Las mieszany wilgotny

Las mieszany wilgotny (LMw) – typ siedliskowy lasu obszarów nizinnych. Zajmuje siedliska średnio żyzne i wilgotne. Spotyka się go w sąsiedztwie siedlisk lasu mieszanego świeżego. Zajmuje zazwyczaj lokalne obniżenia z płytkim poziomem wód gruntowych lub długotrwale stagnującymi wodami opadowymi, albo strefy przejściowe między siedliskami boru mieszanego wilgotnego i lasu wilgotnego. Występuje na glebach bielicowych właściwych oglejonych, glebach brunatnych wyługowanych oglejonych lub pseudooglejonych, glebach gruntowo-glejowych właściwych, murszowo-glejowych, czarnych ziemiach zdegradowanych, niekiedy na glebach murszowatych z próchnicą typową lub murszowatą. Gleby te utworzone są z piasków akumulacji lodowcowej, zalegających niekiedy na glinach zwałowych, z piasków tarasów akumulacyjnych lub piasków i żwirów akumulacji wodnolodowcowej, z aluwialnych piasków rzecznych.

Las mieszany wilgotny
Ilustracja
Las mieszany wilgotny w Lesie Miejskim koło Giżycka
Symbol

LMw

Tereny

nizinne

Gleby

bielicowe właściwe oglejone, brunatne wyługowane oglejone lub pseudooglejone, gruntowo-glejowe właściwe, murszowo-glejowe, czarne ziemie zdegradowe, murszowate

Gatunki główne

sosna, dąb szypułkowy, świerk (kraina II i V), jodła (kraina VI)

Gatunki domieszkowe

brzoza, osika, lipa, olsza czarna, grab (dolne piętro)

Gatunki podszytowe

kruszyna, leszczyna, jarząb, czeremcha

Typ siedliskowy lasu

Runo, w zależności od zwarcia drzewostanu, różnie rozwinięte, ale zawsze spotyka się tu gatunki roślin wilgociolubnych, takich jak sit, niskie turzyce, tojeść, skrzyp oraz większe ilości mchu płonnika (rozległe, ciemnozielone poduchy), a w miejscach silniej wilgotnych nawet torfowców.

Gatunki runa typowe różnicujące LMw od BMw:

Gatunki częste:

Drzewostan: Gatunki główne: sosna, dąb szypułkowy, świerk pospolity (w krainie II i V), jodła pospolita (w krainie VI).

Gatunki domieszkowe: brzoza brodawkowata, topola osika, lipa, olsza czarna, grab (dolne piętro).

Gatunki podszytowe: kruszyna pospolita, leszczyna, jarząb, czeremcha.

Lasy mieszane wilgotne zajmują w kraju około 2% powierzchni naszych lasów. Stanowią niewielkie powierzchnie i nie są często spotykane.

BibliografiaEdytuj

  • Mała Enckyklopedia Leśna PWN Warszawa 1980

Linki zewnętrzneEdytuj