Badania eksploracyjne

Badania eksploracyjne (EDA, ang. exploratory data analysis) – podejście we wnioskowaniu statystycznym obejmujące opis, wizualizację i badanie zebranych danych bez potrzeby zakładania z góry hipotez badawczych. Jest wstępnym etapem procesu naukowego. Może korzystać z metod modelowania statystycznego i weryfikacji hipotez statystycznych, ale używa ich do odnajdywania, a nie potwierdzania idei[1]. Ma ona na celu wzbogacenia wiedzy naukowej o hipotezy, które mogą nasunąć nieukierunkowana obserwacja i analizy. Badania eksploracyjne obejmują też wstępne sprawdzanie danych w celu skontrolowania założeń modeli statystycznych, lub występowania błędów w danych (np. brakujących odpowiedzi). Jest to klasyczne podejście, z którego wraz z rosnącą dostępnością komputerów wyłoniła się dziedzina komputerowej eksploracji danych (data miningu), oraz data science i big data. Eksplorację danych jako osobne podejście spopularyzował statystyk John Tukey.

Kwartet Anscombe'a – ilustracja czterech znacząco różnych zbiorów danych, które mają identyczne podstawowe parametry opisowe (średnią arytmetyczną, wariancję, współczynnik korelacji oraz równanie regresji liniowej). Anscombe użył tego przykładu by podkreślić wagę używania graficznych reprezentacji danych.
Kwartet Anscombe'a – ilustracja czterech znacząco różnych zbiorów danych, które mają identyczne podstawowe parametry opisowe (średnią arytmetyczną, wariancję, współczynnik korelacji oraz równanie regresji liniowej). Anscombe użył tego przykładu by podkreślić wagę używania graficznych reprezentacji danych.

Przegląd edytuj

Tukey zdefiniował analizę danych w 1961 r. jako „procedury analizowania danych, metody interpretowania wyników takich procedur, sposoby projektowania zbierania danych w celu uczynienia ich analizy łatwiejszą lub bardziej dokładną, oraz wszystkie techniki statystyczne które mogą być stosowane w badaniu danych[2].”

Promocja podejścia EDA była jednym z czynników stojących za dynamicznym rozwojem komputerowych pakietów statystycznych, w szczególności języka S w Laboratoriach Bella, który stał się protoplastą współczesnego języka programowania statystycznego R. Ta rodzina komputerowych środowisk statystycznych rozpowszechniła nowoczesne metody wizualizacji danych, co umożliwiło statystykom sprawniejsze rozpoznawanie w danych obserwacji odstających, oraz nieprzewidzianych trendów i wzorców, które mogą być warte dalszego zbadania.

Rozwój technik eksploracyjnych był też związany z postępem w dwóch innych obszarach statystyki: metod odpornościowych oraz statystyk nieparametrycznych, które służą uniezależnieniu wnioskowania statystycznego od wyidealizowanych modeli, i zmniejszeniu jej wrażliwości na niestandardowe postaci danych. Tukey zachęcał do korzystania z większej liczby statystyk opisowych, niż tylko średniej i odchylenia standardowego, do przedstawiania zbiorów obserwacji: minimum i maksimum, mediany i kwartyli – ponieważ charakteryzują one każdy rozkład empiryczny, i są bardziej odporne wobec wysokiej skośności lub kurtozy. Komputerowe pakiety statystyczne udostępniły także metody samowsporne (bootstrap), które są nieparametryczne i szczególnie odporne dla wielu klas problemów.

Eksploracja danych, statystyki odpornościowe i nieparametryczne, oraz rozwój języków programowania statystycznego ułatwiły pracę statystyków w wielu obszarach nauki i inżynierii, i doprowadziły do wyłonienia się odrębnych dziedzin komputerowej eksploracji danych (data mining), data science i analizowaniu big data[3].

Rozwój edytuj

John Tukey wyraził w opublikowanej w 1977 r. książce Exploratory Data Analysis przekonanie, że statystyka klasyczna kładzie zbyt duży nacisk na weryfikację hipotez statystycznych (badania konfirmacyjne); więcej uwagi należy, jego zdaniem, poświęcić możliwości używania danych na własnych prawach jako źródła nowych hipotez. Zauważył, że w praktyce badania o charakterze de facto eksploracyjnym są często przedstawiane, np. wskutek presji publikacyjnej, jako badania konfirmacyjne, co może prowadzić do systematycznych przekłamań wiążących się w podejściu częstościowym z testowaniem niezaplanowanych hipotez[4].

Cele badań eksploracyjnych obejmują:

  • Proponowanie nowych hipotez o obserwowanych w danych zależnościach
  • Sprawdzanie zgodności danych z założeniami modeli statystycznych
  • Wybranie adekwatnego do charakteru danych zestawu narzędzi i technik analizy

Narzędzia edytuj

Badania eksploracyjne mogą korzystać z dowolnych narzędzi, ponieważ istotą tego podejścia jest stosunek do danych i hipotez[5]. Niektóre techniki eksploracyjne to na przykład:

Wizualizacja edytuj

Wyszukiwanie wzorców edytuj

Przykład edytuj

Odkrycia płynące z eksploracji danych są często efektem ubocznym podstawowego badania konfirmacyjnego. Przykładem może być badanie hipotezy, że liczba osób przy stoliku restauracyjnym wpływa na wielkość otrzymanego przez obsługę napiwku[6]. Poza tymi zmiennymi, dane z badania zawierają ogólną wysokość rachunku, płeć klientów, obecność osób palących papierosy, porę dnia oraz dzień tygodnia. Test głównej hipotezy wykonany jest przy pomocy analizy regresji, która wyłania model:

napiwek = 0.18 - 0.01×liczba_osób

który sugeruje, że wysokość napiwku statystycznie maleje o 1% wraz z każdą kolejną osobą przy stoliku. Wykreślenie danych ujawnia dodatkowe potencjalne zależności, których nie przewidziano w badaniu, i które podsuwają nowe hipotezy do zbadania:

Przypisy edytuj

  1. Open Science Collaboration, Maximizing the reproducibility of your research, [w:] Scott Owen Lilienfeld, Irwin Douglas Waldman (red.), Psychological Science Under Scrutiny: Recent Challenges and Proposed Solutions, New York: Wiley-Blackwell, marzec 2017, ISBN 978-1-118-66107-9.
  2. John Wilder Tukey, The Future of Data Analysis, „The Annals of Mathematical Statistics”, 33 (1), 1962, s. 1–67, DOI10.1214/aoms/1177704711, ISSN 0003-4851 [dostęp 2019-07-01] (ang.).
  3. Luisa T. Fernholz, Stephan Morgenthaler. A conversation with John W. Tukey and Elizabeth Tukey. „Statistical Science”. 15 (1), s. 79–94, 2000-02-01. DOI: 10.1214/ss/1009212675. ISSN 0883-4237. [dostęp 2017-01-15]. 
  4. John Wilder Tukey: Exploratory data analysis. Pearson, 1977-01-01. ISBN 978-0-201-07616-5.
  5. John Wilder Tukey. We Need Both Exploratory and Confirmatory. „The American Statistician”. 34 (1), s. 23–25, 1980-02-01. DOI: 10.1080/00031305.1980.10482706. ISSN 0003-1305. [dostęp 2017-01-15]. 
  6. Deborah F. Swayne, Interactive and Dynamic Graphics for Data Analysis: with R and GGobi, Springer Verlag, 2007, ISBN 978-0-387-71761-6, OCLC 154711874.