Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

polska nagroda naukowa

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza – nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nagrodę w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski[1]. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
Ilustracja
Uroczystość wręczenia nagród za 2014 rok
Nagroda za

wybitne osiągnięcia naukowe

Przyznający

Prezydenta Miasta Gdańska

Państwo

 Polska

Lokalizacja

Gdańsk

Pierwsze rozdanie

1988

Strona internetowa

Kapituła

edytuj

W skład Kapituły Nagrody w kategorii nauk humanistycznych wchodzą

edytuj

W skład Kapituły Nagrody w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych wchodzą

edytuj
 • prezes Gdańskiego Oddziału PAN (przewodniczący),
 • prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
 • rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
 • rektor Politechniki Gdańskiej,
 • rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, c
 • przedstawiciel Niepublicznych Wyższych Uczelni w Gdańsku,
 • dotychczasowi laureaci Nagrody w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych,
 • przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska.

Laureaci nagrody

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.
 • 1988 – Prof. dr inż. Edward Borowski – za opracowanie teoretycznych podstaw projektowania chemoterapeutyków do leczenia infekcji grzybowych u chorych na AIDS oraz przeciwnowotworowych leków antrachinowych o zmniejszonej kardiotoksyczności
 • 1989 – Prof. dr hab. Kazimierz Gęba – za odkrycie i zbudowanie nieskończenie wymiarowej teorii kohomotopii
 • 1990 – Prof. dr hab. med. Stefan Angielski – za osiągnięcia badawcze w zakresie hormonalnej regulacji funkcji nerek
 • 1991 – Prof. dr inż. Włodzimierz Prosnak – za osiągnięcia badawcze w zakresie mechaniki numerycznej nt. "Odwzorowanie konforemne obszarów wielospójnych i jego zastosowanie w mechanice płynów"
 • 1992 – Prof. dr hab. Maciej Żylicz – za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej nt.: "Wyjaśnienie molekularnego mechanizmu działania białek szoku termicznego"
 • 1993 – Prof. dr Edmund Cieślak – za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii miasta Gdańska
 • 1994 – Prof. dr hab. med. Olgierd Narkiewicz – za badania dotyczące organizacji połączeń ośrodków podkomorowych z korą mózgu
 • 1995 – Prof. dr hab. Karol Taylor – za badania nad inicjacją replikacji DNA i regulacją tego procesu
 • 1996 – Prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski – za prace z nieparametrycznej estymacji gęstości, teorii ruchów Browna i wymiaru fraktalnego
 • 1997 – Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – za opracowanie modeli obliczeniowych i programów komputerowych do analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych
 • 1998 – Prof. dr hab. Mariusz M. Żydowo – za cykl prac dotyczących izolacji enzymów metabolizmu nukleotydów z tkanek zwierząt i człowieka, odkrycia nieznanego wcześniej efektu regulowania aktywności tych enzymów oraz odkrycia molekularnych podstaw wywoływania doświadczalnej ogniskowej martwicy mięśnia serca
 • 1999 – Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka – za badania nad zależnością między strukturą i aktywnością hormonów peptydowych i innych peptydów biologicznie czynnych
 • 2000 – Prof. dr hab. Roman Kaliszan – za zainicjowanie i rozwój kierunku badawczego chemii i farmacji: ilościowe zależności między strukturą chemiczną a retencją chromatograficzną (QSRR)

Kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych

edytuj
 • 2001 – Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – za nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej
 • 2002 – Prof. dr hab. Michał Mrozowski – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii elektromagnetyzmu i elektrodynamiki obliczeniowej, a zwłaszcza za opracowanie metod automatycznego projektowania urządzeń dla telefonii komórkowej i systemów bezprzewodowego dostępu do Internetu
 • 2003 – Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – za badania nad regulacją ekspresji genów i replikacją DNA
 • 2004 – Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski – za poznanie mechanizmów zaburzeń w gospodarce węglowodanowej i lipidowej towarzyszących przewlekłej niewydolności nerek
 • 2005 – Prof. dr hab. med. Janusz Limon – za wybitny wkład w rozwój cytogenetycznych i molekularnych metod diagnozowania nowotworów złośliwych człowieka
 • 2006 – Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski – za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie technologii multimedialnych
 • 2007 – Prof. dr hab. Marcin Pliński – za rozwinięcie unikatowych badań nad zmianami ekologicznymi w Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem inwazji cyjanobakterii
 • 2008 – Prof. dr hab. Ryszard Horodecki – za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej, a w szczególności za wypracowanie metod detekcji kwantowego splątania oraz odkrycie fenomenu splątania związanego
 • 2009 – Prof. dr hab. Jacek Jassem – za zastosowanie technik biologii molekularnej w klinice nowotworów złośliwych
 • 2010 – Prof. dr hab. inż Janusz Rachoń – za badania nad mechanizmami reakcji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie
 • 2011 – Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz – za wybitne osiągnięcia w badaniach nad patobiochemią i mechanizmami degeneracji neuronów cholinergicznych
 • 2012 – Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki
 • 2013 – Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – za pionierskie w skali światowej osiągnięcia w badaniach teoretycznych i doświadczalnych zjawiska elektrohydrodynamicznego w elektrofiltrach, reaktorach plazmy nietermicznej oraz pompach i aktuatorach elektrohydrodynamicznych
 • 2014 – Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz[2] – za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia
 • 2015 – Prof. dr hab. Marek Żukowski za sformułowanie teoretycznych podstaw eksperymentalnej interferometrii wielofotonowej stanów splątanych i badanie konsekwencji zjawisk nieklasycznych dla naszego zrozumienia podstaw teorii kwantów oraz możliwości zastosowania tych zjawisk w kwantowej komunikacji
 • 2016 – Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki – za opracowanie teoretyczne i wprowadzenie do praktyki pomiarowej nowej techniki Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej
 • 2017 – Prof. dr hab. Michał Woźniak – za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego
 • 2018 – Prof. dr hab. Piotr Stepnowski – za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku
 • 2019 – Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec – za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1 we wczesnej fazie choroby
 • 2020 – Prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski – za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych
 • 2021 – Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
 • 2022 – Prof. dr hab. Ryszard Smoleński[3]

Kategoria nauk humanistycznych i społecznych

edytuj
 • 2001 – Prof. dr hab. Roman Wapiński – za całokształt badań nad dziejami polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku
 • 2002 – Prof. dr hab. Edmund Kotarski – za całokształt badań naukowych kultury i literatury dawnych epok ? średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia
 • 2003 – Prof. dr hab. Józef Bachórz – za wybitne osiągnięcia w badaniach nad literaturą polską XIX wieku oraz zaangażowanie w rozwój humanistyki gdańskiej
 • 2004 – Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok – za całokształt badań naukowych w dziedzinie filozofii w tematach: filozofia sztuki i estetyka, etyka i aksjologia oraz filozofia amerykańska XX wieku
 • 2005 – Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – za całokształt dorobku naukowego w zakresie badań nad dziejami Pomorza, Kaszub i Gdańska
 • 2006 – Prof. dr hab. Jerzy Limon – za działalność na rzecz przywrócenia Gdańskowi tradycji teatralnych i osiągnięcia w zakresie teatrologii
 • 2007 – Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska – za wybitne osiągnięcia w teorii literatury, a zwłaszcza prace o czasie, o trzech modelach autobiografii oraz o związkach literatury i sztuki
 • 2008 – Prof. dr hab. Marek Latoszek – za całokształt badań dotyczących ruchu społecznego "SOLIDARNOŚĆ" oraz problematyki regionalizmu i etniczności
 • 2009 – Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki – za stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego
 • 2010 – Prof. dr hab. Jan Burnewicz – za stworzenie szkoły ekonomicznych badań porównawczych i podstaw ekonomii innowacji oraz za wkład w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu transportowego
 • 2011 – Prof. dr hab. Mirosław Szreder – za wybitny wkład w rozwój i wdrożenie nowoczesnych metod badań zagadnień społecznych
 • 2012 – Prof. dr hab. Brunon Synak – za osiągnięcia w dziedzinie gerontologii, socjologii choroby i socjologii wsi
 • 2013 – Prof. dr hab. Stefan Chwin – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literaturoznawstwa oraz badań nad polską i europejską kulturą XIX i XX wieku
 • 2014 – Prof. Mieczysław Nurek[2] – za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych, w tym Polski
 • 2015 – dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM w Gdańsku – za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury muzycznej dawnego Gdańska, w szczególności dziejów i muzyki gdańskich carillonów historycznych
 • 2016 – Prof. dr hab. Jerzy Zajadło – za opracowanie teorii trudnych przypadków w prawie
 • 2017 – Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza
 • 2018 – Prof. dr hab. Piotr Dominiak – za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych
 • 2019 – Ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – za znaczący wkład w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, szczególnie pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym[4]
 • 2020 – Prof. dr hab. Maria Mendel
 • 2021 – Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
 • 2022 – Prof. dr hab. Jacek Zaucha[5]

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Paweł Adamowicz: Nagrody Miasta Gdańska:Kulturalne i Naukowe. gedanopedia.pl. [dostęp 2013-07-19].
 2. a b Nagrody naukowe im. Jana Heweliusza za 2014 rok przyznane. radiogdansk.pl, 2015-01-28.
 3. Prof. Jacek Zaucha Laureatem Nagrody im. Jana Heweliusza za rok 2022. gdansk.pl, 2023-01-16. [dostęp 2023-01-30].
 4. Prof. Małgorzata Myśliwiec i ks. dr Marcin Hintz zostali laureatami tegorocznej nagrody im. Jana Heweliusza. gdansk.pl, 2020-01-28. [dostęp 2020-02-01].
 5. Prof. Jacek Zaucha Laureatem Nagrody im. Jana Heweliusza za rok 2022. gdansk.pl, 2023-01-16. [dostęp 2023-01-30].

Linki zewnętrzne

edytuj