Kraina Małopolska

Kraina Małopolskajednostka podziału kraju stosowana w leśnictwie położona na Wyżynie środkowopolskiej w skład której wchodzą następujące regiony geograficzne: Wyżyna Małopolska, Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Kielecko-Sandomierska, Lubelska, Niecka Nidziańska, Roztocze, Kotlina Oświęcimska i Sandomierska.

Lesistość krainy wynosi ok. 26%, lasy rozrzucone są nierównomiernie.

Klimat części zachodniej jest pod wpływem klimatu Wyżyn Środkowopolskich ze strefami wpływu klimatu atlantyckiego, natomiast część południowo-wschodniej pozostaje pod wpływem klimatu kontynentalnego.

Cała kraina leży w zasięgu dwóch starszych zlodowaceń i dlatego powstałe Gleby są zróżnicowane geologicznie. Na północy krainy znajdują się utwory polodowcowe, w części wyżynnej występują skały paleozoiczne i skały mezozoiczne, a na południu, kotliny podgórskie wypełnione są piaskami rzecznymi. W ten sposób powstałe gleby są bardzo urozmaicone i spotyka się tutaj żyzne piaski gliniaste, rędziny i lessy jak również gleby górskie.

Na terenie krainy występują wszystkie nizinne typy lasu, natomiast w partiach wyżynnych położonych powyżej 300 m n.p.m. występują wyżynne typy lasu, a na wysokościach od 400-500 m n.p.m. górskie typy siedliskowe lasu. Procentowy udział poszczególnych siedlisk kształtuje się następująco: bór świeży – ok. 27%, bór mieszany świeży – ok. 22%, las mieszany świeży – ok. 19%, las świeży – ok. 11%, bór wilgotny – ok. 6%, las mieszany górski – ok. 0,2%, las górski – ok. 0,2%.

W składzie gatunkowym drzewostanów występują wszystkie gospodarczo ważne gatunki drzew leśnych w tym głównie jodła, buk i świerk. Naturalną ostoję ma tutaj modrzew polski (Larix polonicea).

W skład tej krainy wchodzi 14 dzielnic przyrodniczo-leśnych:

 1. Dzielnica Niecki Sieradzkiej
 2. Dzielnica Wyżyny Piotrkowsko-Opoczyńskiej
 3. Dzielnica Radomsko-Iłżecka
 4. Dzielnica Jury Krakowsko-Wieluńskiej
 5. Dzielnica Niecki Nidziańskiej
 6. Dzielnica Gór Świętokrzyskich
 7. Dzielnica Wyżyny Miechowsko-Sandomierskiej
 8. Dzielnica Wyżyny Zachodniolubelskiej
 9. Dzielnica Niziny Sandomierskiej
 10. Dzielnica Równiny Biłgorajskiej
 11. Dzielnica Roztocza
 12. Dzielnica Krakowskiego Okręgu Przemysłowego
 13. Dzielnica Płaskowyżu Niepołomicko-Kolbuszowskiego
 14. Dzielnica Płaskowyżu Lubaczowskiego

BibliografiaEdytuj