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Faculty of Food Sciences and Fisheries
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data założenia 1951
Państwo  Polska
Adres 71-550 Szczecin
ul. Kazimierza Królewicza 4
Dziekan Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT
Położenie na mapie Szczecina
Mapa konturowa Szczecina, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko lewej krawiędzi u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, po lewej znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”
Ziemia53°26′41″N 14°33′45″E/53,444722 14,562500
Strona internetowa

Historia WydziałuEdytuj

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa był najstarszym wydziałem Akademii Rolniczej w Szczecinie – starszym od samej Uczelni. Powstał w 1951 roku w strukturze ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie jako

Wydział Rybacki. Był to wtedy jedyny taki wydział w Europie. Pierwszym dziekanem i organizatorem był prof. dr Stanisław Korwin – Sakowicz, wybitny ichtiolog. Decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego główna część wydziału została przeniesiona w latach 1966 – 1968 do Szczecina, w struktury utworzonej w 1954 roku Wyższej Szkoły Rolniczej jako Wydział Rybactwa Morskiego, który następnie od 1971 funkcjonował pod nazwą Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, by w 2002 zmienić nazwę na obecną – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Po połączeniu Akademii Rolniczej z Politechniką Szczecińską, uczelnią funkcjonującą pod tą nazwą od 1955 roku, a wcześniej od 1946 r. pod nazwą Szkoły Inżynierskiej Wydział stanowi część Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Organizacja Wydziału w czasie tych lat zmieniała się od katedralno – zakładowej, poprzez zespoły dydaktyczne, instytuty by powrócić w 1973 r. do zakładów i katedr. W Szczecinie Wydział kształcił na początku w dwóch specjalnościach: ichtiologia, eksploatacja zasobów i ochrona morza oraz technologia żywności pochodzenia morskiego. Od 1975 r. prowadzone było kształcenie w specjalności ekonomika i organizacja gospodarki rybnej, która w 1987 r. została przeniesiona na tworzony wówczas Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (obecnie Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego). Od roku akademickiego 1993/1994 wprowadzono dwa osobne kierunki kształcenia: rybactwo oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

Rybactwo, pierwszy kierunek studiów tego Wydziału obejmował początkowo głównie rybactwo śródlądowe, jednak już od 1953 uległ on rozszerzeniu o rybactwo morskie.

Początków kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka natomiast należy upatrywać w roku 1955, kiedy utworzono Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych i Zakład Przetwórstwa Rybnego. W roku 1962 powstała Katedra Technologii Przemysłu Rybnego.

Na kierunku Towaroznawstwo pierwszy rocznik rozpoczął studia w roku akademickim 2001/2002, jednak początki towaroznawstwa na Wydziale są znacznie wcześniejsze. W latach 1983 – 2008 kierownikiem najpierw Zakładu, a później Katedry Towaroznawstwa i Oceny Jakości była prof. dr hab. Anna Kołakowska, która była głównym organizatorem powstającego kierunku. W ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka uhonorowanych certyfikatem inżyniera europejskiego Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI studenci mogli aż do roku 2003 uzyskać magisterium m.in. w specjalności Towaroznawstwo i ocena jakości.

Wydział pełnię praw akademickich posiada nieprzerwanie od 1956 roku. Obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo oraz dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka. Wydział w swojej historii wypromował również kilkunastu doktorów w dziedzinie nauk o Ziemi lub nauk przyrodniczych w dyscyplinie oceanologia.

Studia inżynierskie na kierunkachEdytuj

 1. Rybactwo – kierunek o największych tradycjach, który oferuje kształcenie na specjalnościach:
  • Biotechnologia rybacka i akwakultura
  • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
   Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę zarówno związaną z gospodarką rybacką (morską i śródlądową) jak i związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną – od administracji państwowej i samorządowej do własnej działalności gospodarczej
 2. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących żywności "od surowca do konsumenta", kształci na specjalnościach:
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Żywienie człowieka i dietetyka
  • Technologia żywności pochodzenia wodnego
 3. Mikrobiologia Stosowana - absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych, laboratoriach mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności, w Zakładach Higieny Weterynaryjnej, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, laboratoriach w których stosowane będą metody z biologii molekularnej oraz jednostkach wykorzystujących mikroorganizmy w biotechnologii.
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności – nowy kierunek
 5. Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym - Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym pozwalają zdobyć wiedzę przyrodniczą i techniczną wraz ze znajomością podstawowych zagadnień prawnych, które umożliwią absolwentom samodzielne wykonywanie zadań projektowych z zakresu monitorowania środowiska wodnego oraz inżynierii gospodarki wodnej. Program zajęć dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy, wykorzystuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, oraz oparty jest w dużej mierze na zajęciach praktycznych, co przesądza że jest unikatowy w skali ogólnopolskiej. Studenci w trakcie zajęć poznają nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie, a także uzyskują doskonałe kompetencje do zarządzania zespołami pracowników.
 6. Eksploatacja mórz i oceanów - Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną i eksploatacją mórz i oceanów, służbach technicznych, administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz w instytucjach i gospodarstwach zajmujących się marikulturą. Wiedza absolwenta uzupełniona jest o zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne i marketingowe związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz pozyskiwania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz i oceanów.

Międzykierunki: Analityka żywności i środowiska wodnego – absolwenci posiadają podstawową wiedzę w zakresie technologii żywności i rybactwa. W sposób szczególny są przygotowani do pracy w różnego rodzaju laboratoriach zajmujących się oceną jakości żywności jak i jakości środowiska wodnego, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć także pracę w instytucjach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności i środowiska wodnego. Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego – absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych i przyrodniczych obejmujących technologię żywności i rybactwo, w trakcie kształcenia szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie najnowocześniejszych technik związanych z szeroko pojmowaną bioinżynierią takich jak: technologia biopolimerów, bionżynieria genetyczna, biologia molekularna, enzymologia. bioinżynieria rozrodu, technologia obiegów recyrkulowanych czy też diagnostyka molekularna i bioinżynieria żywności funkcjonalnej.

Studia magisterskieEdytuj

Studia magisterskie mają charakter otwarty, czyli są skierowane nie tylko do absolwentów Wydziału ale także absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich innych kierunków innych uczelni. Oferują specjalistyczne kształcenie na kierunkach:

 1. Rybactwo – w specjalnościach:
  • Biotechnologia rybacka i akwakultura
  • Biologia morza
  • Ekoturystyka
  • Ochrona wód
  • Eksploatacja biologicznych zasobów hydrosfery
  • Akwarystyka
 2. Technologia żywności i żywienie człowieka – w specjalnościach:
  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • Żywienie człowieka
  • Technologia produktów rybnych
 3. Towaroznawstwo – w specjalnościach:
  • Towaroznawstwo żywności
  • Towaroznawstwo ryb i innych organizmów wodnych
  • Towaroznawstwo produktów roślinnych
  • Towaroznawstwo produktów zwierzęcych
  • Usługi turystyczne

Od roku 2007/2008 na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa funkcjonują również Studia Podyplomowe – Żywienie Człowieka – Promocja Zdrowia (kierownik prof. dr hab. Mariola Friedrich).

WładzeEdytuj

Dziekan
Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT
Prodziekani
Dr hab. inż. Jacek Sadowski prof. nadzw. ZUT – Prodziekan ds. finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo
Dr hab. inż. Agata Witczak – Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Towaroznawstwo
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak – Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. ZUT

Samorząd StudenckiEdytuj

Samorząd studencki reprezentowany jest przez Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów WNoŻiR (SWSS), który składa się z ośmiu przedstawicieli studentów Wydziału wybranych w drodze wyborów.

SWSS WNoŻiR reprezentuje studentów na tle Władz Wydziału oraz Uczelni a także w Parlamencie Samorządu Studentów ZUT. Tworzy komisje branżowe a także jego przedstawiciele wchodzą w skład komisji i rad wydziałowych (w ich skład mogą wchodzić także studenci nie będący członkami SWSS).

AdresEdytuj

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Linki zewnętrzneEdytuj