Bór mieszany wilgotny

Bór mieszany wilgotny (BMw) – typ siedliskowy lasu obszarów nizinnych. Zajmuje siedliska ubogie, wilgotne. Spotykany jest w obniżeniach terenowych, często w sąsiedztwie BMśw lub Bw, tam gdzie zaznacza się wpływ wody gruntowej na siedlisko. Wpływ ten może być umiarkowany – poziom wody kształtuje się na głębokości 0,6–1,2 m lub woda stagnuje około 8 miesięcy w roku, albo dość silny – poziom wody gruntowej jest na głębokości 0,3–0,6 m lub stagnuje około 10 miesięcy w roku. Występuje na glebach bielicowych właściwych oglejonych, glebach bielicowych torfiastych, glebach murszowych, glebach gruntowo-glejowych właściwych, glebach torfowo-glejowych , glebach murszowo-glejowych, glebach murszowatych. Gleby te wytworzone są z piasków rzecznych tarasów akumulacyjnych, aluwialnych piasków rzecznych, piasków i żwirów akumulacji wodnolodowcowej lub lodowcowej, piasków akumulacji lodowcowej na glinach zwałowych. Są to piaski luźne i słabo gliniaste, niekiedy naglinione.

Bór mieszany wilgotny
Symbol BMw
Tereny nizinne
Gleby bielicowe właściwe oglejone, bielicowe torfiaste, murszowe, gruntowo-glejowe właściwe, torfowo-glejowe, murszowo-glejowe, murszowate
Gatunki główne sosna I–II bonitacji, świerk I–II bonitacji (kraina II)
Gatunki domieszkowe dąb, świerk, brzoza, osika, jodła (kraina VI)
Gatunki podszytowe kruszyna, wierzby krzewiaste, leszczyna, jarząb
Typ siedliskowy lasu

W runie dominuje czernica, orlica (jeśli występuje jest bardzo wyrośnięta, czasem do 1,5 m), kępy trzęślicy i mchów. Pojedynczo można spotkać borówkę bagienną i bagno, a w najbardziej wilgotnych miejscach także torfowce.

Gatunki runa typowe różnicujące BMw od Bw:

Gatunki runa typowe różnicujące BMw i BMśw (wspólnie od Bśw):

Gatunki częste:

Drzewostan:

Gatunki główne: sosna I–II bonitacji, świerk I–II bonitacji (kraina II).

Gatunki domieszkowe: dąb, świerk, brzoza, osika, jodła (kraina VI).

Gatunki podszytowe: kruszyna, wierzby krzewiaste, leszczyna, jarząb.

BibliografiaEdytuj

  • Mała Encyklopedia Leśna PWN Warszawa 1980

Linki zewnętrzneEdytuj