Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (skrót ZSZiK lub IACS, ang. Integrated Administration and Control System) – system informatyczny zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) unijnych dopłat bezpośrednich w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej stworzony przez firmę Asseco Poland S.A. jako podwykonawcy HP Polska. Roczny koszt utrzymania systemu wynosi 100 mln zł[1].

Regulacje europejskie w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli edytuj

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2013 r. stwierdzono, że każde z państw członkowskich ustanawia i prowadzi zintegrowany system zarządzania i kontroli[2].

Dzięki systemowi:

 • zapewnia się, by transakcje finansowane w ramach programów pomocy obszarowej oraz programów pomocy z tytułu zwierząt były przeprowadzane prawidłowo
 • zapobiega się nieprawidłowościom, stwierdza się nieprawidłowości i podejmuje działania następcze w związku z nimi
 • odzyskuje się nienależnie wypłacone kwoty
 • pomaga się rolnikom prawidłowo wypełniać wnioski.

Elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli edytuj

System zintegrowany obejmuje następujące elementy:

 • skomputeryzowaną bazę danych;
 • system identyfikacji działek rolnych;
 • system identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności;
 • wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;
 • system identyfikacji beneficjenta.

Skomputeryzowana baza danych edytuj

W skomputeryzowanej bazie danych rejestruje się dane uzyskane z wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w odniesieniu do każdego beneficjenta wsparcia.

System identyfikacji działek rolnych edytuj

System identyfikacji działek rolnych ustanawia się w oparciu o mapy, dokumenty ewidencji gruntów lub też inne dane kartograficzne. Korzysta się z technik opartych na skomputeryzowanym systemie informacji geograficznej, w tym ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych.

System identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności edytuj

System identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności umożliwia weryfikację uprawnień oraz kontrole krzyżowe z wnioskami o przyznanie pomocy i systemem identyfikacji działek rolnych. System umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się poprzez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi co najmniej czterech kolejnych poprzednich lat kalendarzowych.

Wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność edytuj

Beneficjent wsparcia składający wniosek o płatności bezpośrednie lub działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich musi objąć:

 • wszystkie działki rolne w gospodarstwie, jak również grunty nierolnicze,
 • uprawnienia do płatności deklarowane do aktywowania;
 • wszelkie inne informacje przewidziane w rozporządzeniu lub wymagane w związku z wdrożeniem odpowiedniego sektorowego prawodawstwa rolnego.

System identyfikacji beneficjenta edytuj

Jednolity system rejestrowania tożsamości każdego beneficjenta wsparcia gwarantuje, aby wszystkie wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność złożone przez tego samego beneficjenta można było zidentyfikować jako takie.

Przypisy edytuj

 1. ARiMR podpisała z HP umowę na utrzymanie IACS-u.
 2. CELEX: 32013R1306: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78 (WE) nr 165/94 (WE) nr 2799/98 (WE) nr 814/2000 (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.