Gwara sądecka – część dialektu małopolskiego, gwara mieszkańców Beskidu Sądeckiego i Wyspowego, w uogólnieniu – mieszkańców powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i północna część limanowskiego, południowych krańców bocheńskiego (min. Rozdziele i Rajbrot) oraz południowej części woj. podkarpackiego. Jest to, po dialekcie śląskim, gwarze podhalańskiej jedna z bardziej żywych odmian języka polskiego, używana na co dzień przez dużą część mieszkańców regionu. Jakkolwiek coraz częstsze jest tu zjawisko tzw. dyglosji, tak w ostatnich latach pojawiło się tu wiele nowych słów, nieużywanych, bądź nawet nieznanych w innych częściach Polski. Gwara sądecka rozwinęła się jako specyficzny język Lachów i Górali Sądeckich. Fonetycznie i gramatycznie przypomina inne gwary Małopolski, np. gwarę podhalańską. Warstwę leksykalną, odróżniającą ją od literackiego języka polskiego stanowią słowa, związane z życiem codziennym w górach, miejscowymi zwyczajami i tradycją. W materii gramatycznej, fonetycznej i leksykalnej zauważalne są też pewne wpływy języka słowackiego, rusińskiego i niemieckiego. Jest do pewnego stopnia zróżnicowana wewnętrznie, w całym regionie występują nieznaczne różnice. Dlatego np. pewne wyrazy, używane w południowej części rejonu, bywają nieznane mieszkańcom jego północnej części itp.

Cechy gwary edytuj

Fonetyka edytuj

Gwara sądecka posiada kilka istotnych cech fonetycznych, odróżniających ją od oficjalnej polszczyzny. Niektóre z nich są charakterystyczne wyłącznie dla tej gwary, inne z kolei odnaleźć można również w innych gwarach, występujących na terenie Polski.

1. Mazurzenie, tzn. wymawianie sz, cz, dż jako s, c, dz

 • scelina zamiast szczelina
 • dzem zamiast dżem

2. Silna, przedniojęzyczna artykulacja nosowych samogłosek „ą”, „ę”. W gwarze tej wymawia się je jako połączenie o z „głuchym” n

3.1. Udźwięcznianie głosek na styku dwóch wyrazów, np.:

 • tak jakby – tag jagby
 • z dziećmi – ź dziećmi
 • Wiesz, że... – Wież, że...

3.2. Udźwięcznianie głosek wewnątrz wyrazów, np.:

 • Ździsław – Zdzisław
 • jezeźmy – jesteśmy
 • ślizgo – ślisko

3.3. Wymawianie „trz” jako „czsz”, „strz” jako „szcz”, a „drz” jako „dż”

 • trzeba – czszeba
 • strzec – szczec
 • drzwi – wi
 • mistrz – miszcz

4. Charakterystyczna, „labialna” artykulacja o i u po bezdźwięcznych głoskach i na początku wyrazu:

 • ona –  ona
 • kot – k ot
 • u nas –  u nos

5. staropolskie „a pochylone”, wymawiane jako o np.:

 • kwiotek
 • ptok

6. staropolskie „e ścieśnione” jest wymawiane jako y np.:

 • jychoł
 • pjynknie

7. Zacieranie głosek l oraz ł w ostatnich sylabach, np.:

 • tyko
 • widziaem

8.1. Charakterystyczna, krtaniowa artykulacja ch wewnątrz wyrazu. Dźwięk w takiej pozycji jest wymawiany bardzo słabo, jest on wręcz pomijany w artykulacji

8.2. Ch na początku wyrazu przed spółgłoską wymawiane jest jako k, np.:

 • Kryste Ponie zamiast Chryste Panie
 • krzan zamiast chrzan
 • Krząszcz zamiast chrząszcz
 • Krystianizacja zamiast chrystianizacja

8.3. Przejście f w chw

9. Długie i(wym. ji) po samogłosce

 • kraina – krajina

10. Zmiana końcówki -ie czasownika w 3 os. l.poj., np.:

 • on umie – on umi

11. Niekiedy zbitka je może być wymawiana jako jy, np.:

 • nie zje – nie zjy

12. Końcówka -ej jest skracana do i lub y, a -aj do -ej, np.

 • więcej – wjencyj
 • rzadziej – rzadzij
 • gdzieś indziej – dzie ińdzij
 • tutaj – tutyj

Morfologia i słownictwo edytuj

1.1. Ludzie, posługujący się gwarą sądecką, używają końcówki o w pierwszej osobie l. poj. i l. mn., np.:

 • Jo jado
 • Widzo
 • Pojadoma
 • Bedoma

1.2. W czasie przeszłym niektóre czasowniki mają skróconą formę, np.:

 • poszłem zamiast poszedłem
 • zamkłem zamiast zamknąłem
 • my byli zamiast my byliśmy

1.3. Pewne czasowniki, w czasie teraźniejszym, mogą posiadać wydłużoną postać, np.:

 • śnije się zamiast śni się
 • kipjeje zamiast kipi

1.4. Niektóre czasowniki mają inną formę trybu rozkazującego

 • brać np. Bier mi to
 • być np. Cicho że być

2. Częste używanie partykuły że z trybem rozkazującym

3.1. W dopełniaczu rzeczowniki rodz. żeńskiego posiadają często końcówkę e

 • Ido do kuchnie zamiast Idę do kuchni

3.2 Specyficzna forma celownika, występująca też w innych rejonach Polski (m.in. na Górnym Śląsku), np.:

 • tatowi
 • bratowi
 • kotowi

3.3. W bierniku rzeczownik rodzaju żeńskiego i narzędniku rodzaju męskiego i nijakiego ogólnopolskie e przechodzi w o, np.:

 • podejże mi śklanko zamiast podaj mi szklankę
 • Jado rowerom zamiast jadę rowerem

4. Ruchomy akcent w wołaczu, zarówno l.poj., jak i mn. Akcent przypada, niezależnie od jego pozycji w innych przypadkach zawsze na ostatnią sylabę. Sylaba ta jest wymawiana o wiele silniej w stosunku do pozostałych.

5. Przyimek do jest często zastępowany przyimkiem na:

 • do Sączana Sonc
 • Idę do domuido na chato

6. Tworzenie za pomocą końcówki ka form żeńskich, z ogólnopolskich form męskich (jak w innych gwarach małopolskich, także miejskich, np. Krakowie i Zagłębiu Dąbrowskim)

 • krawatkrawatka
 • parasolparasolka

7. Dokładanie do zdań twierdzących sformułowania no nie i co nie (gwara krakowska):

 • To jest fajne, no nie?
 • To jest fajne, co nie? Odpowiedź twierdząca „No”