Marketingproces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”[1]. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych[2].

Mężczyzna umieszczający reklamę „La publicité en France par Emile Mermet” na murze miejskim między plakatem przedstawiającym dwie osoby z napisem „les femmes” a plakatem balonu na ogrzane powietrze „Montgolfier

W ramach marketingu można wyróżnić zagadnienia takie jak:

 • odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb,
 • opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji,
 • przygotowanie odpowiedniej strategii ceny,
 • komunikacja z rynkiem.

Inne definicje edytuj

 • Marketing to działania, zespół instytucji i procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie produktów, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa (AMA – Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, 2013)[3].
 • Marketing jest procesem planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Kotler, 2002][4].

Zasady marketingowe edytuj

Można wyróżnić 3 podstawowe zasady marketingowe[5]: orientacja na nabywcę, integracja działań marketingowych, zyskowność (w długim horyzoncie czasowym). Podstawową zasadą marketingową jest orientacja na nabywców. Jej realizacja opiera się na wyodrębnieniu i opisie grup nabywców (segmentacja i profilowanie, pozwalające na ich dokładniejszą charakterystykę), wyborze tych, do których kierować będziemy ofertę marketingową (określenie rynku docelowego) oraz działaniach w celu zajęcia optymalnego miejsca w ich świadomości (pozycjonowanie)[6].

Instrumenty marketingowe edytuj

Instrumenty marketingowe tworzą tzw. marketing mix. Najbardziej popularna jest koncepcja 4 Pprodukt (product), cena (price), dystrybucja (place) i promocja (promotion). Rozwój marketingu spowodował rozszerzanie tego zestawu do 7 P o kolejne 3 elementy – ludzie (people), świadectwo materialne (physical evidence), proces (process)[7]. Istnieją także inne koncepcje instrumentów marketingowych, których przykładem jest koncepcja 4 C – wartość dla klienta (customer value), koszt (cost), wygoda nabycia (convenience), komunikacja (communication) rozszerzonych do 7 C o elementy wiarygodności, wizualnej gwarancji odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług oraz wygody[7].

Strategia marketingowa edytuj

Strategia marketingowa to sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe cele marketingowe. Odzwierciedla ona poglądy zarządzających przedsiębiorstwem dotyczące wykorzystania posiadanych umiejętności i zasobów na rynku[8]. Podstawą w budowaniu strategii marketingowej jest podjęcie wysiłku związanego z planowaniem marketingowym, którego proces powinien być ściśle powiązany z ogólnym planowaniem strategicznym w firmie. Zgodnie z modelem zaproponowanym przez M. McDonalda na proces strategicznego planowania marketingowego składa się 10 kroków, które w wyniku pogrupowania tworzą cztery zasadnicze fazy postępowania: ustalenie celów (misja, cele firmy), przegląd sytuacji (audyt, przegląd rynku, analiza SWOT), formułowanie strategii (założenia, cele i strategie marketingowe, oszacowanie rezultatów, alternatywne plany i kompozycje marketingowe) oraz alokację zasobów i monitoring (budżet, program wdrożeniowy na pierwszy rok)[9].

Rodzaje marketingu edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 5.
 2. P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2014, s. 9.
 3. Definicja Marketingu AMA (American Marketing Association). www.ama.org. [dostęp 2014-02-26]. (ang.).
 4. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 40.
 5. R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka: Marketing. Jak to się robi? Ossolineum, Wrocław 1992, s. 31.
 6. P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2014, s. 99.
 7. a b Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło, Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2017, s. 30.
 8. M. McDonald: Marketing Plans. How to prepare them, how to use them (6th edition). Butterworth-Heinemann, Oxford 2007, s. 56.
 9. M. McDonald: Marketing Plans. How to prepare them, how to use them (6th edition). Butterworth-Heinemann, Oxford 2007, s. 49.

Bibliografia edytuj

 • A. Mazurkiewicz-Pizło, W. Pizło, Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku, PWN, Warszawa 2017.
 • Ph. Kotler, K.L. Keller: Marketing, Rebis, Poznań 2012
 • L. Garbarski (red.): Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011
 • P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz: Marketing, Teoria i przykłady. Placet 2010
 • Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006