Charakterystyka amplitudowo-fazowa

Charakterystyka amplitudowo-fazowa, charakterystyka Nyquista, wykres Nyquista (ang. polar plot, Nyquist plot) – w automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.

Charakterystyka Nyquista

Można ją wyznaczyć doświadczalnie, dokonując pomiarów (w stanie ustalonym) amplitudy oraz przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego układu, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał sinusoidalny o stałej amplitudzie i częstotliwości. Na wykresie umieszcza się punkty odpowiadające wartościom transmitancji widmowej dla kolejnych wartości pulsacji Kierunek strzałki oznacza kierunek wzrostu Na osi rzędnych odłożona zostaje wartość części urojonej, a na osi odciętych wartość części rzeczywistej transmitancji widmowej. Wykres charakterystyki amplitudowo-fazowej układu realizowalnego fizycznie dąży do początku układu współrzędnych.

Zobacz teżEdytuj