Aleksander Sielski herbu Lubicz (zm. 1682) – marszałek sejmu nadzwyczajnego w Warszawie w 1652 roku[1], kasztelan gnieźnieński w latach 1659–1681, kasztelan łęczycki w 1658 roku, kasztelan krzywiński w 1654 roku, podstoli poznański w latach 1642–1649, miecznik różański do 1642 roku[2], starosta stężycki w latach 1650-1654, starosta pobiedziski[3].

Aleksander Sielski
ilustracja
Herb
Lubicz
Data i miejsce urodzenia

ok. 1610
Wielkopolska

Data śmierci

1682

Poseł na sejm 1639 roku, sejm 1640 roku, sejm 1641 roku, sejm 1646 roku[4]. Poseł sejmiku łęczyckiego na sejm ekstraordynaryjny 1647 roku[5]. Latem 1648 wybrany przez sejm konwokacyjny razem z Adamem Kisielem, Franciszkiem Dubrawskim i Teodorem Michałem Obuchowiczem do rokowań z Bogdanem Chmielnickim. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa poznańskiego[6]. Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku łęczyckiego województwa łęczyckiego[7]. Na sejmie 1649/1650 roku wyznaczony z koła poselskiego na komisarza komisji wojskowej lubelskiej, która zająć się miała wypłatą zaległych pieniędzy wojsku[8]. Poseł na sejm 1653 roku z województwa łęczyckiego[9].

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na sejmie konwokacyjnym[10]. W czasie elekcji 1669 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[11].

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[12]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa kaliskiego[13]. Jako poseł na sejmie koronacyjny 1649 roku wyznaczony do lustracji dóbr królewskich w Małopolsce[14]. Od 23 lipca – 17 sierpnia 1652 Sielski był 74. marszałkiem sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów[15].

Przypisy

edytuj
 1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 153.
 2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674.
 3. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 210.
 4. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 178.
 5. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 256.
 6. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
 7. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 148.
 8. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 129.
 9. Tomasz Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r., Toruń 2003, s. 276.
 10. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
 11. Porządek na seymie Walnym Elekcyey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
 12. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.
 13. Urzędnicy Wielkopolscy XV–XVIII wieku. Spisy”, oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 229.
 14. Volumina Legum, tom IV, Petersburg, 1860, s. 134.
 15. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 153.

Linki zewnętrzne

edytuj